Deklaracja dostępności

Przedszkole nr 155 „Roztańczona Kraina” w Warszawie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej przedszkola nr 155 „Roztańczona Kraina”w Warszawie.

Data publikacji strony 2012-10-01
Data ostatniej istotnej aktualizacji 2018-09-26

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności wymienionych poniżej:

  1. Niektóre linki mogą być dwuznaczne dla użytkowników i nie są wystarczająco opisane.
  2. Brak dostępności wszystkich funkcjonalności za pomocą klawiatury.
  3. Niektóre z zamieszczonych plików to graficzne pliki PDF.
  4. Niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej.
  5. Część zdjęć nie posiada opisu alternatywnego.
  6. Na niektórych stronach brak jest odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-15. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

TAB – przejście do kolejnego elementu
SHIFT + TAB – przejście do poprzedniego elementu

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Katarzyna Kądzielska, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 22 811 43 49. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl.

Dostępność architektoniczna

Przedszkole nr 155 „Roztańczona Kraina” w Warszawie ma siedzibę przy ul. Bartniczej 6. Do budynku prowadzi główne wejście od ulicy przez furtkę. Furtka wyposażona jest w domofon. Wejście do przedszkola nie ma ograniczeń w postaci schodów. Budynek jest parterowy. Po wejściu do przedszkola, w małym holu po lewej stronie znajdują się kolejno: pokój specjalistów, pokój kierownika gospodarczego, sekretariat/ pokój dyrektora. W małym holu jest osoba, która pokieruje i udzieli niezbędnych informacji. Do budynku może wejść osoba z psem asystującym. W przedszkolu brak toalety dla osób niepełnosprawnych.
Bezpośrednio przy przedszkolu nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych. Kilka miejskich miejsc do parkowania znajduje się po drugiej stronie ulicy naprzeciwko przedszkola.
W przedszkolu nie ma możliwości skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego na miejscu ani online.

Aplikacje mobilne

Jednostka nie posiada aplikacji mobilnej.