Styczeń 2020 r.

  • Witamy Nowy Rok!

Hasła z podstawy programowej:

I.5 uczestniczy w zabawach ruchowych, w tym rytmicznych, muzycznych, naśladowczych, z przyborami lub bez nich; wykonuje różne formy ruchu: bieżne, skoczne, z czworakowaniem, rzutne;

III.6 nazywa i rozpoznaje wartości związane z umiejętnościami i zachowaniami społecznymi, np. szacunek do dzieci i dorosłych, szacunek do ojczyzny, życzliwość okazywana dzieciom i dorosłym – obowiązkowość, przyjaźń, radość;

IV.11 wyraża ekspresję twórczą podczas czynności konstrukcyjnych i zabawy, zagospodarowuje przestrzeń, nadając znaczenie umieszczonym w niej przedmiotom, określa ich położenie, liczbę, kształt, wielkość, ciężar, porównuje przedmioty w swoim otoczeniu z uwagi na wybraną cechę;

Cele operacyjne

Dziecko:

-  kształtuje umiejętność dostrzegania regularności i następstw pór roku

-  kształtuje poczucie rytmu, wyobraźni muzycznej i ekspresji ruchowej dzieci

-  rozumie potrzebę doboru ubrania do warunków atmosferycznych

-  kształtuje myślenie przyczynowo-skutkowe

-  buduje wypowiedzi zrozumiałe dla otoczenia

 

  • Co można robić zimą?

Hasła z podstawy programowej:

I.5 uczestniczy w zabawach ruchowych, w tym rytmicznych, muzycznych, naśladowczych, z przyborami lub bez nich; wykonuje różne formy ruchu

III.5 ocenia swoje zachowanie w kontekście podjętych czynności i zadań oraz przyjętych norm grupowych; przyjmuje, respektuje i tworzy zasady zabawy w grupie

IV.5 odpowiada na pytania, opowiada o zdarzeniach z przedszkola, objaśnia kolejność zdarzeń w prostych historyjkach obrazkowych, układa historyjki obrazkowe, recytuje wierszyki, układa i rozwiązuje zagadki;

Cele operacyjne

Dziecko:

-  określa zimową pogodę

-  porównuje kształty, łączy takie same elementy w pary

-  prowadzi obserwację przyrody w czasie spaceru

-  nabywa umiejętności posługiwania się pojęciami zimny, mokry, miękki

-  eksperymentuje ze śniegiem – poznaje właściwości śniegu

 

  • Święto Babci i Dziadka

Hasła z podstawy programowej:

I.5 uczestniczy w zabawach ruchowych, w tym rytmicznych, muzycznych, naśladowczych, z przyborami lub bez nich; wykonuje różne formy ruchu: bieżne, skoczne, z czworakowaniem, rzutne;

III.6 nazywa i rozpoznaje wartości związane z umiejętnościami i zachowaniami społecznymi, np. szacunek do dzieci i dorosłych, szacunek do ojczyzny, życzliwość okazywana dzieciom i dorosłym – obowiązkowość, przyjaźń, radość;

IV.7 eksperymentuje rytmem, głosem, dźwiękami i ruchem, rozwijając swoją wyobraźnię muzyczną; słucha, odtwarza i tworzy muzykę, śpiewa piosenki, porusza się przy muzyce i do muzyki, dostrzega zmiany charakteru muzyki, np. dynamiki, tempa i wysokości dźwięku oraz wyraża ją ruchem, reaguje na sygnały, muzykuje z użyciem instrumentów

Cele operacyjne

Dziecko:

- rozumie postawy szacunku wobec osób starszych

- dostrzega ważną rolę dziadków

- usprawnia małą motorykę – zabawy paluszkowe

- kształtuje percepcję wzrokową i logiczne myślenie w trakcie układania obrazków w odpowiedniej kolejności

- kształtuje postawę nabierania wiary we własne umiejętności

 

  • Zimowe mistrzostwa sportowe

Hasła z podstawy programowej:

I.5 uczestniczy w zabawach ruchowych, w tym rytmicznych, muzycznych, naśladowczych, z przyborami lub bez nich; wykonuje różne formy ruchu: bieżne, skoczne, z czworakowaniem, rzutne;

IV.11 wyraża ekspresję twórczą podczas czynności konstrukcyjnych i zabawy, zagospodarowuje przestrzeń, nadając znaczenie umieszczonym w niej przedmiotom, określa ich położenie, liczbę, kształt, wielkość, ciężar, porównuje przedmioty w swoim otoczeniu z uwagi na wybraną cechę;

IV.19 podejmuje samodzielną aktywność poznawczą np. oglądanie książek, zagospodarowywanie przestrzeni własnymi pomysłami konstrukcyjnymi, korzystanie z nowoczesnej technologii itd.;

Cele operacyjne

Dziecko:

- dostrzega sytuacji zagrażających bezpieczeństwu w czasie zabaw zimowych – praca z obrazkiem

- przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas zabaw na śniegu

- doskonali umiejętność liczenia w sytuacjach zabawowych

- poznaje zimowe dyscypliny sportowe

- rozumie i stosuje określenia: na górze, na dole, wysoko, nisko.