ODDZIAŁ I „BIEDRONKI”

Zamierzenia wychowawczo - dydaktyczne

Czerwiec 2019 r.

 

 

 1. Dzień dziecka

 

Hasła z podstawy programowej:

I.4 komunikuje potrzebę ruchu, odpoczynku itp.;

I.5 uczestniczy w zabawach ruchowych, w tym rytmicznych, muzycznych, naśladowczych, z przyborami lub bez nich; wykonuje różne formy ruchu: bieżne, skoczne, z czworakowaniem, rzutne;

I.7wykonuje czynności, takie jak: sprzątanie, pakowanie, trzymanie przedmiotów jedną ręką i oburącz, małych przedmiotów z wykorzystaniem odpowiednio ukształtowanych chwytów dłoni, używa chwytu pisarskiego podczas rysowania, kreślenia i pierwszych prób pisania;

IV.1 wyraża swoje rozumienie świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą komunikatów pozawerbalnych: tańca, intencjonalnego ruchu, gestów, impresji plastycznych, technicznych, teatralnych, mimicznych, konstrukcji i modeli z tworzyw i materiału naturalnego;

 

Cele operacyjne

Dziecko:

 • podejmuje zabawy swobodne i organizowane w sali, poznaje jej wyposażenie
 • jest świadome swoich uczuć i przeżyć innych
 • kształtowanie umiejętności klasyfikowania ze względu na jedną lub dwie cechy.
 • integruje się z kolegami i koleżankami poprzez codzienne poranne zabawy ruchowe, reaguje na umówione sygnały
 • samodzielnie wykonuje czynności samoobsługowe
 • zna swoje prawa
 • rytmicznie skanduje tekst,dokonuje analizy sylabowej
 • bierze czynny udział w zabawch
 • bezpiecznie korzysta ze sprzętu ogrodowego, usprawnia równowagę;

 2. Zwierzęta duże i małe

 

Hasła z podstawy programowej:

I.5 uczestniczy w zabawach ruchowych, w tym rytmicznych, muzycznych, naśladowczych, z przyborami lub bez nich; wykonuje różne formy ruchu: bieżne, skoczne, z czworakowaniem, rzutne;

I.2 wykonuje czynności samoobsługowe: ubieranie się i rozbieranie, w tym czynności precyzyjne, np. zapinanie guzików, wiązanie sznurowadeł;

I.3 spożywa posiłki z użyciem sztućców, nakrywa do stołu i sprząta po posiłku;

I.4 komunikuje potrzebę ruchu, odpoczynku itp.;

III.6 rozróżnia emocje i uczucia przyjemne i nieprzyjemne, ma świadomość, że odczuwają i przeżywają je wszyscy ludzie;

III.7 szuka wsparcia w sytuacjach trudnych dla niego emocjonalnie; wdraża swoje własne strategie, wspierane przez osoby dorosłe lub rówieśników

1.2 wyraża swoje rozumienie świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą języka mówionego

 

Cele operacyjne:

Dziecko:

 • jest ciekawe świata zwierząt
 • poszukuje źródeł wiedzy
 • integruje się z kolegami i koleżankami poprzez codzienne poranne zabawy ruchowe, reaguje na umówione sygnały
 • poszerza wiedzę do nazwy zwierząt żyjących w polskich lasach: dzik, zając, lis, sarna.
 • szanuje zwierzęta i ich miejsca zamieszkania.
 • Rozpoznaje i podaje nazwy zwierząt mieszkających w zoo.

 

 1. Lato

 

Hasła z podstawy programowej:

IV.1 wyraża swoje rozumienie świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą komunikatów pozawerbalnych: tańca, intencjonalnego ruchu, gestów, impresji plastycznych, technicznych, teatralnych, mimicznych, konstrukcji i modeli z tworzyw i materiału naturalnego;

II.8zauważa, że nie wszystkie przeżywane emocje i uczucia mogą być podstawą do podejmowania natychmiastowego działania, panuje nad nieprzyjemną emocją, np. podczas czekania na własną kolej w zabawie lub innej sytuacji;

1.1 wyraża swoje rozumienie świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą komunikatów pozawerbalnych: tańca, intencjonalnego ruchu, gestów, impresji plastycznych, technicznych, teatralnych, mimicznych, konstrukcji i modeli z tworzyw i materiału naturalnego;

 III.5 ocenia swoje zachowanie w kontekście podjętych czynności i zadań oraz przyjętych norm grupowych; przyjmuje, respektuje i tworzy zasady zabawy w grupie, współdziała z dziećmi w zabawie, pracach użytecznych, podczas odpoczynku;

III.6 nazywa i rozpoznaje wartości związane z umiejętnościami i zachowaniami społecznymi, np. szacunek do dzieci i dorosłych, szacunek do ojczyzny, życzliwość okazywana dzieciom i dorosłym – obowiązkowość, przyjaźń, radość;

 

Cele operacyjne:

Dziecko:

 • rozumie potrzebę dbania o harmonijny rozwój ruchowy
 • słucha piosenek
 • zna cechy letniej pory roku
 • współdziała z grupą w czasie zabaw z chustą
 • nazywa i wskazuje kolory
 • wie co jest potrzebne do wzrostu rośliny
 • rozpoznaje piktogramy oznaczające zjawiska atmosferyczne : słonecznie, pochmurno
 • zgodnie bawi się w ogrodzie
 • reaguje na sygnały w zabawie
 • kreśli linie z góry do dołu
 • podejmuje zabawy samodzielne i zespołowe

 4. Wakacje!

Hasła z podstawy programowej:

I.2wykonuje czynności samoobsługowe: ubieranie się i rozbieranie, w tym czynności precyzyjne, np. zapinanie guzików, wiązanie sznurowadeł;

I.8wykonuje podstawowe ćwiczenia kształtujące nawyk utrzymania prawidłowej postawy ciała; rozpoznaje i nazywa podstawowe emocje, próbuje radzić sobie z ich przeżywaniem;

II.3przeżywa emocje w sposób umożliwiający mu adaptację w nowym otoczeniu, np. w nowej grupie dzieci, nowej grupie starszych dzieci, a także w nowej grupie dzieci i osób dorosłych;

III.9komunikuje się z dziećmi i osobami dorosłymi, wykorzystując komunikaty werbalne i pozawerbalne; wyraża swoje oczekiwania społeczne wobec innego dziecka, grupy.

III.5 ocenia swoje zachowanie w kontekście podjętych czynności i zadań oraz przyjętych norm grupowych; przyjmuje, respektuje i tworzy zasady zabawy w grupie, współdziała z dziećmi w zabawie, pracach użytecznych, podczas odpoczynku;

IV.15przelicza elementy zbiorów w czasie zabawy, prac porządkowych, ćwiczeń i wykonywania innych czynności, posługuje się liczebnikami głównymi i porządkowymi, rozpoznaje cyfry oznaczające liczby od 0 do 10, eksperymentuje z tworzeniem kolejnych liczb,

 

Cele operacyjne

Dziecko:

 • bierze udział w zabawach ruchowych
 • wyrabia nawyk codziennych zabiegów higienicznych
 • wie że jest polakiem a jego ojczyzną jest polska
 • poszerza swoją wiedzą nt polski w oparciu o literaturę dzieciącą
 • poznaje wybrane regiony polski np. tatry, wybrzeże bałtyku
 • wie jak spędzać czas na plaży, dzieli się swoimi doświadczeniami
 • składa obrazek z elementów
 • zna i śpiewa piosenki o tematyce wakacyjnej
 • wie jak chronić się przed słońcem