ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO - DYDAKTYCZNE NA MIESIĄC MARZEC

1. W marcu jak w garncu

Hasła z podstawy programowej:

I.5 uczestniczy w zabawach ruchowych, w tym rytmicznych, muzycznych, naśladowczych, z przyborami lub bez nich; wykonuje różne formy ruchu: bieżne, skoczne, z czworakowaniem, rzutne;

III.5 ocenia swoje zachowanie w kontekście podjętych czynności i zadań oraz przyjętych norm grupowych; przyjmuje, respektuje i tworzy zasady zabawy w grupie, współdziała z dziećmi w zabawie, pracach użytecznych, podczas odpoczynku;

IV.11 wyraża ekspresję twórczą podczas czynności konstrukcyjnych i zabawy, zagospodarowuje przestrzeń, nadając znaczenie umieszczonym w niej przedmiotom, określa ich położenie, liczbę, kształt, wielkość, ciężar, porównuje przedmioty w swoim otoczeniu z uwagi na wybraną cechę;

Cele operacyjne

Dziecko:

poznaje  charakterystyczne zjawiska  atmosferyczne występujące w okresie przedwiośnia

-  posługuje się nazwami zjawisk atmosferycznych: deszcz, wiatr, słońce, śnieg

-  poznaje i rozumie przysłowie „ W marcu jak w garncu”

-  rozumie konieczność dostosowania ubrania do temperatury otoczenia

-  dostrzega zjawiska zachodzące w otoczeniu w okresie przedwiośnia

-  rozumie i określa cechy przedmiotów: wielkość, kształt, kolor

 

2. Porządki w ogrodzie

Hasła z podstawy programowej:      

I. 7 wykonuje czynności, takie jak: sprzątanie, pakowanie, trzymanie przedmiotów jedną ręką i oburącz, małych przedmiotów z wykorzystaniem odpowiednio ukształtowanych chwytów dłoni, używa chwytu pisarskiego podczas rysowania, kreślenia i pierwszych prób pisania;

IV.8 wykonuje własne eksperymenty graficzne farbą, kredką, ołówkiem, mazakiem itp., tworzy proste i złożone znaki, nadając im znaczenie,

IV.18 posługuje się pojęciami dotyczącymi zjawisk przyrodniczych, np.    tęcza, deszcz, burza, opadanie liści z drzew, sezonowa wędrówka ptaków, kwitnienie drzew, zamarzanie wody, dotyczącymi życia zwierząt, roślin, ludzi w środowisku przyrodniczym, korzystania z dóbr przyrody, np. grzybów, owoców, ziół;

Cele operacyjne

Dziecko:

rozpoznaje i podaje nazwy pierwszych oznak wiosny w najbliższym otoczeniu

-  poznaje wygląd i nazwę pierwszego wiosennego kwiatka – przebiśniegu

- rozwija ekspresję plastyczną – maluje duże powierzchnie

- poznaje pracę ogrodnika, jego wygląd i akcesoria  do sprzątania ogrodu

- przelicza w granicach możliwości

 

3. Witaj, wiosno!

Hasła z podstawy programowej:

II. 7 szuka wsparcia w sytuacjach trudnych dla niego emocjonalnie; wdraża swoje własne strategie, wspierane przez osoby dorosłe lub rówieśników;

II.3 przeżywa emocje w sposób umożliwiający mu adaptację w nowym otoczeniu, np. w nowej grupie dzieci, nowej grupie starszych dzieci, a także w nowej grupie dzieci i osób dorosłych;

IV.18 posługuje się pojęciami dotyczącymi zjawisk przyrodniczych, np.    tęcza, deszcz, burza, opadanie liści z drzew, sezonowa wędrówka ptaków, kwitnienie drzew, zamarzanie wody, dotyczącymi życia zwierząt, roślin, ludzi w środowisku przyrodniczym, korzystania z dóbr przyrody, np. grzybów, owoców, ziół;

IV.19 podejmuje samodzielną aktywność poznawczą np. oglądanie książek, zagospodarowywanie przestrzeni własnymi pomysłami konstrukcyjnymi, korzystanie z nowoczesnej technologii itd.;

 

Cele operacyjne

Dziecko:

rozpoznaje i podaje nazwy pierwszych przejawów wiosny

- doskonali umiejętność analizy i syntezy sylabowej

- rozpoznaje i podaje nazwy ptaków: skowronka, bociana, jaskółki

- bierze udział w doświadczeniach sensorycznych,; poszerza słownik o określenia: miękkie, miłe, puszyste

- rozpoznaje i podaje nazwy emocji

 

4. Zwierzęta na wiejskim podwórku

Hasła z podstawy programowej:

I.5 uczestniczy w zabawach ruchowych, w tym rytmicznych, muzycznych, naśladowczych, z przyborami lub bez nich; wykonuje różne formy ruchu: bieżne, skoczne, z czworakowaniem, rzutne;

IV.12 klasyfikuje przedmioty według: wielkości, kształtu, koloru, przeznaczenia, układa przedmioty w grupy, szeregi, rytmy, odtwarza układy przedmiotów i tworzy własne, nadając im znaczenie, rozróżnia podstawowe figury geometryczne (koło, kwadrat, trójkąt, prostokąt);

IV.18 posługuje się pojęciami dotyczącymi zjawisk przyrodniczych, np.    tęcza, deszcz, burza, opadanie liści z drzew, sezonowa wędrówka ptaków, kwitnienie drzew, zamarzanie wody, dotyczącymi życia zwierząt, roślin, ludzi w środowisku przyrodniczym, korzystania z dóbr przyrody, np. grzybów, owoców, ziół;

Cele operacyjne

Dziecko:

rozpoznaje i podaje nazwy zwierząt z wiejskiego podwórka

- aktywnie uczestniczy w zabawach, wypowiadania się przed grupą

- kształtuje umiejętność rozróżniania i podawania nazw zwierząt hodowlanych i ich domów

- Zapoznanie z nazwami: buda, stajnia, kurnik

- rozwija spostrzegawczość słuchową – rozpoznaje głosy zwierząt wiejskich

- rozpoznaje i podaje nazwy figur geometrycznych: koło, kwadrat, trójkąt

 

  • , trójkąt