DWUTYGODNIOWY ZAKRES  TREŚCI NAUCZANIA 15.06-30.06

 Temat kompleksowy: Lato

Hasła z postawy programowej                            

Dziecko:                                                                                                                                                                                                                               

I.5 uczestniczy w zabawach ruchowych, w tym rytmicznych, muzycznych, naśladowczych, z przyborami lub bez nich; wykonuje różne formy ruchu: bieżne, skoczne, z czworakowaniem, rzutne;                                                                                                                                                      

III.4 przedstawia swoje emocje i uczucia, używając charakterystycznych dla dziecka form wyrazu;                                                                     

IV.2 wyraża swoje rozumienie świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą języka mówionego, posługuje się językiem polskim w mowie zrozumiałej dla dzieci i osób dorosłych, mówi płynnie, wyraźnie, rytmicznie, poprawnie wypowiada ciche i głośne dźwięki mowy, rozróżnia głoski na początku i końcu w wybranych prostych fonetycznie słowach;                                                                                                             

IV.5 odpowiada na pytania, opowiada o zdarzeniach z przedszkola, objaśnia kolejność zdarzeń w prostych historyjkach obrazkowych, układa historyjki obrazkowe, recytuje wierszyki, układa i rozwiązuje zagadki.                                                                                        

IV.7 eksperymentuje rytmem, głosem, dźwiękami i ruchem, rozwijając swoją wyobraźnię muzyczną; słucha, odtwarza i tworzy muzykę, śpiewa piosenki, porusza się przy muzyce i do muzyki, dostrzega zmiany charakteru muzyki, np. dynamiki, tempa i wysokości dźwięku oraz wyraża ją ruchem, reaguje na sygnały, muzykuje z użyciem instrumentów                                                                

IV.8 wykonuje własne eksperymenty graficzne farbą, kredką, ołówkiem, mazakiem itp., tworzy proste i złożone znaki, nadając im znaczenie, odkrywa w nich fragmenty wybranych liter, cyfr, kreśli wybrane litery i cyfry na gładkiej kartce papieru, wyjaśnia sposób powstania wykreślonych, narysowanych lub zapisanych kształtów, przetwarza obraz ruchowy na graficzny i odwrotnie, samodzielnie planuje ruch przed zapisaniem, np. znaku graficznego, litery i innych w przestrzeni sieci kwadratowej lub liniatury, określa kierunki i miejsca na kartce papieru                                                                                                                   

IV.11 wyraża ekspresję twórczą podczas czynności konstrukcyjnych i zabawy, zagospodarowuje przestrzeń, nadając znaczenie umieszczonym w niej przedmiotom, określa ich położenie, liczbę, kształt, wielkość, ciężar, porównuje przedmioty w swoim otoczeniu z uwagi na wybraną cechę;                 

IV.19 podejmuje samodzielną aktywność poznawczą np. oglądanie książek, zagospodarowywanie przestrzeni własnymi pomysłami konstrukcyjnymi, korzystanie z nowoczesnej technologii itd.;                                                                                                              

IV.21 rozumie bardzo proste polecenia w języku obcym nowożytnym i reaguje na nie; uczestniczy w zabawach, np. muzycznych, ruchowych, plastycznych, konstrukcyjnych, teatralnych; używa wyrazów i zwrotów mających znaczenie dla danej zabawy lub innych podejmowanych czynności; powtarza rymowanki i proste wierszyki, śpiewa piosenki w grupie; rozumie ogólny sens krótkich historyjek opowiadanych lub czytany

Cele operacyjne                                                                                                          

Dziecko:

 • Obserwuje zmiany zachodzące w przyrodzie latem.
 • Rozpoznaje i podaje nazwy kolorów podstawowych i pochodnych.
 • Poznaje zjawiska atmosferyczne występujące w czasie burzy.
 • Rozumie podstawy zasady bezpiecznego zachowania się w czasie burzy – chowania się do budynku.
 • Poznaje znaczenie wyrażenia kalendarz pogodowy.
 • Rozumie znaczenie oznaczeń symbolicznych – posługuje się nazwami zjawisk atmosferycznych.
 • Utrwala wiedzę na temat letnich zjawisk atmosferycznych.
 • Utrwala wiedzę na temat barw podstawowych i pochodnych i ich łączenia.
 • Rozwija umiejętności plastyczne i wyobraźnię
 • Poznaje powszechne gatunki roślin (owoców i warzyw) i ich wykorzystanie w gospodarstwie domowym.

Temat kompleksowy: Wakacje!                          

Hasła z podstawy programowej                                                                                             

Dziecko:                                                                                                                           

I.5 uczestniczy w zabawach ruchowych, w tym rytmicznych, muzycznych, naśladowczych, z przyborami lub bez nich; wykonuje różne formy ruchu: bieżne, skoczne, z czworakowaniem, rzutne;                                                                                                                                                  

I.8 wykonuje podstawowe ćwiczenia kształtujące nawyk utrzymania prawidłowej postawy ciała;                                                                    

III.4 przedstawia swoje emocje i uczucia, używając charakterystycznych dla dziecka form wyrazu                                                         

III.6 nazywa i rozpoznaje wartości związane z umiejętnościami i zachowaniami społecznymi, np. szacunek do dzieci i dorosłych, szacunek do ojczyzny, życzliwość okazywana dzieciom i dorosłym – obowiązkowość, przyjaźń, radość;                                                                                                

IV.2 wyraża swoje rozumienie świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą języka mówionego, posługuje się językiem polskim w mowie zrozumiałej dla dzieci i osób dorosłych, mówi płynnie, wyraźnie, rytmicznie, poprawnie wypowiada ciche i głośne dźwięki mowy, rozróżnia głoski na początku i końcu w wybranych prostych fonetycznie słowach;                                                                                                                        

IV.5 odpowiada na pytania, opowiada o zdarzeniach z przedszkola, objaśnia kolejność zdarzeń w prostych historyjkach obrazkowych, układa historyjki obrazkowe, recytuje wierszyki, układa i rozwiązuje zagadki.                                                                                             

IV.8 wykonuje własne eksperymenty graficzne farbą, kredką, ołówkiem, mazakiem itp., tworzy proste i złożone znaki, nadając im znaczenie, odkrywa w nich fragmenty wybranych liter, cyfr, kreśli wybrane litery i cyfry na gładkiej kartce papieru, wyjaśnia sposób powstania wykreślonych, narysowanych lub zapisanych kształtów, przetwarza obraz ruchowy na graficzny i odwrotnie, samodzielnie planuje ruch przed zapisaniem, np. znaku graficznego, litery i innych w przestrzeni sieci kwadratowej lub liniatury, określa kierunki i miejsca na kartce papieru                                                                                              

IV.11 wyraża ekspresję twórczą podczas czynności konstrukcyjnych i zabawy, zagospodarowuje przestrzeń, nadając znaczenie umieszczonym w niej przedmiotom, określa ich położenie, liczbę, kształt, wielkość, ciężar, porównuje przedmioty w swoim otoczeniu z uwagi na wybraną cechę;                     

IV.15 przelicza elementy zbiorów w czasie zabawy, prac porządkowych, ćwiczeń i odróżnia liczenie błędne od poprawnego; wykonywania innych czynności, posługuje się liczebnikami głównymi i porządkowymi, rozpoznaje cyfry oznaczające liczby od 0 do 10, eksperymentuje z tworzeniem kolejnych liczb, wykonuje dodawanie i odejmowanie w sytuacji użytkowej, liczy obiekty

Cele operacyjne                                                                                                       

Dziecko:

 • Rozpoznaje na obrazkach krajobrazy: morze, góry, las.                
 • Poznaje Polskę podczas zabawy tematycznej „wzdłuż Wisły”.
 • Poznaje charakterystyczne cechy krajobrazu morskiego oraz sposoby spędzania czasu nad morzem.
 • Poznaje właściwości piasku w toku zabaw eksperymentalnych.
 • Zwraca uwagę na przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas wakacyjnych wyjazdów (uwzględnienie ochrony przed słońcem).
 • Chętnie bierze udział w tworzeniu prac plastycznych o tematyce wakacyjnej.
 • Rozpoznaje krajobraz górski na ilustracjach.
 • Usprawnia swoje umiejętności ruchowe poprzez ćwiczenia równoważne, wzmacniające mięśnie nóg.
 • Wdraża się do odpowiedzialnego przygotowywania się do górskich wędrówek.
 • Doskonali mowę dzieląc się swoimi planami wakacyjnymi.
 • Wyraża swoje myśli w sposób zrozumiały dla otoczenia.

 

TYGODNIOWY ZAKRES TREŚCI NAUCZANIA

01.06. – 05.06 - DZIEŃ DZIECKA

Hasła z postawy programowej

Dziecko:

I.5 uczestniczy w zabawach ruchowych, w tym rytmicznych, muzycznych, naśladowczych, z przyborami lub bez nich; wykonuje różne formy ruchu: bieżne, skoczne, z czworakowaniem, rzutne;

II.10 dostrzega, że zwierzęta posiadają zdolność odczuwania, przejawia w stosunku do nich życzliwość i troskę;

III. 2 szanuje emocje swoje i innych osób;

III.3 posługuje się swoim imieniem, nazwiskiem, adresem;

III.4 przedstawia swoje emocje i uczucia, używając charakterystycznych dla dziecka form wyrazu;

III. 6 nazywa i rozpoznaje wartości związane z umiejętnościami i zachowaniami społecznymi, np. szacunek do dzieci i dorosłych, szacunek do ojczyzny, życzliwość okazywana dzieciom
i dorosłym – obowiązkowość, przyjaźń, radość;

III. 7 szuka wsparcia w sytuacjach trudnych dla niego emocjonalnie; wdraża swoje własne strategie, wspierane przez osoby dorosłe;

III.9 wczuwa się w emocje i uczucia osób z najbliższego otoczenia;

IV.1 wyraża swoje rozumienie świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą komunikatów pozawerbalnych: tańca, intencjonalnego ruchu, gestów, impresji plastycznych, technicznych, teatralnych, mimicznych, konstrukcji i modeli z tworzyw
i materiału naturalnego;

IV.2 wyraża swoje rozumienie świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą języka mówionego, posługuje się językiem polskim w mowie zrozumiałej dla dzieci
i osób dorosłych, mówi płynnie, wyraźnie, rytmicznie, poprawnie wypowiada ciche i głośne dźwięki mowy, rozróżnia głoski na początku i końcu w wybranych prostych fonetycznie słowach;

IV.3 odróżnia elementy świata fikcji od realnej rzeczywistości; byty rzeczywiste od medialnych, byty realistyczne od fikcyjnych;

IV.5 odpowiada na pytania, opowiada o zdarzeniach z przedszkola, objaśnia kolejność zdarzeń w prostych historyjkach obrazkowych, układa historyjki obrazkowe, recytuje wierszyki, układa
i rozwiązuje zagadki.

IV.7 eksperymentuje rytmem, głosem, dźwiękami i ruchem, rozwijając swoją wyobraźnię muzyczną; słucha, odtwarza i tworzy muzykę, śpiewa piosenki, porusza się przy muzyce i do muzyki, dostrzega zmiany charakteru muzyki, np. dynamiki, tempa i wysokości dźwięku oraz wyraża ją ruchem, reaguje na sygnały, muzykuje z użyciem instrumentów oraz innych źródeł dźwięku; śpiewa piosenki z dziecięcego repertuaru (…);

IV.8 wykonuje własne eksperymenty graficzne farbą, kredką, ołówkiem, mazakiem itp., tworzy proste i złożone znaki, nadając im znaczenie, odkrywa w nich fragmenty wybranych liter, cyfr, kreśli wybrane litery i cyfry na gładkiej kartce papieru, wyjaśnia sposób powstania wykreślonych, narysowanych lub zapisanych kształtów, przetwarza obraz ruchowy na graficzny i odwrotnie, samodzielnie planuje ruch przed zapisaniem, np. znaku graficznego, litery i innych w przestrzeni sieci kwadratowej lub liniatury, określa kierunki i miejsca na kartce papieru;

IV.11 wyraża ekspresję twórczą podczas czynności konstrukcyjnych i zabawy, zagospodarowuje przestrzeń, nadając znaczenie umieszczonym w niej przedmiotom, określa ich położenie, liczbę, kształt, wielkość, ciężar, porównuje przedmioty w swoim otoczeniu z uwagi na wybraną cechę;

IV.12 klasyfikuje przedmioty według: wielkości, kształtu, koloru, przeznaczenia, układa przedmioty w grupy, szeregi, rytmy, odtwarza układy przedmiotów i tworzy własne, nadając im znaczenie, rozróżnia podstawowe figury geometryczne (koło, kwadrat, trójkąt, prostokąt);

CELE

Dziecko:

 • Podejmuje zabawy swobodne i organizowane w sali, poznaje jej wyposażenie;
 • Jest świadome swoich uczuć i przeżyć innych;
 • Samodzielnie wykonuje czynności samoobsługowe;
 • Zna swoje prawa;
 • Rytmicznie skanduje tekst, dokonuje analizy sylabowej;
 • Bierze czynny udział w zabawach;
 • Wzmacnia obręcz barkową;
 • Tworzy własne kolekcje;
 • Reaguje na umówione sygnały;
 • Tworzy prace do utworów literackich;
 • Bawi się przy piosence, rozwija kreatywność ruchową;
 • Podejmuje nowe wyzwania;
 • Rzuca do celu;
 • Doskonali koordynację wzrokowo-ruchową;
 • Prawidłowo trzyma narzędzie do pisania;
 • Usprawnia motorykę dużą podczas zabaw ruchowych;
 • Uważnie słucha opowiadania czytanego;
 • Szanuje innych bez względu na wygląd, kulturę, wyznanie;
 • Wykonuje ćwiczenia z elementami czworakowania;
 • Usprawnia sprawność języka;
 • Usprawnia motorykę dużą podczas zabaw ruchowych.