Styczeń 2019 r.

1. WITAMY NOWY ROK

Hasła z podstawy programowej 

Dziecko:

I.6 inicjuje zabawy konstrukcyjne, majsterkuje, buduje, wykorzystując zabawki, materiały użytkowe, w tym materiał naturalny;  (…)         

II.4 przedstawia swoje emocje i uczucia, używając charakterystycznych dla dziecka form wyrazu;(…)                                         

III.8 obdarza uwagą inne dzieci i osoby dorosłe;                                                                                 

III.9 komunikuje się z dziećmi i osobami dorosłymi, wykorzystując komunikaty werbalne i pozawerbalne; (…)                                   

IV. 2 wyraża swoje rozumienie świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą języka mówionego, posługuje się językiem polskim(…)            

IV.5 odpowiada na pytania, opowiada o zdarzeniach z przedszkola, objaśnia kolejność zdarzeń w prostych historyjkach obrazkowych, układa historyjki obrazkowe, recytuje wierszyki, układa i rozwiązuje zagadki;                                                                                  

IV. 7 słucha, odtwarza i tworzy muzykę, śpiewa piosenki, porusza się przy muzyce i do muzyki, dostrzega zmiany charakteru muzyki,(…)       

IV.8 wykonuje własne eksperymenty graficzne farbą, kredką, ołówkiem, mazakiem itp.;  IV.21 rozumie bardzo proste polecenia w języku obcym nowożytnym i reaguje na nie (…)

Cele szczegółowe:

 • zapoznanie dzieci ze zjawiskiem różnic czasowych (dwie półkule Ziemi);
 • poszerzanie wiedzy dzieci na temat sposobów odmierzania czasu;
 • poszerzanie wiedzy dzieci na temat sposobów odmierzania czasu;
 • rozwijanie umiejętności rozumienia pojęcia czas; doskonalenie umiejętności działania zgodnie z instrukcją obrazkową;
 • rozwijanie percepcji wzrokowej poprzez ćwiczenie analizy i syntezy wzrokowej wyrazów;
 • utrwalenie informacji o cykliczności pór roku;
 • rozwijanie postrzegania wzrokowego poprzez wskazywanie różnic pomiędzy obrazkami;
 • doskonalenie wiedzy dzieci na temat czterech pór roku i ważnych świąt w kalendarzu;
 • rozwijanie kompetencji matematycznych poprzez utrwalenie znajomości nazw miesięcy w roku i informacji o ich przemienności;
 • doskonalenie umiejętności rozumienia przysłów;
 • utrwalenie nazw dni tygodnia i ich przemienności;
 • doskonalenie umiejętności posługiwania się takimi przyimkami jak: przedwczoraj, wczoraj, dziś, jutro, pojutrze;
 • utrwalenie liczby 7 w kontekście dni tygodnia; rozwijanie pamięci poprzez omawianie tygodniowego kalendarza aktywności grupy oraz odtwarzanie informacji w nim zawartych;

 2. CO MOŻNA ROBIĆ ZIMĄ?

Hasła z podstawy programowej                                                                                         

Dziecko

I.2 wykonuje czynności samoobsługowe: ubieranie się i rozbieranie, w tym czynności precyzyjne, np. zapinanie guzików, wiązanie sznurowadeł; 

II.4 przedstawia swoje emocje i uczucia, używając charakterystycznych dla dziecka form wyrazu;                                           

III.4 używa zwrotów grzecznościowych podczas powitania, pożegnania, sytuacji wymagającej przeproszenia i przyjęcia konsekwencji swojego zachowania;                             

III. 8 obdarza uwagą inne dzieci i osoby dorosłe;                                                          

III. 9 komunikuje się z dziećmi i osobami dorosłymi, wykorzystując komunikaty werbalne i pozawerbalne;                                      

IV.3 odróżnia elementy świata fikcji od realnej rzeczywistości; byty rzeczywiste od medialnych, byty realistyczne od fikcyjnych;                

IV.4 rozpoznaje litery, którymi jest zainteresowane na skutek zabawy i spontanicznych odkryć,  (…)                                    

IV. 5 odpowiada na pytania, opowiada o zdarzeniach z przedszkola, (…)                                                 

IV. 7 słucha, odtwarza i tworzy muzykę, śpiewa piosenki, porusza się przy muzyce i do muzyki, dostrzega zmiany charakteru muzyki,         

IV.8 wykonuje własne eksperymenty graficzne farbą, kredką, ołówkiem, mazakiem itp.;

IV.14 określa kierunki i ustala położenie przedmiotów w stosunku do własnej osoby, a także w stosunku do innych przedmiotów, rozróżnia stronę lewą i prawą;                                                       

IV.21 rozumie bardzo proste polecenia w języku obcym nowożytnym i reaguje na nie.                                              

Cele szczegółowe:

 • utrwalenie informacji o sposobach chronienia swego ciała przed mrozem i wiatrem;
 • rozwijanie percepcji wzrokowej poprzez wskazywanie różnic pomiędzy wyrazami związanymi z zimowym krajobrazem;
 • zabawy z cyfrą 8 w aspekcie kardynalnym, porządkowym i miarowym;
 • zabawy z literą U, u; rozwijanie kompetencji językowych poprzez analizę i syntezę głosek w słowach;
 • doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem czytanego tekstu;
 • doskonalenie umiejętności orientacji w schemacie ciała.
 • rozwijanie kompetencji matematycznych poprzez rozróżnianie i nazywanie figur geometrycznych: koło i trójkąt;
 • rozwijanie umiejętności matematycznych i percepcji wzrokowej poprzez segregowanie, rozdzielanie symboli graficznych według przyjętego kryterium;
 • rozwijanie kompetencji matematycznych poprzez określanie zmian odwracalnych i nieodwracalnych w przyrodzie;; odtwarzanie rytmów ruchowo-słuchowo-wzrokowych;
 • rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej poprzez zabawy ruchowe, naśladowanie sposobu poruszania się zwierząt;
 • doskonalenie postawy szacunku wobec osób starszych; rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego;                                                                                                                                                                                                                                                                                     3. ŚWIĘTO BABCI I DZIADKA

Hasła z podstawy programowej 

Dziecko

I.2 wykonuje czynności samoobsługowe: ubieranie się i rozbieranie, w tym czynności precyzyjne, np. zapinanie guzików, wiązanie sznurowadeł;

I.5 uczestniczy w zabawach ruchowych, w tym rytmicznych, muzycznych, naśladowczych, z przyborami lub bez nich; (…)                    

I.6 inicjuje zabawy konstrukcyjne;                                                                                                           

III.4  używa zwrotów grzecznościowych podczas powitania, pożegnania, sytuacji wymagającej przeproszenia i przyjęcia konsekwencji swojego zachowania;                                     

III.8 obdarza uwagą inne dzieci i osoby dorosłe;                                                                                                                  

IV.4 rozpoznaje litery, którymi jest zainteresowane na skutek zabawy i spontanicznych odkryć,                                 

IV.8 wykonuje własne eksperymenty graficzne farbą, kredką, ołówkiem, mazakiem itp.;    

IV.9  czyta obrazy, wyodrębnia i nazywa ich elementy, nazywa symbole i znaki znajdujące się w otoczeniu, wyjaśnia ich znaczenie;         

IV.12 klasyfikuje przedmioty według: wielkości, kształtu, koloru, przeznaczenia, układa przedmioty w grupy,                         

IV.13 eksperymentuje, szacuje, przewiduje, dokonuje pomiaru długości przedmiotów, wykorzystując np. dłoń, stopę, but;                  

IV.15 przelicza elementy zbiorów w czasie zabawy, prac porządkowych, ćwiczeń i wykonywania innych czynności, posługuje się liczebnikami głównymi i porządkowymi, rozpoznaje cyfry oznaczające liczby od 0 do 10, eksperymentuje z tworzeniem kolejnych liczb, wykonuje dodawanie i odejmowanie w sytuacji użytkowej, liczy obiekty, odróżnia liczenie błędne od poprawnego;                                       

IV.18 posługuje się pojęciami dotyczącymi zjawisk przyrodniczych, np. tęcza, deszcz, burza, opadanie liści z drzew, (…)  itd.;             

IV.21 rozumie bardzo proste polecenia w języku obcym nowożytnym i reaguje na nie

Cele szczegółowe 

Dziecko:

 • rozwijanie postawy szacunku wobec osób starszych;
 • rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego;
 • stosowanie pojęć: wcześniej, później, obecnie; doskonalenie sprawności grafomotorycznej;
 • doskonalenie umiejętności wyróżniania figury z tła;
 • doskonalenie umiejętności dramowych i pantomimicznych;
 • rozwijanie umiejętności manualnych przy wykonywaniu upominku dla babci;
 • określanie kierunków na kartce papieru; rozwijanie sprawności manualnej;
 • kształtowanie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej i ekspresji ruchowej; pobudzanie do działań artystycznych (odgrywanie scenek);

4. ZIMOWE MISTRZOSTWA SPORTOWE

Hasła z podstawy programowej 

Dziecko

I.2 wykonuje czynności samoobsługowe: ubieranie się i rozbieranie, w tym czynności precyzyjne, np. zapinanie guzików, wiązanie sznurowadeł;    

III. 8 obdarza uwagą inne dzieci i osoby dorosłe;                                                                                         

III. 9 komunikuje się z dziećmi i osobami dorosłymi, wykorzystując komunikaty werbalne i pozawerbalne;               

IV. 5 odpowiada na pytania, opowiada o zdarzeniach z przedszkola,                                                

IV. 7 słucha, odtwarza i tworzy muzykę, śpiewa piosenki, porusza się przy muzyce i do muzyki, dostrzega zmiany charakteru muzyki,       

IV.8  wykonuje własne eksperymenty graficzne farbą, kredką, ołówkiem, mazakiem;                  

IV.15 przelicza elementy zbiorów w czasie zabawy, prac porządkowych, ćwiczeń i wykonywania innych czynności, posługuje się liczebnikami głównymi i porządkowymi, rozpoznaje cyfry oznaczające liczby od 0 do 10, eksperymentuje z tworzeniem kolejnych liczb, wykonuje dodawanie i odejmowanie w sytuacji użytkowej, liczy obiekty, odróżnia liczenie błędne od poprawnego;                                           

IV.19 podejmuje samodzielną aktywność poznawczą np. oglądanie książek, zagospodarowywanie przestrzeni własnymi pomysłami konstrukcyjnymi, korzystanie z nowoczesnej technologii itd.;                                                                    

IV.21 rozumie bardzo proste polecenia w języku obcym nowożytnym i reaguje na nie

Cele szczegółowe Dziecko:

 • Określanie i wdrażanie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas zimowych zabaw;
 • wdrażanie dzieci do uważnego słuchania utworu i wypowiadania się na jego temat.
 • doskonalenie umiejętności orientacji w schemacie ciała
 • zabawy z literą S, s; rozwijanie kompetencji językowych poprzez analizę i syntezę głosek w słowach;
 • przypomnienie zasad bezpiecznej zimowej zabawy;
 • rozróżnianie i nazywanie figur geometrycznych: kwadrat, prostokąt;
 • rozwijanie kompetencji językowych poprzez analizę i syntezę głosek w słowach związanych z zabawami zimowymi;