Oddział III Pszczółki

Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne

STYCZEŃ

 

Witamy Nowy Rok

HASŁA Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ:

1.5) uczestniczy w zabawach ruchowych, w tym rytmicznych, muzycznych, naśladowczych,  z przyborami lub bez nich; wykonuje różne formy ruchu: bieżne, skoczne, z czworakowaniem, rzutne;

 1. 1) rozpoznaje i nazywa podstawowe emocje, próbuje radzić sobie z ich przeżywaniem;
 2. 5) ocenia swoje zachowanie w kontekście podjętych czynności i zadań oraz przyjętych norm grupowych; przyjmuje, respektuje i tworzy zasady zabawy w grupie, współdziała z dziećmi w zabawie, pracach użytecznych, podczas odpoczynku;
 3. 2) wyraża swoje rozumienie świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą języka mówionego, posługuje się językiem polskim w mowie zrozumiałej dla dzieci i osób dorosłych, mówi płynnie, wyraźnie, rytmicznie, poprawnie wypowiada ciche i głośne dźwięki mowy, rozróżnia głoski na początku i końcu w wybranych prostych fonetycznie słowach;
 4. 16) posługuje się w zabawie i w trakcie wykonywania innych czynności pojęciami dotyczącymi następstwa czasu np. wczoraj, dzisiaj, jutro, rano, wieczorem, w tym nazwami pór roku, nazwami dni tygodnia i miesięcy;

4.21) rozumie bardzo proste polecenia w języku obcym nowożytnym i reaguje na nie;

uczestniczy w zabawach, np. muzycznych, ruchowych, plastycznych, konstrukcyjnych, teatralnych; używa wyrazów i zwrotów mających znaczenie dla danej zabawy lub innych podejmowanych czynności; powtarza rymowanki i proste wierszyki, śpiewa piosenki w grupie; rozumie ogólny sens krótkich historyjek opowiadanych lub czytanych, gdy są wspierane np. obrazkami, rekwizytami, ruchem, mimiką, gestami;

 

Cele szczegółowe

 

 

Dziecko:

 • Poznaje zjawisko różnic czasowych (dwie półkule Ziemi);
 • Poszerza wiedzę dzieci na temat sposobów odmierzania czasu;
 • Rozwija umiejętność rozumienia pojęcia czas;
 • Doskonali umiejętność działania zgodnie z instrukcją obrazkową;
 • Rozwija percepcję wzrokową poprzez ćwiczenie analizy i syntezy wzrokowej wyrazów;
 • Utrwala informacje o cykliczności pór roku;
 • Doskonali wiedzę na temat czterech pór roku i ważnych świąt w kalendarzu;
 • Rozwija kompetencjiematematyczne poprzez utrwalenie znajomości nazw miesięcy w roku i informacji o ich przemienności;
 • Doskonali umiejętność rozumienia przysłów;
 • Utrwala nazwy dni tygodnia i ich przemienności;
 • Doskonali umiejętność posługiwania się takimi przyimkami jak: przedwczoraj, wczoraj, dziś, jutro, pojutrze;
 • Utrwala liczbę 7 w kontekście dni tygodnia;

 

Co można robić zimą?

HASŁA Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ:

 1. 3) spożywa posiłki z użyciem sztućców, nakrywa do stołu i sprząta po posiłku;
 2. 4) komunikuje potrzebę ruchu, odpoczynku itp.;
 3. 6) rozróżnia emocje i uczucia przyjemne i nieprzyjemne, ma świadomość, że odczuwają i przeżywają je wszyscy ludzie;
 4. 1) przejawia poczucie własnej wartości jako osoby, wyraża szacunek wobec innych osób i przestrzegając tych wartości, nawiązuje relacje rówieśnicze;
 5. 4) rozpoznaje litery, którymi jest zainteresowane na skutek zabawy i spontanicznych odkryć, odczytuje krótkie wyrazy utworzone z poznanych liter w formie napisów drukowanych dotyczące treści znajdujących zastosowanie w codziennej aktywności;

4.14) określa kierunki i ustala położenie przedmiotów w stosunku do własnej osoby, a także w stosunku do innych przedmiotów, rozróżnia stronę lewą i prawą;

 

Cele szczegółowe

 

 

Dziecko:

 • Rozwija percepcję wzrokową poprzez wskazywanie różnic pomiędzy wyrazami związanymi z zimowym krajobrazem;
 • Zabawy z cyfrą 8 w aspekcie kardynalnym, porządkowym i miarowym;
 • Zabawy z literą U, u, rozwijanie kompetencji językowych poprzez analizę i syntezę głosek w słowach;
 • Doskonali umiejętność słuchania ze zrozumieniem czytanego tekstu;
 • Rozwija kompetencje matematyczne poprzez rozróżnianie i nazywanie figur geometrycznych;
 • Rozwija umiejętności matematyczne i percepcję wzrokową poprzez segregowanie;
 • Rozwija kompetencje matematyczne poprzez określanie zmian odwracalnych i nieodwracalnych w przyrodzie;
 • Rozwija kompetencje językowe poprzez analizę i syntezę głosek w słowach;
 • Utrwala informacje o sposobach chronienia swego ciała przed mrozem i wiatrem;
 • Odtwarza rytmy ruchowo-słuchowo-wzrokowe;
 • Rozwija koordynację wzrokowo-ruchową poprzez zabawy ruchowe, naśladuje sposoby poruszania się zwierząt;

 

Święto babci i dziadka

 

HASŁA Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ:

1.7) wykonuje czynności, takie jak: sprzątanie, pakowanie, trzymanie przedmiotów jedną ręką i oburącz, małych przedmiotów z wykorzystaniem odpowiednio ukształtowanych chwytów dłoni, używa chwytu pisarskiego podczas rysowania, kreślenia i pierwszych prób pisania;

 1. 4) przedstawia swoje emocje i uczucia, używając charakterystycznych dla dziecka form wyrazu;
 2. 4) używa zwrotów grzecznościowych podczas powitania, pożegnania, sytuacji wymagającej przeproszenia i przyjęcia konsekwencji swojego zachowania;
 3. 8) obdarza uwagą inne dzieci i osoby dorosłe;
 4. 1) wyraża swoje rozumienie świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą komunikatów pozawerbalnych: tańca, intencjonalnego ruchu, gestów, impresji plastycznych, technicznych, teatralnych, mimicznych, konstrukcji i modeli z tworzyw i materiału naturalnego;
 5. 7) eksperymentuje rytmem, głosem, dźwiękami i ruchem, rozwijając swoją wyobraźnię muzyczną; słucha, odtwarza i tworzy muzykę, śpiewa piosenki, porusza się przy muzyce i do muzyki, dostrzega zmiany charakteru muzyki, np.dynamiki, tempa i wysokości dźwięku oraz wyraża ją ruchem, reaguje na sygnały, muzykuje z użyciem instrumentów oraz innych źródeł dźwięku; śpiewa piosenki z dziecięcego repertuaru oraz łatwe piosenki ludowe; chętnie uczestniczy w zbiorowym muzykowaniu; wyraża emocje i zjawiska pozamuzyczne różnymi

środkami aktywności muzycznej; aktywnie słucha muzyki; wykonuje lub rozpoznaje melodie, piosenki i pieśni, np. ważne dla wszystkich dzieci w przedszkolu, np. hymn przedszkola, charakterystyczne dla uroczystości narodowych (hymn narodowy), potrzebne do organizacji uroczystości np. Dnia Babci i Dziadka, święta przedszkolaka (piosenki okazjonalne) i inne; w skupieniu słucha muzyki;

 

Cele szczegółowe

Dziecko:

 • Doskonali postawę szacunku wobec osób starszych;
 • Rozwija myślenie przyczynowo-skutkowe;
 • Stosuje pojęcia: wcześniej, później, obecnie;
 • Doskonali sprawność grafomotoryczną;
 • Doskonali umiejętności dramowe i pantomimiczne;
 • Rozwija umiejętności manualne przy wykonywaniu upominku dla babci;
 • Określa kierunki na kartce papieru;
 • Kształtuje poczucie rytmu, wyobraźnię muzyczną i ekspresję ruchową;
 • Podejmuje działania artystyczne (odgrywanie scenek);

 

Zimowe mistrzostwa sportowe

 

HASŁA Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ:

 1. 8) wykonuje podstawowe ćwiczenia kształtujące nawyk utrzymania prawidłowej postawy ciała;
 2. 2) szanuje emocje swoje i innych osób;
 3. 9) komunikuje się z dziećmi i osobami dorosłymi, wykorzystując komunikaty werbalne i pozawerbalne; wyraża swoje oczekiwania społeczne wobec innego dziecka, grupy;
 4. 1) wyraża swoje rozumienie świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą komunikatów pozawerbalnych: tańca, intencjonalnego ruchu, gestów, impresji plastycznych, technicznych, teatralnych, mimicznych, konstrukcji i modeli z tworzyw i materiału naturalnego;
 5. 12) klasyfikuje przedmioty według: wielkości, kształtu, koloru, przeznaczenia, układa

przedmioty w grupy, szeregi, rytmy, odtwarza układy przedmiotów i tworzy własne, nadając im znaczenie, rozróżnia podstawowe figury geometryczne (koło,

kwadrat, trójkąt, prostokąt);

 1. 15) przelicza elementy zbiorów w czasie zabawy, prac porządkowych, ćwiczeń i wykonywania innych czynności, posługuje się liczebnikami głównymi i porządkowymi, rozpoznaje cyfry oznaczające liczby od 0 do 10, eksperymentuje z tworzeniem kolejnych liczb, wykonuje dodawanie i odejmowanie w sytuacji użytkowej, liczy obiekty, odróżnia liczenie błędne od poprawnego;

 

Cele szczegółowe

Dziecko:

 • Określa i przestrzega zasady bezpieczeństwa podczas zimowych zabaw;
 • Zabawy z literą S, s; rozwija kompetencje językowe poprzez analizę i syntezę głosek w słowach związanych z zabawami zimowymi;
 • Rozróżniania i nazywa figury geometryczne
 • Zabawy z cyfrą 9 w aspekcie kardynalnym, porządkowym i miarowym;
 • Rozwija koordynacje wzrokowo – ruchową poprzez zabawy ruchowe;
 • Poszerza słownik czynny i bierny o pojęcia związane ze sportami zimowymi;
 • Doskonali pamięć;
 • Rozwija umiejętność współpracy i stosowania zasad fair play podczas zawodów grupowych;
 • Tworzy i nazywa zbiory obiektów według określonych 2–3 cech.