Styczeń 2020 r.

  1. Witamy Nowy Rok!

Hasła z podstawy programowej:

I.5 uczestniczy w zabawach ruchowych, w tym rytmicznych, muzycznych, naśladowczych, z przyborami lub bez nich; wykonuje różne formy ruchu: bieżne, skoczne, z czworakowaniem, rzutne;

III.6 nazywa i rozpoznaje wartości związane z umiejętnościami i zachowaniami społecznymi, np. szacunek do dzieci i dorosłych, szacunek do ojczyzny, życzliwość okazywana dzieciom i dorosłym – obowiązkowość, przyjaźń, radość;

IV.11 wyraża ekspresję twórczą podczas czynności konstrukcyjnych i zabawy, zagospodarowuje przestrzeń, nadając znaczenie umieszczonym w niej przedmiotom, określa ich położenie, liczbę, kształt, wielkość, ciężar, porównuje przedmioty w swoim otoczeniu z uwagi na wybraną cechę;

Cele operacyjne

Dziecko:

-  utrwala nazwy pór roku oraz ich charakterystyczne cechy

-  kształtuje poczucie rytmu, wyobraźnię muzyczną i ekspresję ruchową

-  doskonali umiejętności manualne (cięcie papieru, mocowanie)

-  kształtuje myślenie przyczynowo-skutkowe

-  poszerza słownik o nazwy miesięcy

-  poznaje zasady układania rytmu

 

  1. Co można robić zimą?

Hasła z podstawy programowej:

I.5 uczestniczy w zabawach ruchowych, w tym rytmicznych, muzycznych, naśladowczych, z przyborami lub bez nich; wykonuje różne formy ruchu

III.5 ocenia swoje zachowanie w kontekście podjętych czynności i zadań oraz przyjętych norm grupowych; przyjmuje, respektuje i tworzy zasady zabawy w grupie

IV.5 odpowiada na pytania, opowiada o zdarzeniach z przedszkola, objaśnia kolejność zdarzeń w prostych historyjkach obrazkowych, układa historyjki obrazkowe, recytuje wierszyki, układa i rozwiązuje zagadki;

Cele operacyjne

Dziecko:

-  poznaje zjawiska atmosferyczne charakterystyczne dla zimowej pogody: mróz, śnieg, śnieg, lód

-  kształtuje umiejętność wypowiadania się na podany temat

-  kształtuje postawę dbałości o własne zdrowie

-  rozwija umiejętności manualne

-  kształtuje umiejętność wiary we własne możliwości podczas zabaw konstrukcyjnych

- kształtuje umiejętność łączenia przyczyny ze skutkiem

 

  1. Święto Babci i Dziadka

Hasła z podstawy programowej:

I.5 uczestniczy w zabawach ruchowych, w tym rytmicznych, muzycznych, naśladowczych, z przyborami lub bez nich; wykonuje różne formy ruchu: bieżne, skoczne, z czworakowaniem, rzutne;

III.6 nazywa i rozpoznaje wartości związane z umiejętnościami i zachowaniami społecznymi, np. szacunek do dzieci i dorosłych, szacunek do ojczyzny, życzliwość okazywana dzieciom i dorosłym – obowiązkowość, przyjaźń, radość;

IV.7 eksperymentuje rytmem, głosem, dźwiękami i ruchem, rozwijając swoją wyobraźnię muzyczną; słucha, odtwarza i tworzy muzykę, śpiewa piosenki, porusza się przy muzyce i do muzyki, dostrzega zmiany charakteru muzyki, np. dynamiki, tempa i wysokości dźwięku oraz wyraża ją ruchem, reaguje na sygnały, muzykuje z użyciem instrumentów

Cele operacyjne

Dziecko:

- kształtuje umiejętność wypowiedzi na temat babci i dziadka

- bierze udział w zabawach pantomimicznych

- kształtuje umiejętność okazywania uczuć i wzmacniania więzi rodzinnych

- rozwija sprawność manualną

- kształtuje umiejętność formułowania życzeń dla babci i dziadka

 

  1. Zimowe mistrzostwa sportowe

Hasła z podstawy programowej:

I.5 uczestniczy w zabawach ruchowych, w tym rytmicznych, muzycznych, naśladowczych, z przyborami lub bez nich; wykonuje różne formy ruchu: bieżne, skoczne, z czworakowaniem, rzutne;

IV.11 wyraża ekspresję twórczą podczas czynności konstrukcyjnych i zabawy, zagospodarowuje przestrzeń, nadając znaczenie umieszczonym w niej przedmiotom, określa ich położenie, liczbę, kształt, wielkość, ciężar, porównuje przedmioty w swoim otoczeniu z uwagi na wybraną cechę;

IV.19 podejmuje samodzielną aktywność poznawczą np. oglądanie książek, zagospodarowywanie przestrzeni własnymi pomysłami konstrukcyjnymi, korzystanie z nowoczesnej technologii itd.;

Cele operacyjne

Dziecko:

- rozumie konieczność przestrzegania zasad bezpieczeństwa w czasie zabaw zimowych

- rozwija umiejętność rzutu do celu

- kształtuje umiejętność zdrowej rywalizacji

- rozwija kreatywność podczas tworzenia zimowego toru przeszkód

- kształtuje umiejętność dzielenia wyrazów na sylaby

- poszerza zasób słownictwa związanego z zimowymi dyscyplinami sportowymi