ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO - DYDAKTYCZNE NA MIESIĄĆ STYCZEŃ

1. Witamy Nowy Rok

HASŁA Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ

Dziecko:    

1.2 zgłasza potrzeby fizjologiczne, samodzielnie wykonuje podstawowe czynności higieniczne (…)                                                                                                            

1.5  uczestniczy w zabawach ruchowych, w tym rytmicznych, muzycznych (…)                                         

2.1  rozpoznaje i nazywa podstawowe emocje, próbuje radzić sobie z ich przeżywaniem (…)                                                                                                              

3.2 odczuwa i wyjaśnia swoją przynależność do rodziny, narodu, grupy przedszkolnej, grupy chłopców, grupy dziewczynek oraz innych grup, np. grupy teatralnej, grupy sportowej                

3.4  używa zwrotów grzecznościowych podczas powitania, pożegnania, sytuacji wymagającej przeproszenia i przyjęcia konsekwencji swojego zachowania;                                          

 4.7 eksperymentuje rytmem, głosem, dźwiękami i ruchem, rozwijając swoją wyobraźnię muzyczną; słucha, odtwarza i tworzy muzykę, śpiewa piosenki, porusza się przy muzyce i do muzyki (…)           

4.18) posługuje się pojęciami dotyczącymi zjawisk przyrodniczych, np. tęcza, deszcz, burza, opadanie liści z drzew, sezonowa wędrówka ptaków, kwitnienie drzew, zamarzanie wody, dotyczącymi życia zwierząt, roślin, ludzi w środowisku przyrodniczym, korzystania z dóbr przyrody, np. grzybów, owoców, ziół;

 

CELE SZCZEGÓŁOWE                                                                                               

Dziecko:

 • Wiąże zmiany zachodzące w przyrodzie z aktualną porą roku.
 • Rozumie konieczność zabezpieczania się przed mrozem.
 • Rozwija wyobraźnie i pomysłowość.
 • Wyzwala ekspresje twórczej (plastycznej, muzyczno-ruchowej).
 • Posługuje się nazwami kolorów podstawowych i pochodnych.
 • Doskonali umiejętności klasyfikowania ubrań na letnie i zimowe.
 • Rozumie potrzeby doboru ubrania do warunków atmosferycznych.
 • Buduje wypowiedzi zrozumiałe dla otoczenia.
 • Kształtuje myślenie przyczynowo-skutkowego.
 • Degustuje przygotowane jesienią przetwory
 • Kształtuje poczucie rytmu, wyobraźni muzycznej i ekspresji ruchowej dzieci.
 • Kształtuje umiejętności dostrzegania regularności i następstw pór roku.

 

2. Co można robić zimą?

HASŁA Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ

Dziecko:    

1.1 zgłasza potrzeby fizjologiczne, samodzielnie wykonuje podstawowe czynności higieniczne (…)                                                                                                                             

1.5 uczestniczy w zabawach ruchowych, w tym rytmicznych, muzycznych    

3.4 używa zwrotów grzecznościowych podczas powitania, pożegnania, sytuacji wymagającej przeproszenia i przyjęcia konsekwencji swojego zachowania;                                        

4.5 odpowiada na pytania, opowiada o zdarzeniach z przedszkola (…)                                                                  

4.7 eksperymentuje rytmem, głosem, dźwiękami i ruchem, rozwijając swoją wyobraźnię muzyczną; słucha, odtwarza i tworzy muzykę, śpiewa piosenki, porusza się przy muzyce i do muzyki (…)

CELE SZCZEGÓŁOWE                                                                                               

Dziecko:

 • Eksperymentuje ze śniegiem – poznaje właściwości śniegu.
 • Posługuje się określeniami: zimny, mokry, miękki.
 • Prowadzi obserwacje przyrody w czasie spaceru.
 • Określa cech zimowej pogody.
 • Eksperymentuje ze śniegiem – maluje na śniegu.
 • Obserwuje płatków śniegowych w ogrodzie.
 • Rozumie zwrotów: unoszą się – lecą do góry, opadają – lecą na dół, wirują – kręcą się wkoło.
 • Wyraża nastrój poprzez taniec oraz grę na instrumentach.
 • Identyfikuje i podaje nazwy własnych stanów emocjonalnych.
 • Eksperymentuje z lodem – poznaje właściwości lodu.
 • Posługuje się określeniami: zimny, twardy, przeźroczysty.
 • Rozwija zachowania sprzyjające dobremu zdrowiu – hartowanie.
 • Kształtuje spostrzegawczość podczas zabaw na śniegu.
 • Porównuje kształty, łączy takie same elementy w pary.

3. Święto Babci i Dziadka

HASŁA Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ

Dziecko:    

1.1 zgłasza potrzeby fizjologiczne, samodzielnie wykonuje podstawowe czynności higieniczne (…)                                                                                                                

1.5  uczestniczy w zabawach ruchowych, w tym rytmicznych, muzycznych (…)                                         

2.1  rozpoznaje i nazywa podstawowe emocje, próbuje radzić sobie z ich przeżywaniem (…)                                   

2.2 szanuje emocje swoje i innych osób;

3.4  używa zwrotów grzecznościowych podczas powitania, pożegnania, sytuacji wymagającej przeproszenia i przyjęcia konsekwencji swojego zachowania;                                              

4.5 odpowiada na pytania, opowiada o zdarzeniach z przedszkola (…)                                                                  

4.7 eksperymentuje rytmem, głosem, dźwiękami i ruchem, rozwijając swoją wyobraźnię muzyczną; słucha, odtwarza i tworzy muzykę, śpiewa piosenki, porusza się przy muzyce i do muzyki (…)

 CELE SZCZEGÓŁOWE                                                                                               

Dziecko:

 • Rozumie postawę szacunku wobec osób starszych.
 • Usprawnia małą motorykę – zabawy paluszkowe.
 • Dostrzega ważną rolę dziadków w życiu dzieci.
 • Rozwija kompetencje językowe – tworzy zdrobnienia
 • Wdraża się do okazywania szacunku poprzez pamięć o bliskiej osobie.
 • Doskonali umiejętności posługiwania się klejem.
 • Wdraża się do świadomego przygotowywania niespodzianek z okazji święta dziadków.
 • Doskonali pamięć wzrokową poprzez wykonanie pracy według wzoru.
 • Nabiera wiary we własne umiejętności.
 • Pokonuje nieśmiałość podczas występów na forum grupy.
 • Rozumie rolę gospodarzy w czasie uroczystości przedszkolnych, godne traktowanie gości        

4. Zimowe mistrzostwa sportowe

HASŁA Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ

Dziecko:    

1.1zgłasza  potrzeby fizjologiczne, samodzielnie wykonuje podstawowe czynności higieniczne (…)                                                                                                                          

1.5 uczestniczy w zabawach ruchowych, w tym rytmicznych, muzycznych (…)                                        

2.1 rozpoznaje i nazywa podstawowe emocje, próbuje radzić sobie z ich przeżywaniem (…)                                                                                                                                              

3.4 używa zwrotów grzecznościowych podczas powitania, pożegnania, sytuacji wymagającej przeproszenia i przyjęcia konsekwencji swojego zachowania;                        

4.5) odpowiada na pytania, opowiada o zdarzeniach z przedszkola (…)                                                                  

4.7) eksperymentuje rytmem, głosem, dźwiękami i ruchem, rozwijając swoją wyobraźnię muzyczną; słucha, odtwarza i tworzy muzykę, śpiewa piosenki, porusza się przy muzyce i do muzyki (…)

CELE SZCZEGÓŁOWE                                                                                               

Dziecko:

 • Poznaje zasad bezpieczeństwa podczas zabaw zimowych.
 • Kształtuje percepcji wzrokowej i logicznego myślenia w trakcie układania obrazków w odpowiedniej kolejności.
 • Rozwija wrażliwości muzycznej.
 • Zachęca do aktywnego spędzania czasu na powietrzu zimą.
 • Przestrzega zasad bezpieczeństwa podczas zabaw na śniegu.
 • Dostrzega sytuacje zagrażające bezpieczeństwu w czasie zabaw zimowych.
 • Doskonali liczenie w sytuacjach zabawowych.
 • Czerpie radość ze wspólnego lepienia bałwana.
 • Kształtuje motorykę w zakresie zręczności i zwinności.
 • Poznaje zimowe dyscyplin sportowych.
 • Posługuje się nazwami zimowego sprzętu sportowego: sanki, narty, łyżwy.