Październik 2020

Jabłka, śliwki i morele, w sadzie jest owoców wiele

Hasła z podstawy programowej:

I.7) wykonuje czynności, takie jak: sprzątanie, pakowanie, trzymanie przedmiotów jedną ręką i oburącz, małych przedmiotów z wykorzystaniem odpowiednio ukształtowanych chwytów dłoni, używa chwytu pisarskiego podczas rysowania, kreślenia i pierwszych prób pisania;

III. 5) ocenia swoje zachowanie w kontekście podjętych czynności i zadań oraz przyjętych norm grupowych; przyjmuje, respektuje i tworzy zasady zabawy w grupie, współdziała
z dziećmi w zabawie, pracach użytecznych, podczas odpoczynku;

IV.2) wyraża swoje rozumienie świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim

otoczeniu za pomocą języka mówionego, posługuje się językiem polskim w mowie zrozumiałej dla dzieci i osób dorosłych, mówi płynnie, wyraźnie, rytmicznie, poprawnie wypowiada ciche i głośne dźwięki mowy, rozróżnia głoski na początku i końcu w wybranych prostych fonetycznie słowach;

IV.15) przelicza elementy zbiorów w czasie zabawy, prac porządkowych, ćwiczeń
 i wykonywania innych czynności, posługuje się liczebnikami głównymi i porządkowymi, rozpoznaje cyfry oznaczające liczby od 0 do 10, eksperymentuje z tworzeniem kolejnych liczb, wykonuje dodawanie i odejmowanie w sytuacji użytkowej, liczy obiekty, odróżnia liczenie błędne od poprawnego;

Cele szczegółowe

Dziecko :

- nazywa i opisuje owoce, dzieli słowa na sylaby

- ćwiczy sprawność dłoni

- uważnie słucha tekstu wiersza i potrafi odpowiedzieć na pytania nauczyciela

- wie, dlaczego powinno się jeść owoce i warzywa

- potrafi wykonać działania matematyczne na konkretach

- rozpoznaje przekrojone owoce i to, co znajduje się w ich wnętrzu

- przestrzega zasad obowiązujących podczas zabawy

 

Witaminy, hop! do brzuszka, i marchewka, i pietruszka

Hasła z podstawy programowej:

I.5) uczestniczy w zabawach ruchowych, w tym rytmicznych, muzycznych, naśladowczych, z przyborami lub bez nich; wykonuje różne formy ruchu: bieżne, skoczne, z czworakowaniem, rzutne;

II.8) zauważa, że nie wszystkie przeżywane emocje i uczucia mogą być podstawą do

podejmowania natychmiastowego działania, panuje nad nieprzyjemną emocją, np. podczas czekania na własną kolej w zabawie lub innej sytuacji;

II.9) wczuwa się w emocje i uczucia osób z najbliższego otoczenia;

III. 9) komunikuje się z dziećmi i osobami dorosłymi, wykorzystując komunikaty werbalne i pozawerbalne; wyraża swoje oczekiwania społeczne wobec innego dziecka, grupy.

IV.3) odróżnia elementy świata fikcji od realnej rzeczywistości; byty rzeczywiste od medialnych, byty realistyczne od fikcyjnych;

IV.7) eksperymentuje rytmem, głosem, dźwiękami i ruchem, rozwijając swoją wyobraźnię muzyczną; słucha, odtwarza i tworzy muzykę, śpiewa piosenki, porusza się przy muzyce i do muzyki, dostrzega zmiany charakteru muzyki, np. dynamiki, tempa i wysokości dźwięku oraz wyraża ją ruchem, reaguje na sygnały, muzykuje z użyciem instrumentów oraz innych źródeł dźwięku; śpiewa piosenki z dziecięcego repertuaru oraz łatwe piosenki ludowe; chętnie uczestniczy w zbiorowym muzykowaniu; wyraża emocje i zjawiska pozamuzyczne różnymi środkami aktywności muzycznej; aktywnie słucha muzyki; wykonuje lub rozpoznaje melodie, piosenki i pieśni (…)

IV.12) klasyfikuje przedmioty według: wielkości, kształtu, koloru, przeznaczenia, układa przedmioty w grupy, szeregi, rytmy, odtwarza układy przedmiotów i tworzy własne, nadając im znaczenie, rozróżnia podstawowe figury geometryczne (koło, kwadrat, trójkąt, prostokąt);

Cele szczegółowe

Dziecko:

- czerpie radość z zabaw ruchowych, prawidłowo reaguje na sygnał

- rozpoznaje i nazywa warzywa za pomocą dotyku

- układa  zagadki dla koleżanek i kolegów

- rozpoznaje warzywa po krótkim opisie, wskazuje odpowiedni obrazek będący rozwiązaniem zagadki

- grupuje warzywa według koloru

- poznaje słowa i melodię piosenki

- dostrzega i układa rytmy

- rozpoznaje i nazywa warzywa  po ich liściach i korzeniach

- wie, z czego przygotowane są jego ulubione potrawy

- wykazuje się cierpliwością w oczekiwaniu na swoją kolej wypowiedzi

- wie, co jest zdrowe, nabiera przekonania o potrzebie jedzenia potraw z warzyw

 

Liście malowane, pod drzewami rozsypane

 Hasła z podstawy programowej:

I.2) wykonuje czynności samoobsługowe: ubieranie się i rozbieranie, w tym czynności precyzyjne, np. zapinanie guzików, wiązanie sznurowadeł;

II.10) dostrzega, że zwierzęta posiadają zdolność odczuwania, przejawia w stosunku do nich życzliwość i troskę;

II.11) dostrzega emocjonalną wartość otoczenia przyrodniczego jako źródła satysfakcji estetycznej.

III. 8) obdarza uwagą inne dzieci i osoby dorosłe;

IV.11) wyraża ekspresję twórczą podczas czynności konstrukcyjnych i zabawy, zagospodarowuje przestrzeń, nadając znaczenie umieszczonym w niej przedmiotom, określa ich położenie, liczbę, kształt, wielkość, ciężar, porównuje przedmioty w swoim otoczeniu z uwagi na wybraną cechę;

IV.18) posługuje się pojęciami dotyczącymi zjawisk przyrodniczych, np. tęcza, deszcz, burza, opadanie liści z drzew, sezonowa wędrówka ptaków, kwitnienie drzew, zamarzanie wody, dotyczącymi życia zwierząt, roślin, ludzi w środowisku przyrodniczym, korzystania
z dóbr przyrody, np. grzybów, owoców, ziół;

Cele szczegółowe

Dziecko:

- wyraża w tańcu emocje i uczucia związane z utworem muzycznym

- naśladuje różne efekty dźwiękowe

- wymienia nazwy drzew, na których rosną: szyszki, jarzębina, kasztany i żołędzie

- rozpoznaje drzewa

- doskonali umiejętność liczenia i zapamiętywania liczb w kolejności

- wykorzystuje dary przyrody do działań plastycznych

- dostrzega zmiany, jakie zachodzą w przyrodzie jesienią

- poznaje zwyczaje niektórych zwierząt

- dostrzega zmiany zachodzące w najbliższym otoczeniu, związane z porą roku

- nazywa części garderoby i klasyfikuje je ze względu na pogodę

- samodzielnie i sprawnie się ubiera

- wie, dlaczego jesienią liście zmieniają kolor

 

Las szumi jesiennie, już robi się sennie

  Hasła z podstawy programowej:

I.8) wykonuje podstawowe ćwiczenia kształtujące nawyk utrzymania prawidłowej postawy ciała;

II.1) rozpoznaje i nazywa podstawowe emocje, próbuje radzić sobie z ich przeżywaniem;

IV.5) odpowiada na pytania, opowiada o zdarzeniach z przedszkola, objaśnia kolejność zdarzeń w prostych historyjkach obrazkowych, układa historyjki obrazkowe, recytuje wierszyki, układa i rozwiązuje zagadki;

IV.6) wykonuje własne eksperymenty językowe, nadaje znaczenie czynnościom, nazywa je, tworzy żarty językowe i sytuacyjne, uważnie słucha i nadaje znaczenie swym doświadczeniom;

IV.19) podejmuje samodzielną aktywność poznawczą np. oglądanie książek, zagospodarowywanie przestrzeni własnymi pomysłami konstrukcyjnymi, korzystanie
z nowoczesnej technologii itd.;

Cele szczegółowe

Dziecko:

- nazywa zwierzęta przedstawione na ilustracji

- rozpoznaje ptaki odlatujące na zimę z Polski i zimujące w naszym kraju

- określa nastrój wiersza

- nazywa zwierzęta leśne

- określa, gdzie mieszkają zwierzęta

- wie, co można znaleźć jesienią  w lesie

- ćwiczy sprawność ruchową

- porządkuje skarby  jesieni

- wie, jak zwierzęta przygotowują się do zimy

- poznaje gatunki grzybów; wie, które grzyby są jadalne, a które trujące