KWIECIEŃ 2019

 

 

1. MAMO, TATO WOLĘ WODĘ

Hasła z podstawy programowej:

I.6  inicjuje zabawy konstrukcyjne, majsterkuje, buduje, wykorzystując zabawki, materiały użytkowe, w tym materiał naturalny

II.4 przedstawia swoje emocje i uczucia, używając charakterystycznych dla dziecka form wyrazu

III.5 ocenia swoje zachowanie w kontekście podjętych czynności i zadań oraz przyjętych norm grupowych; przyjmuje, respektuje i tworzy zasady zabawy w grupie, współdziała z dziećmi w zabawie, pracach użytecznych, podczas odpoczynku

IV.1 wyraża swoje rozumienie świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą komunikatów pozawerbalnych: tańca, intencjonalnego ruchu, gestów, impresji plastycznych, technicznych, teatralnych, mimicznych, konstrukcji i modeli z tworzyw i materiału naturalnego

Cele operacyjne

Dziecko:

-  poznaje rolę wody w życiu człowieka, roślin

- rozumie  znaczenie wody dla dobrego samopoczucia i prawidłowego funkcjonowania organizmu człowieka

- poznaje pojęcie segregowania odpadów, rozumie jak jest to ważne dla środowiska

    

2. TAJEMNICE KSIĄŻEK

Hasła z podstawy programowej:

I.5 uczestniczy w zabawach ruchowych, w tym rytmicznych, muzycznych, naśladowczych, z przyborami lub bez nich; wykonuje różne formy ruchu: bieżne, skoczne, z czworakowaniem, rzutne

II.7 szuka wsparcia w sytuacjach trudnych dla niego emocjonalnie; wdraża swoje własne strategie, wspierane przez osoby dorosłe lub rówieśników

III. 8 obdarza uwagą inne dzieci i dorosłych

IV. 15 przelicza elementy zbiorów w czasie zabawy, prac porządkowych, ćwiczeń i wykonywania innych czynności, posługuje się liczebnikami głównymi i porządkowymi, rozpoznaje cyfry oznaczające liczby od 0 do 10, eksperymentuje z tworzeniem kolejnych liczb, wykonuje dodawanie i odejmowanie w sytuacji użytkowej, liczy obiekty, odróżnia liczenie błędne od poprawnego

Cele operacyjne

Dziecko:

- kształtuje śmiałości i odwagę poprzez prezentowanie przed grupą swojej ulubionej książki

- kształtuje umiejętność wypowiadania się na temat ulubionych książek

- rozwija zainteresowanie książkami

- rozwija umiejętność wypowiadania się na temat obrazka oraz wysłuchanego tekstu

- układa i opowiada historyjki obrazkowe zgodnie z chronologią zdarzeń

  1. WIELKANOC

Hasła z podstawy programowej:

I.8 wykonuje podstawowe ćwiczenia kształtujące nawyk utrzymania prawidłowej postawy ciała

III. 7 respektuje prawa i obowiązki swoje oraz innych osób, zwracając uwagę na ich indywidualne potrzeby;

IV. 5 odpowiada na pytania, opowiada o zdarzeniach z przedszkola, objaśnia kolejność zdarzeń w prostych historyjkach obrazkowych, układa historyjki obrazkowe, recytuje wierszyki, układa i rozwiązuje zagadki

IV. 9 czyta obrazy, wyodrębnia i nazywa ich elementy, nazywa symbole i znaki znajdujące się w otoczeniu, wyjaśnia ich znaczenie

IV. 19 podejmuje samodzielną aktywność poznawczą

Cele operacyjne

Dziecko:

- Wzmacnia więzi rodzinne

- poznaje charakterystyczne elementy związane  z Wielkanocą

- kształtuje umiejętności uważnego słuchania opowiadania

- poznaje polskie zwyczaje związane z Wielkanocą

- poznaje określenia: pisanka, kraszanka, święconka

- łączy opis słowny z przedmiotem – rozwiązywanie zagadek

  1. DBAMY O NASZĄ PLANETĘ

Hasła z podstawy programowej:

I.6 inicjuje zabawy konstrukcyjne, majsterkuje, buduje, wykorzystując zabawki, materiały użytkowe, w tym materiał naturalny

II.9  wczuwa się w emocje i uczucia osób z najbliższego otoczenia;

III. 8 komunikuje się z dziećmi i osobami dorosłymi, wykorzystując komunikaty werbalne i pozawerbalne; wyraża swoje oczekiwania społeczne wobec innego dziecka, grupy

IV. 11 wyraża ekspresję twórczą podczas czynności konstrukcyjnych i zabawy, zagospodarowuje przestrzeń, nadając znaczenie umieszczonym w niej przedmiotom, określa ich położenie, liczbę, kształt, wielkość, ciężar, porównuje przedmioty w swoim otoczeniu z uwagi na wybraną cechę;

Cele operacyjne

Dziecko:

- klasyfikuje przedmioty według dwóch cech

- utrzymuje porządek w swoim otoczeniu

- rozwija poczucie odpowiedzialności za przyrodę

- wskazuje właściwe i niewłaściwe zachowania wobec przyrody

- rozwija sprawność manualną i inwencję twórczą