Zamierzenia wychowawczo - dydaktyczne

KWIECIEŃ  2019 r.

 

 

 1. Mamo, Tato wolę wodę

 

Hasła z podstawy programowej:

I.4 komunikuje potrzebę ruchu, odpoczynku itp.;

I.5 uczestniczy w zabawach ruchowych, w tym rytmicznych, muzycznych, naśladowczych, z przyborami lub bez nich; wykonuje różne formy ruchu: bieżne, skoczne, z czworakowaniem, rzutne;

I.7wykonuje czynności, takie jak: sprzątanie, pakowanie, trzymanie przedmiotów jedną ręką i oburącz, małych przedmiotów z wykorzystaniem odpowiednio ukształtowanych chwytów dłoni, używa chwytu pisarskiego podczas rysowania, kreślenia i pierwszych prób pisania;

II.8zauważa, że nie wszystkie przeżywane emocje i uczucia mogą być podstawą do podejmowania natychmiastowego działania, panuje nad nieprzyjemną emocją, np. podczas czekania na własną kolej w zabawie lub innej sytuacji;

III.5 ocenia swoje zachowanie w kontekście podjętych czynności i zadań oraz przyjętych norm grupowych; przyjmuje, respektuje i tworzy zasady zabawy w grupie, współdziała z dziećmi w zabawie, pracach użytecznych, podczas odpoczynku; obdarza uwagą inne dzieci i osoby dorosłe;

III.9komunikuje się z dziećmi i osobami dorosłymi, wykorzystując komunikaty werbalne i pozawerbalne; wyraża swoje oczekiwania społeczne wobec innego dziecka, grupy.

IV.1wyraża swoje rozumienie świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą komunikatów pozawerbalnych: tańca, intencjonalnego ruchu, gestów, impresji plastycznych, technicznych, teatralnych, mimicznych, konstrukcji i modeli z tworzyw i materiału naturalnego;

Cele operacyjne

Dziecko:

 • Dziecko wie, jak wielką rolę w życiu odgrywa woda i jak należy ją oszczędzać
 • Jak należy dbać o naszą planetę
 • Poznaje zasady segregowania śmieci
 • Poznaje zasady ochrony zwierzat leśnych i lasów
 • Rozumie problemy ekologiczne związane z brakiem i zanieczyszczeniem wody,
 • Wymienia pomysły na mierzenie objętości wody,
 • Porównuje objętość wody,
 • Przelicza w swoim zakresie,
 • Określa różnice w wyglądzie wody deszczowej i mineralnej lub z kranu,

 

 1. Praca rolnika

 

Hasła z podstawy programowej:

I.5 uczestniczy w zabawach ruchowych, w tym rytmicznych, muzycznych, naśladowczych, z przyborami lub bez nich; wykonuje różne formy ruchu: bieżne, skoczne, z czworakowaniem, rzutne;

I.2 wykonuje czynności samoobsługowe: ubieranie się i rozbieranie, w tym czynności precyzyjne, np. zapinanie guzików, wiązanie sznurowadeł;

I.3 spożywa posiłki z użyciem sztućców, nakrywa do stołu i sprząta po posiłku;

I.4 komunikuje potrzebę ruchu, odpoczynku itp.;

III.6 rozróżnia emocje i uczucia przyjemne i nieprzyjemne, ma świadomość, że odczuwają i przeżywają je wszyscy ludzie;

III.7 szuka wsparcia w sytuacjach trudnych dla niego emocjonalnie; wdraża swoje własne strategie, wspierane przez osoby dorosłe lub rówieśników;

 1. 2 wyraża swoje rozumienie świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą języka mówionego

 

Cele operacyjne:

Dziecko:

 • interesuje się praca rolnika na polu
 • ćwiczy koncentrację uwagi i myślenie przyczynowo-skutkowe, układając historyjkę obrazkową
 • interesuje się przyrodą
 • współpracuje z dziećmi w zabawie
 • swobodnie wypowiada sie na podstawie wysłuchanego wiersza i ilustracji
 • interesuje się otaczającym światem przyrodniczym, swobodnie wypowiada się na jego temat, odpowiada w sposób zrozumiały na pytania

 

 1. Wielkanoc

 

Hasła z podstawy programowej:

 I. 1 wyraża swoje rozumienie świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą komunikatów pozawerbalnych: tańca, intencjonalnego ruchu, gestów, impresji plastycznych, technicznych, teatralnych, mimicznych, konstrukcji i modeli z tworzyw i materiału naturalnego;

 III.5 ocenia swoje zachowanie w kontekście podjętych czynności i zadań oraz przyjętych norm grupowych; przyjmuje, respektuje i tworzy zasady zabawy w grupie, współdziała z dziećmi w zabawie, pracach użytecznych, podczas odpoczynku;

III.6 nazywa i rozpoznaje wartości związane z umiejętnościami i zachowaniami społecznymi, np. szacunek do dzieci i dorosłych, szacunek do ojczyzny, życzliwość okazywana dzieciom i dorosłym – obowiązkowość, przyjaźń, radość;

 

Cele operacyjne:

Dziecko:

 • naśladuje treść utworu ruchem
 • dzieli wyrazy na sylaby
 • zna określenia : kraszanka, pisanka
 • klasyfikuje przedmioty ze względu na kolor
 • podejmuje samodzielną aktywność poznawczą
 • śpiewa i inscenizuje powitankę
 • słucha i śpiewa piosenkę, ilustruje ją ruchem
 • okazuje szacunek najbliższym
 • wyraża przynależność do rodziny
 • wypowiada się na określony temat

 

 4.Dbamy o naszą planetę

Hasła z podstawy programowej:

I.2wykonuje czynności samoobsługowe: ubieranie się i rozbieranie, w tym czynności precyzyjne, np. zapinanie guzików, wiązanie sznurowadeł;

I.8wykonuje podstawowe ćwiczenia kształtujące nawyk utrzymania prawidłowej postawy ciała;rozpoznaje i nazywa podstawowe emocje, próbuje radzić sobie z ich przeżywaniem;

II.3przeżywa emocje w sposób umożliwiający mu adaptację w nowym otoczeniu, np. w nowej grupie dzieci, nowej grupie starszych dzieci, a także w nowej grupie dzieci i osób dorosłych;

III.9komunikuje się z dziećmi i osobami dorosłymi, wykorzystując komunikaty werbalne i pozawerbalne; wyraża swoje oczekiwania społeczne wobec innego dziecka, grupy.

IV.15przelicza elementy zbiorów w czasie zabawy, prac porządkowych, ćwiczeń i wykonywania innych czynności, posługuje się liczebnikami głównymi i porządkowymi, rozpoznaje cyfry oznaczające liczby od 0 do 10, eksperymentuje z tworzeniem kolejnych liczb,

IV.18posługuje się pojęciami dotyczącymi zjawisk przyrodniczych, np. tęcza, deszcz, burza, opadanie liści z drzew, sezonowa wędrówka ptaków, kwitnienie drzew, zamarzanie wody, dotyczącymi życia zwierząt, roślin, ludzi w środowisku przyrodniczym, korzystania z dóbr przyrody, np. grzybów, owoców, ziół;

 

Cele operacyjne

Dziecko:

 • interesuje się przyrodą i jej ochroną
 • porusza się w rytm muzyki, reaguje na umówiony sygnał
 • potrafi klasyfikować według dwóch cech
 • współpracuje z innymi podczas zabaw na świeżym powietrzu, przestrzega zasad bezpiecznej zabawy
 • wypowiada się na określony temat, wykazuje zainteresowanie otaczającą przyrodą, potrzebę utrzymania ładu i porządku w otoczeniu
 • wykazuje odpowiedzialność za przyrodę, dostrzega właściwe i niewłaściwe zachowania wobec przyrody
 • rozumie potrzebę niezaśmiecania środowiska
 • buduje swobodne wypowiedzi
 • rozumie pojęcie dbanie o środowisko