Oddział III Pszczółki

Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne KWIECIEŃ

1.Mamo, tato, wolę wodę

HASŁA Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ:

1.5) uczestniczy w zabawach ruchowych, w tym rytmicznych, muzycznych, naśladowczych,  z przyborami lub bez nich; wykonuje różne formy ruchu: bieżne, skoczne, z czworakowaniem, rzutne;

 1. 1) rozpoznaje i nazywa podstawowe emocje, próbuje radzić sobie z ich przeżywaniem;
 2. 5) ocenia swoje zachowanie w kontekście podjętych czynności i zadań oraz przyjętych norm grupowych; przyjmuje, respektuje i tworzy zasady zabawy w grupie, współdziała z dziećmi w zabawie, pracach użytecznych, podczas odpoczynku;
 3. 2) wyraża swoje rozumienie świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą języka mówionego, posługuje się językiem polskim w mowie zrozumiałej dla dzieci i osób dorosłych, mówi płynnie, wyraźnie, rytmicznie, poprawnie wypowiada ciche i głośne dźwięki mowy, rozróżnia głoski na początku i końcu w wybranych prostych fonetycznie słowach;
 4. 15) przelicza elementy zbiorów w czasie zabawy, prac porządkowych, ćwiczeń i wykonywania innych czynności, posługuje się liczebnikami głównymi i porządkowymi, rozpoznaje cyfry oznaczające liczby od 0 do 10, eksperymentuje z tworzeniem kolejnych liczb, wykonuje dodawanie i odejmowanie w sytuacji użytkowej, liczy obiekty, odróżnia liczenie błędne od poprawnego;

Cele szczegółowe

Dziecko:

 • poznaje rolę wody w życiu człowieka, roślin, zwierząt;
 • jest świadome, jakie znaczenie ma woda dla dobrego samopoczucia i prawidłowego funkcjonowania organizmu człowieka;
 • poznaje pojęcie segregowania odpadów, wie, jak jest to ważne dla środowiska;
 • orientuje się w schemacie ciała;
 • posługuje się liczebnikami głównymi i porządkowymi;
 • porównuje liczebność zbiorów, posługuje się pojęciami – mniej, więcej, o ile więcej, o ile mniej.

 

2.Tajemnice książek

HASŁA Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ:

 1. 3) spożywa posiłki z użyciem sztućców, nakrywa do stołu i sprząta po posiłku;
 2. 4) komunikuje potrzebę ruchu, odpoczynku itp.;
 3. 6) rozróżnia emocje i uczucia przyjemne i nieprzyjemne, ma świadomość, że odczuwają i przeżywają je wszyscy ludzie;
 4. 1) przejawia poczucie własnej wartości jako osoby, wyraża szacunek wobec innych osób i przestrzegając tych wartości, nawiązuje relacje rówieśnicze;
 5. 4) rozpoznaje litery, którymi jest zainteresowane na skutek zabawy i spontanicznych odkryć, odczytuje krótkie wyrazy utworzone z poznanych liter w formie napisów drukowanych dotyczące treści znajdujących zastosowanie w codziennej aktywności;
 6. 17) rozpoznaje modele monet i banknotów o niskich nominałach, porządkuje je, rozumie, do czego służą pieniądze w gospodarstwie domowym;

 

Cele szczegółowe

Dziecko:

·         doskonali odporność emocjonalną poprzez wypowiadanie się na forum grupy;

·         zabawy z literą F, f, rozwijanie kompetencji językowych poprzez analizę i syntezę głosek w słowach;

·         rozwija kompetencje poznawcze i myślenie logiczne przez ukazanie procesu powstawania papieru;

·         rozwija umiejętności matematyczne podczas zapisywania prostych działań arytmetycznych;

·         poznaje słownictwo określające nazwy zawodów związanych z powstaniem książki: autor, redaktor, ilustrator, drukarz, wydawca itp.;

·         rozwija kompetencje poznawcze poprzez posługiwanie się modelami monet i banknotów;

·         utrwala kształt cyfr;

·         zna różnice i podobieństwa między biblioteką i księgarnią; 

·         rozwija umiejętność klasyfikacji;

 

 

3.Wielkanoc

HASŁA Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ:

1.7) wykonuje czynności, takie jak: sprzątanie, pakowanie, trzymanie przedmiotów jedną ręką i oburącz, małych przedmiotów z wykorzystaniem odpowiednio ukształtowanych chwytów dłoni, używa chwytu pisarskiego podczas rysowania, kreślenia i pierwszych prób pisania;

 1. 4) przedstawia swoje emocje i uczucia, używając charakterystycznych dla dziecka form wyrazu;
 2. 4) używa zwrotów grzecznościowych podczas powitania, pożegnania, sytuacji wymagającej przeproszenia i przyjęcia konsekwencji swojego zachowania;
 3. 8) obdarza uwagą inne dzieci i osoby dorosłe;
 4. 2) wyraża swoje rozumienie świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą języka mówionego, posługuje się językiem polskim w mowie zrozumiałej dla dzieci i osób dorosłych, mówi płynnie, wyraźnie, rytmicznie, poprawnie wypowiada ciche i głośne dźwięki mowy, rozróżnia głoski na początku i końcu w wybranych prostych fonetycznie słowach;
 5. 7) eksperymentuje rytmem, głosem, dźwiękami i ruchem, rozwijając swoją wyobraźnię muzyczną; słucha, odtwarza i tworzy muzykę, śpiewa piosenki, porusza się przy muzyce i do muzyki, dostrzega zmiany charakteru muzyki, np.dynamiki, tempa i wysokości dźwięku oraz wyraża ją ruchem, reaguje na sygnały, muzykuje z użyciem instrumentów oraz innych źródeł dźwięku; śpiewa piosenki z dziecięcego repertuaru oraz łatwe piosenki ludowe; chętnie uczestniczy w zbiorowym muzykowaniu; wyraża emocje i zjawiska pozamuzyczne różnymi

środkami aktywności muzycznej; aktywnie słucha muzyki; wykonuje lub rozpoznaje melodie, piosenki i pieśni, np. ważne dla wszystkich dzieci w przedszkolu, np. hymn przedszkola, charakterystyczne dla uroczystości narodowych (hymn narodowy), potrzebne do organizacji uroczystości np. Dnia Babci i Dziadka, święta przedszkolaka (piosenki okazjonalne) i inne; w skupieniu słucha muzyki;

Cele szczegółowe

Dziecko:

 • uczestniczy w zabawach teatralnych i dramowych;
 • rozwija umiejętności matematyczne przez sprawdzanie objętości płynów;
 • poznaje niektóre elementy kultury regionalnej związane z Wielkanocą;
 • kształci kompetencje językowe przez zapoznanie ze słowami pochodzącymi z języka kaszubskiego;
 • jest wdrażane do podtrzymania tradycji świątecznych;
 • kształci poczucie rytmu;
 • utrwala informacje dotyczące tradycyjnych potraw wielkanocnych;
 • doskonali umiejętność zachowania się przy stole, jest wdrażane do właściwego podejmowania zaproszonych gości;
 • pogłębia zainteresowania kulturą polską;
 • poznaje różnice między zwyczajami regionalnymi;
 • rozwija koordynację wzrokowo-ruchową przez zabawy ruchowe;

 

4.Dbamy o naszą planetę

HASŁA Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ:

 1. 8) wykonuje podstawowe ćwiczenia kształtujące nawyk utrzymania prawidłowej postawy ciała;
 2. 11) dostrzega emocjonalną wartość otoczenia przyrodniczego jako źródła satysfakcji estetycznej.
 3. 9) komunikuje się z dziećmi i osobami dorosłymi, wykorzystując komunikaty werbalne i pozawerbalne; wyraża swoje oczekiwania społeczne wobec innego dziecka, grupy;
 4. 1) wyraża swoje rozumienie świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą komunikatów pozawerbalnych: tańca, intencjonalnego ruchu, gestów, impresji plastycznych, technicznych, teatralnych, mimicznych, konstrukcji i modeli z tworzyw i materiału naturalnego;
 5. 12) klasyfikuje przedmioty według: wielkości, kształtu, koloru, przeznaczenia, układa przedmioty w grupy, szeregi, rytmy, odtwarza układy przedmiotów i tworzy

własne, nadając im znaczenie, rozróżnia podstawowe figury geometryczne (koło,

kwadrat, trójkąt, prostokąt);

4.18) posługuje się pojęciami dotyczącymi zjawisk przyrodniczych, np. tęcza, deszcz, burza, opadanie liści z drzew, sezonowa wędrówka ptaków, kwitnienie drzew, zamarzanie wody, dotyczącymi życia zwierząt, roślin, ludzi w środowisku przyrodniczym, korzystania z dóbr przyrody, np. grzybów, owoców, ziół;

Cele szczegółowe

Dziecko:

 • poznaje znaczenie pojęć ekologia, ekologiczny;
 • zabawy z literą Z, z, rozwijanie kompetencji językowych poprzez analizę i syntezę głosek w słowach;
 • poszerza wiedzę przyrodniczą;
 • rozwija poczucie odpowiedzialności za dobrostan naszej planety;
 • utrwala informacje o sposobach segregowania odpadów;
 • rozwija umiejętności matematyczne podczas klasyfikowania przedmiotów według określonych cech;
 • poznaje odnawialne źródła energii;
 • poznaje sposób działania oczyszczalni ścieków i sortowni odpadów;
 • rozwijanie umiejętności arytmetycznych;