Oddział III Pszczółki

Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne MARZEC

1. W marcu jak w garncu

HASŁA Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ:

1.2) wykonuje czynności samoobsługowe: ubieranie się i rozbieranie, w tym czynności precyzyjne, np. zapinanie guzików, wiązanie sznurowadeł;

2.11) dostrzega emocjonalną wartość otoczenia przyrodniczego jako źródła satysfakcji estetycznej.

3.9) komunikuje się z dziećmi i osobami dorosłymi, wykorzystując komunikaty werbalne i pozawerbalne; wyraża swoje oczekiwania społeczne wobec innego dziecka, grupy.

4.2) wyraża swoje rozumienie świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą języka mówionego, posługuje się językiem polskim w mowie zrozumiałej dla dzieci i osób dorosłych, mówi płynnie, wyraźnie, rytmicznie, poprawnie wypowiada ciche i głośne dźwięki mowy, rozróżnia głoski na początku i końcu w wybranych prostych fonetycznie słowach;

4.18) posługuje się pojęciami dotyczącymi zjawisk przyrodniczych, np. tęcza, deszcz, burza, opadanie liści z drzew, sezonowa wędrówka ptaków, kwitnienie drzew, zamarzanie wody, dotyczącymi życia zwierząt, roślin, ludzi w środowisku przyrodniczym, korzystania z dóbr przyrody, np. grzybów, owoców, ziół;

Cele szczegółowe

DZIECKO

 • doskonali umiejętności posługiwania się liczebnikami porządkowymi;
 • rozwija umiejętności dramowe;
 • utrwala informacje o charakterystycznych cechach wiosny;
 • rozwija zainteresowania badawcze;
 • rozwija kompetencje językowe przez poznanie i stosowanie przysłów oraz związków frazeologicznych związanych z wiosną;
 • rozwija sprawność grafomotoryczną;
 • nabywa umiejętności dbania o własne zdrowie i samopoczucie;
 • tworzy kalendarz pogody;
 • rozwija umiejętność odczytywania prognozy pogody oraz prezentowania jej na forum grupy;
 • zabawy z literą W, w, rozwijanie kompetencji językowych poprzez analizę i syntezę głosek w słowach;
 1. Porządki w ogrodzie

HASŁA Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ:

1.7) wykonuje czynności, takie jak: sprzątanie, pakowanie, trzymanie przedmiotów jedną ręką i oburącz, małych przedmiotów z wykorzystaniem odpowiednio ukształtowanych chwytów dłoni, używa chwytu pisarskiego podczas rysowania, kreślenia i pierwszych prób pisania;

2.8) zauważa, że nie wszystkie przeżywane emocje i uczucia mogą być podstawą do podejmowania natychmiastowego działania, panuje nad nieprzyjemną emocją, np. podczas czekania na własną kolej w zabawie lub innej sytuacji;

3.8) obdarza uwagą inne dzieci i osoby dorosłe;

4.12) klasyfikuje przedmioty według: wielkości, kształtu, koloru, przeznaczenia, układa przedmioty w grupy, szeregi, rytmy, odtwarza układy przedmiotów i tworzy własne, nadając im znaczenie, rozróżnia podstawowe figury geometryczne (koło, kwadrat, trójkąt, prostokąt)

4.15) przelicza elementy zbiorów w czasie zabawy, prac porządkowych, ćwiczeń i wykonywania innych czynności, posługuje się liczebnikami głównymi i porządkowymi, rozpoznaje cyfry oznaczające liczby od 0 do 10, eksperymentuje z tworzeniem kolejnych liczb, wykonuje dodawanie i odejmowanie w sytuacji użytkowej, liczy obiekty, odróżnia liczenie błędne od poprawnego;

Cele szczegółowe

Dziecko:

 • utrwala informacje o zmianach zachodzących wiosną w przyrodzie, odwołuje się do własnych doświadczeń;
 • zabawy z literą C, c, rozwijanie kompetencji językowych poprzez analizę i syntezę głosek w słowach;
 • rozwija kompetencje arytmetyczne przez wprowadzenie zapisu dodawania cyfr;
 • kształtuje postawę proekologiczną ;
 • rozwija kompetencje matematyczne przez porządkowanie obiektów według określonych cech;
 • kształtuje poczucie rytmu, wyobraźni muzycznej i ekspresji ruchowej;
 • rozwija umiejętność obserwacji zmian zachodzących w przyrodzie;
 1. Witaj wiosno!

HASŁA Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ:

       1.8) wykonuje podstawowe ćwiczenia kształtujące nawyk utrzymania prawidłowej postawy ciała;

 1. 4) przedstawia swoje emocje i uczucia, używając charakterystycznych dla dziecka form wyrazu;
 2. 1) przejawia poczucie własnej wartości jako osoby, wyraża szacunek wobec innych osób i przestrzegając tych wartości, nawiązuje relacje rówieśnicze;
 3. 4) rozpoznaje litery, którymi jest zainteresowane na skutek zabawy i spontanicznych odkryć, odczytuje krótkie wyrazy utworzone z poznanych liter w formie napisów drukowanych dotyczące treści znajdujących zastosowanie w codziennej aktywności;
 4. 7) eksperymentuje rytmem, głosem, dźwiękami i ruchem, rozwijając swoją wyobraźnię muzyczną; słucha, odtwarza i tworzy muzykę, śpiewa piosenki, porusza się przy muzyce i do muzyki, dostrzega zmiany charakteru muzyki, np. dynamiki, tempa i wysokości dźwięku oraz wyraża ją ruchem, reaguje na sygnały, muzykuje z użyciem instrumentów oraz innych źródeł dźwięku; śpiewa piosenki z dziecięcego repertuaru oraz łatwe piosenki ludowe; chętnie uczestniczy w zbiorowym muzykowaniu; wyraża emocje i zjawiska pozamuzyczne różnymi środkami aktywności muzycznej; aktywnie słucha muzyki; wykonuje lub rozpoznaje melodie, piosenki i pieśni, np. ważne dla wszystkich dzieci w przedszkolu, np. hymn przedszkola, charakterystyczne dla uroczystości narodowych (hymn narodowy), potrzebne do organizacji uroczystości np. Dnia Babci i Dziadka, święta przedszkolaka (piosenki okazjonalne) i inne; w skupieniu słucha muzyki;

Cele szczegółowe:

Dziecko:

-  rozwija poczucie rytmu;

- doskonali umiejętności arytmetyczne przez ćwiczenie zapisu dodawania cyfr;

- utrwala informacje o kierunkach wędrówek ptaków – samodzielnie wyszukuje  informacje;

- rozwija kompetencje matematyczne przez stosowanie liczebników głównych i porządkowych;

- promuje zasady zdrowego trybu życia;

- zabawy z literą G, g, rozwijanie kompetencji językowych poprzez analizę i syntezę głosek w słowach;

- doskonali umiejętności interpretowania muzyki ruchem;

- kształtuje wrażliwość estetyczną;

- rozwija pamięć wzrokową;

- poznaje  zwyczaje dotyczące pożegnania zimy w różnych rejonach Polski;

-  kształtuje koordynację wzrokowo-ruchową przez zabawy ruchowe;

 1. Zwierzęta na wiejskim podwórku

HASŁA Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ:

 1. 5) uczestniczy w zabawach ruchowych, w tym rytmicznych, muzycznych, naśladowczych, z przyborami lub bez nich; wykonuje różne formy ruchu: bieżne,skoczne, z czworakowaniem, rzutne;
 2. 10) dostrzega, że zwierzęta posiadają zdolność odczuwania, przejawia w stosunku do nich życzliwość i troskę;
 3. 5) ocenia swoje zachowanie w kontekście podjętych czynności i zadań oraz przyjętych norm grupowych; przyjmuje, respektuje i tworzy zasady zabawy w grupie, współdziała z dziećmi w zabawie, pracach użytecznych, podczas odpoczynku;
 4. 5) odpowiada na pytania, opowiada o zdarzeniach z przedszkola, objaśnia kolejność zdarzeń w prostych historyjkach obrazkowych, układa historyjki obrazkowe, recytuje wierszyki, układa i rozwiązuje zagadki;
 5. 21) rozumie bardzo proste polecenia w języku obcym nowożytnym i reaguje na nie; uczestniczy w zabawach, np. muzycznych, ruchowych, plastycznych, konstrukcyjnych, teatralnych; używa wyrazów i zwrotów mających znaczenie dla danej zabawy lub innych podejmowanych czynności; powtarza rymowanki i proste wierszyki, śpiewa piosenki w grupie; rozumie ogólny sens krótkich historyjek opowiadanych lub czytanych, gdy są wspierane np. obrazkami, rekwizytami, ruchem, mimiką, gestami;

Cele szczegółowe:

Dziecko:

-  samodzielnie wyszukuje i weryfikuje informacje dotyczące pracy w gospodarstwie;

- rozwija umiejętność współpracy;

- zabawy z literą Ł, ł, rozwijanie kompetencji językowych poprzez analizę i syntezę głosek w słowach;

- poszerza wiedzę przyrodniczą na temat zwierząt;

- doskonali sprawność narządów artykulacyjnych;

- rozwija spostrzegawczość słuchowej i wiedzę na temat zwierząt gospodarskich;

-  ćwiczy pamięć słuchową;

- układa obrazki i opowiada historyjkę zgodnie z chronologią wydarzeń;

-  utrwala informacje o produktach wytwarzanych z mleka.