DWUTYGODNIOWY ZAKRES  TREŚCI NAUCZANIA 15.06-30.06

 Temat kompleksowy: Lato

Hasła z postawy programowej                                                                             

Dziecko:                                                                                                                                

I.5 uczestniczy w zabawach ruchowych, w tym rytmicznych, muzycznych, naśladowczych, z przyborami lub bez nich; wykonuje różne formy ruchu: bieżne, skoczne, z czworakowaniem, rzutne;                                                                                                                                                      

III.4 przedstawia swoje emocje i uczucia, używając charakterystycznych dla dziecka form wyrazu;                                                                 

IV.2 wyraża swoje rozumienie świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą języka mówionego, posługuje się językiem polskim w mowie zrozumiałej dla dzieci i osób dorosłych, mówi płynnie, wyraźnie, rytmicznie, poprawnie wypowiada ciche i głośne dźwięki mowy, rozróżnia głoski na początku i końcu w wybranych prostych fonetycznie słowach;                                                                                                             

IV.5 odpowiada na pytania, opowiada o zdarzeniach z przedszkola, objaśnia kolejność zdarzeń w prostych historyjkach obrazkowych, układa historyjki obrazkowe, recytuje wierszyki, układa i rozwiązuje zagadki.                                                                                        

IV.7 eksperymentuje rytmem, głosem, dźwiękami i ruchem, rozwijając swoją wyobraźnię muzyczną; słucha, odtwarza i tworzy muzykę, śpiewa piosenki, porusza się przy muzyce i do muzyki, dostrzega zmiany charakteru muzyki, np. dynamiki, tempa i wysokości dźwięku oraz wyraża ją ruchem, reaguje na sygnały, muzykuje z użyciem instrumentów                                                                

IV.8 wykonuje własne eksperymenty graficzne farbą, kredką, ołówkiem, mazakiem itp., tworzy proste i złożone znaki, nadając im znaczenie, odkrywa w nich fragmenty wybranych liter, cyfr, kreśli wybrane litery i cyfry na gładkiej kartce papieru, wyjaśnia sposób powstania wykreślonych, narysowanych lub zapisanych kształtów, przetwarza obraz ruchowy na graficzny i odwrotnie, samodzielnie planuje ruch przed zapisaniem, np. znaku graficznego, litery i innych w przestrzeni sieci kwadratowej lub liniatury, określa kierunki i miejsca na kartce papieru                                                                                                                   

IV.11 wyraża ekspresję twórczą podczas czynności konstrukcyjnych i zabawy, zagospodarowuje przestrzeń, nadając znaczenie umieszczonym w niej przedmiotom, określa ich położenie, liczbę, kształt, wielkość, ciężar, porównuje przedmioty w swoim otoczeniu z uwagi na wybraną cechę;                                                                                                                   

IV.19 podejmuje samodzielną aktywność poznawczą np. oglądanie książek, zagospodarowywanie przestrzeni własnymi pomysłami konstrukcyjnymi, korzystanie z nowoczesnej technologii itd.;                                                                                                              

IV.21 rozumie bardzo proste polecenia w języku obcym nowożytnym i reaguje na nie; uczestniczy w zabawach, np. muzycznych, ruchowych, plastycznych, konstrukcyjnych, teatralnych; używa wyrazów i zwrotów mających znaczenie dla danej zabawy lub innych podejmowanych czynności; powtarza rymowanki i proste wierszyki, śpiewa piosenki w grupie; rozumie ogólny sens krótkich historyjek opowiadanych lub czytany

Cele operacyjne                                                                                                          

Dziecko:

 • Obserwuje zmiany zachodzące w przyrodzie latem.
 • Rozpoznaje i podaje nazwy kolorów podstawowych i pochodnych.
 • Poznaje zjawiska atmosferyczne występujące w czasie burzy.
 • Rozumie podstawy zasady bezpiecznego zachowania się w czasie burzy – chowania się do budynku.
 • Poznaje znaczenie wyrażenia kalendarz pogodowy.
 • Rozumie znaczenie oznaczeń symbolicznych – posługuje się nazwami zjawisk atmosferycznych.
 • Utrwala wiedzę na temat letnich zjawisk atmosferycznych.
 • Utrwala wiedzę na temat barw podstawowych i pochodnych i ich łączenia.
 • Rozwija umiejętności plastyczne i wyobraźnię
 • Poznaje powszechne gatunki roślin (owoców i warzyw) i ich wykorzystanie w gospodarstwie domowym.

Temat kompleksowy: Wakacje!                          

Hasła z podstawy programowej                                                                                             

Dziecko:                                                                                                                           

I.5 uczestniczy w zabawach ruchowych, w tym rytmicznych, muzycznych, naśladowczych, z przyborami lub bez nich; wykonuje różne formy ruchu: bieżne, skoczne, z czworakowaniem, rzutne;                                                                                                                                                  

I.8 wykonuje podstawowe ćwiczenia kształtujące nawyk utrzymania prawidłowej postawy ciała;                                                               

III.4 przedstawia swoje emocje i uczucia, używając charakterystycznych dla dziecka form wyrazu                                                         

III.6 nazywa i rozpoznaje wartości związane z umiejętnościami i zachowaniami społecznymi, np. szacunek do dzieci i dorosłych, szacunek do ojczyzny, życzliwość okazywana dzieciom i dorosłym – obowiązkowość, przyjaźń, radość;                                                                                                                           

IV.2 wyraża swoje rozumienie świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą języka mówionego, posługuje się językiem polskim w mowie zrozumiałej dla dzieci i osób dorosłych, mówi płynnie, wyraźnie, rytmicznie, poprawnie wypowiada ciche i głośne dźwięki mowy, rozróżnia głoski na początku i końcu w wybranych prostych fonetycznie słowach;                                                                                                                        

IV.5 odpowiada na pytania, opowiada o zdarzeniach z przedszkola, objaśnia kolejność zdarzeń w prostych historyjkach obrazkowych, układa historyjki obrazkowe, recytuje wierszyki, układa i rozwiązuje zagadki.                                                                                             

IV.8 wykonuje własne eksperymenty graficzne farbą, kredką, ołówkiem, mazakiem itp., tworzy proste i złożone znaki, nadając im znaczenie, odkrywa w nich fragmenty wybranych liter, cyfr, kreśli wybrane litery i cyfry na gładkiej kartce papieru, wyjaśnia sposób powstania wykreślonych, narysowanych lub zapisanych kształtów, przetwarza obraz ruchowy na graficzny i odwrotnie, samodzielnie planuje ruch przed zapisaniem, np. znaku graficznego, litery i innych w przestrzeni sieci kwadratowej lub liniatury, określa kierunki i miejsca na kartce papieru                                                                                          

IV.11 wyraża ekspresję twórczą podczas czynności konstrukcyjnych i zabawy, zagospodarowuje przestrzeń, nadając znaczenie umieszczonym w niej przedmiotom, określa ich położenie, liczbę, kształt, wielkość, ciężar, porównuje przedmioty w swoim otoczeniu z uwagi na wybraną cechę;                                                                                                                    

IV.15 przelicza elementy zbiorów w czasie zabawy, prac porządkowych, ćwiczeń i odróżnia liczenie błędne od poprawnego; wykonywania innych czynności, posługuje się liczebnikami głównymi i porządkowymi, rozpoznaje cyfry oznaczające liczby od 0 do 10, eksperymentuje z tworzeniem kolejnych liczb, wykonuje dodawanie i odejmowanie w sytuacji użytkowej, liczy obiekty

Cele operacyjne                                                                                                       

Dziecko:

 • Rozpoznaje na obrazkach krajobrazy: morze, góry, las.                
 • Poznaje Polskę podczas zabawy tematycznej „wzdłuż Wisły”.
 • Poznaje charakterystyczne cechy krajobrazu morskiego oraz sposoby spędzania czasu nad morzem.
 • Poznaje właściwości piasku w toku zabaw eksperymentalnych.
 • Zwraca uwagę na przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas wakacyjnych wyjazdów (uwzględnienie ochrony przed słońcem).
 • Chętnie bierze udział w tworzeniu prac plastycznych o tematyce wakacyjnej.
 • Rozpoznaje krajobraz górski na ilustracjach.
 • Usprawnia swoje umiejętności ruchowe poprzez ćwiczenia równoważne, wzmacniające mięśnie nóg.
 • Wdraża się do odpowiedzialnego przygotowywania się do górskich wędrówek.
 • Doskonali mowę dzieląc się swoimi planami wakacyjnymi.
 • Wyraża swoje myśli w sposób zrozumiały dla otoczenia.