Oddział III Pszczółki

Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne CZERWIEC

1. Praca rolnika

Hasła z podstawy programowej

Dziecko:

1.5) uczestniczy w zabawach ruchowych, w tym rytmicznych, muzycznych, naśladowczych, z przyborami lub bez nich; wykonuje różne formy ruchu: bieżne, skoczne, z czworakowaniem, rzutne;

2.1) rozpoznaje i nazywa emocje, próbuje radzić sobie z ich przeżywaniem

3. 5) ocenia swoje zachowanie w kontekście podjętych czynności i zadań oraz przyjętych norm grupowych; przyjmuje, respektuje i tworzy zasady zabawy w grupie, współdziała z dziećmi w zabawie, pracach użytecznych, podczas odpoczynku;

4.5) odpowiada na pytania, opowiada o zdarzeniach z przedszkola, objaśnia kolejność zdarzeń w prostych historyjkach obrazkowych, układa historyjki obrazkowe, recytuje wierszyki, układa i rozwiązuje zagadki

4. 12) klasyfikuje przedmioty według: wielkości, kształtu, koloru, przeznaczenia, układa przedmioty w grupy, szeregi, rytmy, odtwarza układy przedmiotów i tworzy własne, nadając im znaczenie, rozróżnia podstawowe figury geometryczne (koło, kwadrat, trójkąt, prostokąt);Cele szczegółowe

Cele szczegółowe

 • doskonali zdolności poznawcze przez przyporządkowywanie ilustracji do określonych dźwięków;
 • rozwija zainteresowania przyrodnicze;
 • zna cyklu rozwoju roślin;
 • utrwala informacje o pochodzeniu produktów spożywczych;
 • kształtuje umiejętności arytmetyczne;
 • rozwija zainteresowania techniczne;
 • kształci umiejętności matematyczne - segregowania, rozdzielania symboli graficznych według przyjętego kryterium;
 • utrwala wiedzę o przemienności pór roku i ich cechach charakterystycznych;
 • kształci zdolności poznawcze przez tworzenie i odtwarzanie rytmów wyrazowo-obrazkowych

 

2. Zwierzęta duże i małe

Hasła z podstawy programowej

Dziecko:

1. 3) spożywa posiłki z użyciem sztućców, nakrywa do stołu i sprząta po posiłku;

1.4 komunikuje potrzebę ruchu, odpoczynku itp.

2. 10) dostrzega, że zwierzęta posiadają zdolność odczuwania, przejawia w stosunku do nich życzliwość i troskę;

3.1) przejawia poczucie własnej wartości jako osoby, wyraża szacunek wobec innych osób i przestrzegając tych wartości, nawiązuje relacje rówieśnicze;

4. 2) wyraża swoje rozumienie świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą języka mówionego, posługuje się językiem polskim w mowie zrozumiałej dla dzieci i osób dorosłych, mówi płynnie, wyraźnie, rytmicznie, poprawnie wypowiada ciche i głośne dźwięki mowy, rozróżnia głoski na początku i końcu w wybranych prostych fonetycznie słowach;

4. 17) rozpoznaje modele monet i banknotów o niskich nominałach, porządkuje je, rozumie, do czego służą pieniądze w gospodarstwie domowym;

Cele szczegółowe

Dziecko:

 • rozwija kompetencji matematycznych poprzez wprowadzenie znaku „–”;
 • doskonali umiejętność rozpoznawania kontynentów na mapie;
 • tworzy kolekcje zwierząt na podstawie mapy świata;
 • rozwija umiejętności matematyczne poprzez posługiwanie się modelami monet i banknotów;
 • samodzielnie poszukuje informacje o zwierzętach w różnych źródłach (książki, ilustracje, albumy);
 • rozwija kompetencje językowe poprzez analizę i syntezę głosek w słowach;
 • określa głoski w nagłosie i wygłosie słów o prostej budowie fonetycznej;
 • poznaje zasady bezpiecznego poruszania się po lesie;
 • przyporządkowuje ilustracje do usłyszanych dźwięków;
 • utrwala zasady bezpieczeństwa podczas kontaktu z nieznajomymi zwierzętami;
 • poszerza zasób słownictwa o pojęcia związane z pierwszą pomocą;

3. Lato

Hasła z podstawy programowej

Dziecko:

1.7) wykonuje czynności, takie jak: sprzątanie, pakowanie, trzymanie przedmiotów jedną ręką i oburącz, małych przedmiotów z wykorzystaniem odpowiednio ukształtowanych chwytów dłoni, używa chwytu pisarskiego podczas rysowania, kreślenia i pierwszych prób pisania;

2.2) szanuje emocje swoje i innych osób

3. 8) obdarza uwagą inne dzieci i osoby dorosłe;4. 16) posługuje się w zabawie i w trakcie wykonywania innych czynności pojęciami dotyczącymi następstwa czasu np. wczoraj, dzisiaj, jutro, rano, wieczorem, w tym nazwami pór roku, nazwami dni tygodnia i miesięcy; 4.14) określa kierunki i ustala położenie przedmiotów w stosunku do własnej osoby, a także w stosunku do innych przedmiotów, rozróżnia stronę lewą i prawą;

Cele szczegółowe

Dziecko:

 • rozwija kompetencje językowe poprzez wdrażanie do rozumienia żartów słownych i obrazkowych;
 • utrwala zasady bezpiecznego zachowania się podczas burzy;
 • ćwiczy umiejętności matematyczne poprzez odtwarzanie treści opowiadań ilustrowanych;
 • wspomaga rozwój umysłowy poprzez eksperymentowanie, sprawdzanie i weryfikowanie hipotez;
 • rozwija spostrzeganie wzrokowe poprzez uzupełnianie ilustracji według podanego wzoru;
 • ćwiczy umiejętności matematyczne, rytmiczne poprzez stosowanie nazw dni tygodnia;
 • doskonali umiejętność różnicowania samogłosek i spółgłosek;
 • kształtuje wrażliwość estetyczną poprzez kontakt z dziełami malarskimi;
 • doskonali umiejętność określania kierunków na kartce papieru;
 • rozwija kompetencje językowe poprzez analizę i syntezę głosek w słowach;

 

4. Wakacje!

Hasła z podstawy programowej

Dziecko:

1. 8) wykonuje podstawowe ćwiczenia kształtujące nawyk utrzymania prawidłowej postawy ciała;

1.9) czyta obrazy, wyodrębnia i nazywa ich elementy, nazywa symbole i znaki znajdujące się w otoczeniu, wyjaśnia ich znaczenie;

2.11) dostrzega emocjonalna wartość otoczenia przyrodniczego jako źródła satysfakcji estetycznej

3. 9) komunikuje się z dziećmi i osobami dorosłymi, wykorzystując komunikaty werbalne i pozawerbalne; wyraża swoje oczekiwania społeczne wobec innego dziecka, grupy;

4. 19) podejmuje samodzielną aktywność poznawczą np. oglądanie książek, zagospodarowywanie przestrzeni własnymi pomysłami konstrukcyjnymi, korzystanie z nowoczesnej technologii itd.; 

4. 21) rozumie bardzo proste polecenia w języku obcym nowożytnym i reaguje na nie; uczestniczy w zabawach, np. muzycznych, ruchowych, plastycznych, konstrukcyjnych, teatralnych; używa wyrazów i zwrotów mających znaczenie dla danej zabawy lub innych podejmowanych czynności; powtarza rymowanki i proste wierszyki, śpiewa piosenki w grupie; rozumie ogólny sens krótkich historyjek opowiadanych lub czytanych, gdy są wspierane np. obrazkami, rekwizytami, ruchem, mimiką, gestami

Cele szczegółowe

Dziecko:

 • utrwala zasady bezpieczeństwa, w tym bezpiecznego poruszania się po szlakach turystycznych;
 • określa głoski w nagłosie i wygłosie słów związanych z morzem;
 • tworzy łańcuch skojarzeń językowych;
 • utrwala zasady bezpiecznego zachowania się nad wodą, w lesie, w górach;
 • rozpoznaje symbole i znaki oraz podaje ich nazw;
 • Przygotowuje się do rozstania z przedszkolem i przedszkolnymi przyjaciółmi;
 • wskazuje sposoby na podtrzymanie kontaktu z przyjaciółmi z grupy;
 • rozwija koordynację wzrokowo-ruchową poprzez zabawy ruchowe;
 • dzieli się z innymi swoimi planami wakacyjnymi.