PAŹDZIERNIK

Jabłka, śliwki i morele, w sadzie jest owoców wiele

HASŁA Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ

 • 2) wykonuje czynności samoobsługowe: ubieranie się i rozbieranie, w tym czynności precyzyjne,
 • 5) uczestniczy w zabawach ruchowych, w tym rytmicznych, muzycznych, naśladowczych, z przyborami lub bez nich; wykonuje różne formy ruchu: bieżne, skoczne, z czworakowaniem, rzutne;
 • 1) rozpoznaje i nazywa podstawowe emocje, próbuje radzić sobie z ich przeżywaniem;
 • 11)dostrzega emocjonalną wartość otoczenia przyrodniczego jako źródła satysfakcji estetycznej.
 • 11) wyraża ekspresję twórczą podczas czynności konstrukcyjnych i zabawy, zagospodarowuje przestrzeń, nadając znaczenie umieszczonym w niej przedmiotom, określa ich położenie, liczbę, kształt, wielkość, ciężar, porównuje przedmioty w swoim otoczeniu z uwagi na wybraną cechę.
 • 12 klasyfikuje przedmioty według: wielkości, kształtu, koloru, przeznaczenia, układa przedmioty w grupy, szeregi, rytmy, odtwarza układy przedmiotów i tworzy własne, nadając im znaczenie, rozróżnia podstawowe figury geometryczne (koło, kwadrat, trójkąt, prostokąt);
 • 18 posługuje się pojęciami dotyczącymi zjawisk przyrodniczych, np. tęcza, deszcz, burza, opadanie liści z drzew, sezonowa wędrówka ptaków, kwitnienie drzew, zamarzanie wody, dotyczącymi życia zwierząt, roślin, ludzi w środowisku przyrodniczym, korzystania z dóbr przyrody, np. grzybów, owoców, ziół;

CELE OPERACYJNE

 DZIECKO:

 • rozpoznaje i nazywa owoce
 • uczy się piosenki o owocach
 • poznaje nazwy drzew owocowych
 • potrafi przyporządkować owoce do odpowiedniego drzewa
 • ćwiczy motorykę dłoni
 • reaguje na polecenia w języku angielskim
 • uważnie słucha utworu literackiego i wyodrębnia bohatera oraz wszystkie istotne elementy
 • liczy owoce i przedstawia liczbę za pomocą zbioru zastępczego
 • wskazuje zbiór z większą liczbą elementów

 Witaminy, hop! do brzuszka, i marchewka, i pietruszka

 HASŁA Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ

 5) uczestniczy w zabawach ruchowych, w tym rytmicznych, muzycznych, naśladowczych, z przyborami lub bez nich; wykonuje różne formy ruchu: bieżne, skoczne, z czworakowaniem, rzutne;

 • 8) wykonuje podstawowe ćwiczenia kształtujące nawyk utrzymania prawidłowej postawy ciała;
 • 1rozpoznaje i nazywa podstawowe emocje, próbuje radzić sobie z ich przeżywaniem
 • 4) przedstawia swoje emocje i uczucia, używając charakterystycznych dla dziecka form wyrazu;
 • 8) zauważa, że nie wszystkie przeżywane emocje i uczucia mogą być podstawą do podejmowania natychmiastowego działania, panuje nad nieprzyjemną emocją, np. podczas czekania na własną kolej w zabawie lub innej sytuacji;
 • 8 obdarza uwagą inne dzieci i osoby dorosłe;
 • 9komunikuje się z dziećmi i osobami dorosłymi, wykorzystując komunikaty werbalne i pozawerbalne; wyraża swoje oczekiwania społeczne wobec innego dziecka, grupy.
 • 1wyraża swoje rozumienie świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą komunikatów pozawerbalnych: tańca, intencjonalnego ruchu, gestów, impresji plastycznych, technicznych, teatralnych, mimicznych, konstrukcji i modeli z tworzyw i materiału naturalnego;
 • 18 posługuje się pojęciami dotyczącymi zjawisk przyrodniczych, np. tęcza, deszcz, burza, opadanie liści z drzew, sezonowa wędrówka ptaków, kwitnienie drzew, zamarzanie wody, dotyczącymi życia zwierząt, roślin, ludzi w środowisku przyrodniczym, korzystania z dóbr przyrody, np. grzybów, owoców, ziół;
 • 19) podejmuje samodzielną aktywność poznawczą np. oglądanie książek, zagospodarowywanie przestrzeni własnymi pomysłami konstrukcyjnymi, korzystanie z nowoczesnej technologii itd.

 CELE OPERACYJNE

 DZIECKO:

 • uczy się piosenki o warzywach
 • dostrzega różnice i podobieństwo
 • rozpoznaje i nazywa warzywa
 • doskonali motorykę małą podczas prac plastycznych.
 • rozwija wyobraźnię poprzez słuchanie tekstów literackich.
 • reaguje na polecenia w języku angielskim.

 Liście malowane, pod drzewami rozsypane

HASŁA Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ

2) wykonuje czynności samoobsługowe: ubieranie się i rozbieranie, w tym czynności precyzyjne,

 • np. zapinanie guzików, wiązanie sznurowadeł;
 • 3) spożywa posiłki z użyciem sztućców, nakrywa do stołu i sprząta po posiłku;
 • 6) inicjuje zabawy konstrukcyjne, majsterkuje, buduje, wykorzystując zabawki, materiały użytkowe, w tym materiał naturalny;
 • 8) zauważa, że nie wszystkie przeżywane emocje i uczucia mogą być podstawą do podejmowania natychmiastowego działania, panuje nad nieprzyjemną emocją, np. podczas czekania na własną kolejw zabawie lub innej sytuacji;
 • 5 odpowiada na pytania, opowiada o zdarzeniach z przedszkola, objaśnia kolejność zdarzeń w prostych historyjkach obrazkowych, układa historyjki obrazkowe, recytuje wierszyki, układa i rozwiązuje zagadki;
 • 7) eksperymentuje rytmem, głosem, dźwiękami i ruchem, rozwijając swoją wyobraźnię muzyczną; słucha, odtwarza i tworzy muzykę, śpiewa piosenki, porusza się przy muzyce i do muzyki, dostrzega zmiany charakteru muzyki,
 • 15 przelicza elementy zbiorów w czasie zabawy, prac porządkowych, ćwiczeń i wykonywania innych czynności, posługuje się liczebnikami głównymi i porządkowymi, rozpoznaje cyfry oznaczające liczby od 0 do 10, eksperymentuje z tworzeniem kolejnych liczb, wykonuje dodawanie i odejmowanie w sytuacji użytkowej, liczy obiekty, odróżnia liczenie błędne od poprawnego;

CELE OPERACYJNE

DZIECKO:

 • Doskonali analizator słuchowy, wyodrębnia, rozróżnia i nazywa dźwięki z otoczenia.
 • Doskonali motorykę małą podczas prac plastycznych.
 • Zwraca uwagę na zmiany zachodzące w naturze związane z obecną porą roku
 • Wyraża się twórczo w działaniach plastycznych
 • Rozwija wyobraźnię poprzez słuchanie tekstów literackich.
 • Poznaje budowę drzewa
 • Reaguje na polecenia w języku angielskim.

Las szumi jesiennie, już robi się sennie

HASŁA Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ

 • 4) zgłasza potrzeby fizjologiczne, samodzielnie wykonuje podstawowe czynności higieniczne
 • 6) inicjuje zabawy konstrukcyjne, majsterkuje, buduje, wykorzystując zabawki, materiały użytkowe, w tym materiał naturalny;
 • 8) wykonuje podstawowe ćwiczenia kształtujące nawyk utrzymania prawidłowej postawy ciała;
 • 7) szuka wsparcia w sytuacjach trudnych dla niego emocjonalnie; wdraża swoje własne strategie, wspierane przez osoby dorosłe lub rówieśników;
 • 9) komunikuje się z dziećmi i osobami dorosłymi, wykorzystując komunikaty werbalne i pozawerbalne; wyraża swoje oczekiwania społeczne wobec innego dziecka, grupy;
 • 6) wykonuje własne eksperymenty językowe, nadaje znaczenie czynnościom, nazywa je, tworzy żarty językowe i sytuacyjne, uważnie słucha i nadaje znaczenie swym doświadczeniom.
 • 18 posługuje się pojęciami dotyczącymi zjawisk przyrodniczych, np. tęcza, deszcz, burza, opadanie liści z drzew, sezonowa wędrówka ptaków, kwitnienie drzew, zamarzanie wody, dotyczącymi życia zwierząt, roślin, ludzi w środowisku przyrodniczym, korzystania z dóbr przyrody, np. grzybów, owoców, ziół;

CELE OPERACYJNE

DZIECKO:

 • Naśladuje zachowanie zwierząt
 • Poznaje drzewa rosnące w lasach
 • Zna leśne zwierzęta, umie je nazwać
 • Rozpoznaje ilustrację lasu
 • Wie, gdzie mieszkają wybrane zwierzęta
 • Kształtuje elementarne nawyki higieniczne i kulturalne
 • Rozwija kompetencje matematyczne w zakresie 4
 • Doskonali umiejętność interpretowania muzyki ruchem
 • Doskonali motorykę małą podczas prac plastycznych
 • Rozwija wyobraźnię poprzez słuchanie tekstów literackich
 • miesza farby i zyskuje nowe barwy
 • Reaguje na polecenia w języku angielskim