Oddział II Misiaczki

Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne

Luty

 

Do sklepów wyruszamy, gdy zakupy zrobić mamy

 

HASŁA Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ

I.5) uczestniczy w zabawach ruchowych, w tym rytmicznych, muzycznych, naśladowczych,
z przyborami lub bez nich; wykonuje różne formy ruchu: bieżne, skoczne,
z czworakowaniem, rzutne;

 1. 8) zauważa, że nie wszystkie przeżywane emocje i uczucia mogą być podstawą
  do podejmowania natychmiastowego działania, panuje nad nieprzyjemną emocją, np. podczas czekania na własną kolej w zabawie lub innej sytuacji;

III. 8) obdarza uwagą inne dzieci i osoby dorosłe;

 1. 11) wyraża ekspresję twórczą podczas czynności konstrukcyjnych i zabawy, zagospodarowuje przestrzeń, nadając znaczenie umieszczonym w niej przedmiotom, określa ich położenie, liczbę, kształt, wielkość, ciężar, porównuje przedmioty w swoim otoczeniu
  z uwagi na wybraną cechę;
 2. 12) klasyfikuje przedmioty według: wielkości, kształtu, koloru, przeznaczenia, układa przedmioty w grupy, szeregi, rytmy, odtwarza układy przedmiotów i tworzy własne, nadając im znaczenie, rozróżnia podstawowe figury geometryczne (koło, kwadrat, trójkąt, prostokąt);
 3. 13) eksperymentuje, szacuje, przewiduje, dokonuje pomiaru długości przedmiotów, wykorzystując np. dłoń, stopę, but;
 4. 15) przelicza elementy zbiorów w czasie zabawy, prac porządkowych, ćwiczeń

i wykonywania innych czynności, posługuje się liczebnikami głównymi i porządkowymi, rozpoznaje cyfry oznaczające liczby od 0 do 10, eksperymentuje z tworzeniem kolejnych liczb, wykonuje dodawanie i odejmowanie w sytuacji użytkowej, liczy obiekty, odróżnia liczenie błędne od poprawnego;

 

Cele szczegółowe

Dziecko:

– wie, gdzie robi się zakupy i kupuje określone produkty

– podaje nazwy niektórych sklepów

– mówi o tym, jak należy się zachować w miejscach publicznych

– rozpoznaje przedmioty za pomocą dotyku

– odgrywa role sprzedawcy i klienta

– zgodnie bawi się z koleżankami i kolegami

– cierpliwie czeka na swoją kolej

– wymienia jeden do jednego, do dwóch, jeden do pięciu w sytuacji kupna – sprzedaży

  – dowiaduje się, jak wygląda waga i do czego służy

– waży przedmioty i określa ich ciężar

– używa określeń ciężki i lekki

 

 

 

Zima to jest super sprawa, odpoczynek i zabawa

 

HASŁA Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ

 1. I. 8) wykonuje podstawowe ćwiczenia kształtujące nawyk utrzymania prawidłowej postawy ciała;
 2. 11) dostrzega emocjonalną wartość otoczenia przyrodniczego jako źródła satysfakcji estetycznej.

III. 5) ocenia swoje zachowanie w kontekście podjętych czynności i zadań oraz przyjętych norm grupowych; przyjmuje, respektuje i tworzy zasady zabawy w grupie, współdziała
z dziećmi w zabawie, pracach użytecznych, podczas odpoczynku;

 1. 2) wyraża swoje rozumienie świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą języka mówionego, posługuje się językiem polskim w mowie zrozumiałej dla dzieci i osób dorosłych, mówi płynnie, wyraźnie, rytmicznie, poprawnie wypowiada ciche i głośne dźwięki mowy, rozróżnia głoski na początku i końcu w wybranych prostych fonetycznie słowach;
 2. 5) odpowiada na pytania, opowiada o zdarzeniach z przedszkola, objaśnia kolejność

zdarzeń w prostych historyjkach obrazkowych, układa historyjki obrazkowe, recytuje wierszyki, układa i rozwiązuje zagadki;

 1. 18) posługuje się pojęciami dotyczącymi zjawisk przyrodniczych, np. tęcza, deszcz, burza, opadanie liści z drzew, sezonowa wędrówka ptaków, kwitnienie drzew, zamarzanie wody, dotyczącymi życia zwierząt, roślin, ludzi w środowisku przyrodniczym, korzystania
  z dóbr przyrody, np. grzybów, owoców, ziół;

 

Cele szczegółowe

Dziecko:

– wymienia nazwy sportów zimowych  i uprawiających je sportowców

– rozpoznaje atrybuty przedstawicieli różnych dyscyplin sportowych

  – nazywa zimowy sprzęt sportowy

  – ćwiczy sprawność ruchową

– uważnie słucha utworu literackiego

– opowiada, o czym jest wysłuchany utwór

– poszerza wiedzę przyrodniczą

– dostrzega piękno zimowego krajobrazu

 

Podróżować każdy może: na rowerze, na motorze

 

HASŁA Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ

 1. 6) inicjuje zabawy konstrukcyjne, majsterkuje, buduje, wykorzystując zabawki, materiały użytkowe, w tym materiał naturalny;
 2. 7) szuka wsparcia w sytuacjach trudnych dla niego emocjonalnie; wdraża swoje własne strategie, wspierane przez osoby dorosłe lub rówieśników;

III. 9) komunikuje się z dziećmi i osobami dorosłymi, wykorzystując komunikaty werbalne
i pozawerbalne; wyraża swoje oczekiwania społeczne wobec innego dziecka, grupy.

 1. 6) wykonuje własne eksperymenty językowe, nadaje znaczenie czynnościom, nazywa je, tworzy żarty językowe i sytuacyjne, uważnie słucha i nadaje znaczenie swym doświadczeniom;
 2. 14) określa kierunki i ustala położenie przedmiotów w stosunku do własnej osoby, a także w stosunku do innych przedmiotów, rozróżnia stronę lewą i prawą;

 

 

Cele szczegółowe

Dziecko:

– rozróżnia pojazdy lądowe, wodne i powietrzne

– uczestniczy w zabawach badawczych i opowiada o tym, co widzi

– wskazuje samolot, który leci wyżej lub niżej

– współpracuje w grupie podczas budowania z klocków

– liczy się ze zdaniem innych

– poprawnie używa wyrażeń: do przodu, do tyłu, w prawo, w lewo

 

Taki nastrój jest w teatrze, że zachwycam się, gdy patrzę

 

HASŁA Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ

 1. 7) wykonuje czynności, takie jak: sprzątanie, pakowanie, trzymanie przedmiotów jedną ręką i oburącz, małych przedmiotów z wykorzystaniem odpowiednio ukształtowanych chwytów dłoni, używa chwytu pisarskiego podczas rysowania, kreślenia i pierwszych prób pisania;
 2. 4) przedstawia swoje emocje i uczucia, używając charakterystycznych dla dziecka form wyrazu;

III. 2) odczuwa i wyjaśnia swoją przynależność do rodziny, narodu, grupy przedszkolnej, grupy chłopców, grupy dziewczynek oraz innych grup, np. grupy teatralnej, grupy sportowej;

 1. 1) wyraża swoje rozumienie świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą komunikatów pozawerbalnych: tańca, intencjonalnego ruchu, gestów, impresji plastycznych, technicznych, teatralnych, mimicznych, konstrukcji i modeli
  z tworzyw i materiału naturalnego;
 2. 8) wykonuje własne eksperymenty graficzne farbą, kredką, ołówkiem, mazakiem itp., tworzy proste i złożone znaki, nadając im znaczenie, odkrywa w nich fragmenty wybranych liter, cyfr, kreśli wybrane litery i cyfry na gładkiej kartce papieru, wyjaśnia sposób powstania wykreślonych, narysowanych lub zapisanych kształtów, przetwarza obraz ruchowy
  na graficzny i odwrotnie, samodzielnie planuje ruch przed zapisaniem, np. znaku graficznego, litery i innych w przestrzeni sieci kwadratowej lub liniatury, określa kierunki i miejsca
  na kartce papieru;

 

Cele szczegółowe

Dziecko:

– pokazuje mimiką i gestem niektóre emocje

–  poszerza wiedzę o teatrze, kinie, cyrku, telewizji

– odgrywa pantomimę

– poznaje elementy teatru lalkowego

– poznaje nazwy i wygląd lalek teatralnych

– poznaje kolejne etapy powstawania przedstawienia teatralnego

– uważnie ogląda ilustracje w książkach

– wyszukuje w labiryncie właściwą drogę do zamku

– starannie koloruje obrazki