LUTY 2021

 DO SKLEPÓW WYRUSZAMY, GDY ZAKUPY ZROBIĆ MAMY

HASŁA Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ

 • 2) wykonuje czynności samoobsługowe: ubieranie się i rozbieranie, w tym czynności precyzyjne, np. zapinanie guzików, wiązanie sznurowadeł;
 • 4) przedstawia swoje emocje i uczucia, używając charakterystycznych dla dziecka form wyrazu;
 • 5)używa zwrotów grzecznościowych podczas powitania, pożegnania, sytuacji wymagającej przeproszenia i przyjęcia konsekwencji swojego zachowania;
 • 11)ocenia swoje zachowanie w kontekście podjętych czynności i zadań oraz przyjętych norm grupowych; przyjmuje, respektuje i tworzy zasady zabawy w grupie, współdziała z dziećmi w zabawie, pracach użytecznych, podczas odpoczynku;
 • 2wyraża swoje rozumienie świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą języka mówionego;
 • 7) eksperymentuje rytmem, głosem, dźwiękami i ruchem, rozwijając swoją wyobraźnię muzyczną;
 • 12) klasyfikuje przedmioty według: wielkości, kształtu, koloru, przeznaczenia, układa przedmioty w grupy, szeregi, rytmy, odtwarza układy przedmiotów nadając im znaczenie, rozróżnia podstawowe figury geometryczne (koło, kwadrat, trójkąt, prostokąt);
 • 16 posługuje się w zabawie i w trakcie wykonywania innych czynności pojęciami dotyczącymi następstwa czasu np. wczoraj, dzisiaj, jutro, rano, wieczorem, w tym nazwami pór roku, nazwami dni tygodnia i miesięcy;

CELE OPERACYJNE

DZIECKO:

 • Rozwija umiejętności przeliczania
 • Wie jak się zachować w miejscach publicznych
 • Poznanie różnych rodzajów placówek handlowych i ich asortymentu.
 • Doskonali motorykę małą podczas prac plastycznych.
 • Rozwija wyobraźnię poprzez słuchanie tekstów literackich.
 • Reaguje na polecenia w języku angielskim.

RUCH TO ZDROWIE

HASŁA Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ

 • 5) uczestniczy w zabawach ruchowych, w tym rytmicznych, muzycznych, naśladowczych
 • 8) wykonuje podstawowe ćwiczenia kształtujące nawyk utrzymania prawidłowej postawy ciała;
 • 4) przedstawia swoje emocje i uczucia, używając charakterystycznych dla dziecka form wyrazu;
 • 8) zauważa, że nie wszystkie przeżywane emocje i uczucia mogą być podstawą do podejmowania natychmiastowego działania, panuje nad nieprzyjemną emocją, np. podczas czekania na własną kolej w zabawie lub innej sytuacji;
 • 4)używa zwrotów grzecznościowych podczas powitania, pożegnania, sytuacji wymagającej przeproszenia i przyjęcia konsekwencji swojego zachowania;
 • 5)ocenia swoje zachowanie w kontekście podjętych czynności i zadań oraz przyjętych norm grupowych
 • 5)odpowiada na pytania, opowiada o zdarzeniach z przedszkola, objaśnia kolejność zdarzeń w prostych historyjkach obrazkowych, układa historyjki obrazkowe, recytuje wierszyki, układa i rozwiązuje zagadki;
 • 7)eksperymentuje rytmem, głosem, dźwiękami i ruchem, rozwijając swoją wyobraźnię muzyczną
 • 9)czyta obrazy, wyodrębnia i nazywa ich elementy, nazywa symbole i znaki znajdujące się w otoczeniu, wyjaśnia ich znaczenie;
 • 19) podejmuje samodzielną aktywność poznawczą np. oglądanie książek, zagospodarowywanie przestrzeni własnymi pomysłami konstrukcyjnymi, korzystanie z nowoczesnej technologii itd.

 

CELE OPERACYJNE

DZIECKO:

 • Posługuję się pojęciami z przodu z tyłu
 • Naśladuje w zabawie zjawiska przyrody
 • Doskonali sprawność ruchową dużych grup mięśniowych
 • Naśladuje w zabawie sporty zimowe
 • Rozróżnia dźwięki wysokie i niskie
 • Składa obrazek z części
 • Wie, jak należy dbać o zdrowie
 • Zna zasady bezpieczeństwa i przestrzega ich w zabawie
 • Doskonali motorykę małą podczas prac plastycznych.
 • Rozwija wyobraźnię poprzez słuchanie tekstów literackich.
 • Reaguje na polecenia w języku angielskim.

 

PODRÓŻOWAĆ KAŻDY MOŻE: NA ROWERZE, NA MOTORZE

HASŁA Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ

 • 3) spożywa posiłki z użyciem sztućców, nakrywa do stołu i sprząta po posiłku;
 • 1) rozpoznaje i nazywa podstawowe emocje, próbuje radzić sobie z ich przeżywaniem;
 • 6) rozróżnia emocje i uczucia przyjemne i nieprzyjemne, ma świadomość, że odczuwają i przeżywają je wszyscy ludzie;
 • 7) szuka wsparcia w sytuacjach trudnych dla niego emocjonalnie; wdraża swoje własne strategie, wspierane przez osoby dorosłe lub rówieśników;
 • 6) nazywa i rozpoznaje wartości związane z umiejętnościami i zachowaniami społecznymi, np. szacunek do dzieci i dorosłych, szacunek do ojczyzny, życzliwość okazywana dzieciom i dorosłym – obowiązkowość, przyjaźń, radość;
 • 9) komunikuje się z dziećmi i osobami dorosłymi, wykorzystując komunikaty werbalne i pozawerbalne; wyraża swoje oczekiwania społeczne wobec innego dziecka, grupy;
 • 5) odpowiada na pytania, opowiada o zdarzeniach z przedszkola, objaśnia kolejność zdarzeń w prostych historyjkach obrazkowych, układa historyjki obrazkowe, recytuje wierszyki, układa i rozwiązuje zagadki;
 • 6) wykonuje własne eksperymenty językowe, nadaje znaczenie czynnościom, nazywa je, tworzy żarty językowe i sytuacyjne, uważnie słucha i nadaje znaczenie swym doświadczeniom.
 • 12) klasyfikuje przedmioty według: wielkości, kształtu, koloru, przeznaczenia, układa przedmioty w grupy, szeregi, rytmy, odtwarza układy przedmiotów nadając im znaczenie, rozróżnia podstawowe figury geometryczne (koło, kwadrat, trójkąt, prostokąt);
 • 14) określa kierunki i ustala położenie przedmiotów w stosunku do własnej osoby, a także w stosunku do innych przedmiotów, rozróżnia stronę lewą i prawą;
 • 22)reaguje na proste polecenie w języku mniejszości narodowej lub etnicznej, używa wyrazów i zwrotów mających znaczenie w zabawie i innych podejmowanych czynnościach

CELE OPERACYJNE

DZIECKO:

 • Rozróżnia pojazdy poruszające się na lądzie, na wodzie, w powietrzu.
 • Składa proste konstrukcje z papieru.
 • Stwarza okazję do obserwacji obiektów w powietrzu i na wodzie w toku zabaw badawczych.
 • Czerpie radość z uczestnictwa w zabawach ruchowych
 • Zna tekst i melodię kolęd
 • Przestrzega reguł zabawy.
 • Doskonali motorykę małą podczas prac plastycznych.
 • Rozwija wyobraźnię poprzez słuchanie tekstów literackich.
 • Reaguje na polecenia w języku angielskim.

 

TAKI NASTRÓJ JEST W TEATRZE, ŻE ZACHWYCAM SIĘ, GDY PATRZĘ

HASŁA Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ

 • 5) uczestniczy w zabawach ruchowych, w tym rytmicznych, muzycznych, naśladowczych,
 • 4) przedstawia swoje emocje i uczucia, używając charakterystycznych dla dziecka form wyrazu;
 • 2) odczuwa i wyjaśnia swoją przynależność do rodziny, narodu, grupy przedszkolnej, grupy chłopców, grupy dziewczynek oraz innych grup, np. grupy teatralnej, grupy sportowej;
 • 9) komunikuje się z dziećmi i osobami dorosłymi, wykorzystując komunikaty werbalne i pozawerbalne; wyraża swoje oczekiwania społeczne wobec innego dziecka, grupy;
 • 1)wyraża swoje rozumienie świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą komunikatów pozawerbalnych:
 • 2)wyraża swoje rozumienie świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą języka mówionego, posługuje się językiem polskim w mowie zrozumiałej dla dzieci i osób dorosłych;
 • 3)odróżnia elementy świata fikcji od realnej rzeczywistości; byty rzeczywiste od medialnych, byty realistyczne od fikcyjnych;
 • 5) odpowiada na pytania, opowiada o zdarzeniach z przedszkola, objaśnia kolejność zdarzeń w prostych historyjkach obrazkowych, układa historyjki obrazkowe, recytuje wierszyki, układa i rozwiązuje zagadki;
 • 12) klasyfikuje przedmioty według: wielkości, kształtu, koloru, przeznaczenia, układa przedmioty w grupy, szeregi, rytmy, odtwarza układy przedmiotów nadając im znaczenie, rozróżnia podstawowe figury geometryczne (koło, kwadrat, trójkąt, prostokąt);
 • 22)reaguje na proste polecenie w języku mniejszości narodowej lub etnicznej

CELE OPERACYJNE

DZIECKO:

 • Kształtuje elementarne nawyki higieniczne i kulturalne.
 • Rozwija kompetencje matematyczne w zakresie 4.
 • Swobodnie mówi o tym, czego się boi
 • Dostrzega humor w utworach literatury dla dzieci
 • Rozwija aktywność twórczą przez wykonywanie form przestrzennych
 • wciela się w role z poznanych bajek
 • Poznaje teksty bajek, dostrzega podobieństwo między nimi
 • Poznaje sposoby radzenia sobie ze strachem
 • Ćwiczy znajomość schematu ciała
 • Doskonali umiejętność interpretowania muzyki ruchem.
 • Doskonali motorykę małą podczas prac plastycznych.
 • Rozwija wyobraźnię poprzez słuchanie tekstów literackich.
 • Reaguje na polecenia w języku angielskim.