Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze

        Maj

Dzień Dziecka

Hasła z podstawy programowej:

I.5 uczestniczy w zabawach ruchowych, w tym rytmicznych, muzycznych, naśladowczych, z przyborami lub bez nich; wykonuje różne formy ruchu: bieżne, skoczne, z czworakowaniem, rzutne;

III.5 ocenia swoje zachowanie w kontekście podjętych czynności i zadań oraz przyjętych norm grupowych; przyjmuje, respektuje i tworzy zasady zabawy w grupie

IV.11 wyraża ekspresję twórczą podczas czynności konstrukcyjnych i zabawy, zagospodarowuje przestrzeń, nadając znaczenie umieszczonym w niej przedmiotom, określa ich położenie, liczbę, kształt, wielkość, ciężar, porównuje przedmioty w swoim otoczeniu z uwagi na wybraną cechę;

Cele operacyjne

Dziecko:

-  poszerza słownik o pojęcia: prawa i obowiązki

-  poznaje zasady życia w społeczności

-  poznaje różnorodność kulturową na świecie

-  kształtuje umiejętności śpiewania w grupie

-  doskonali umiejętności opowiadania o szczegółach życia codziennego

-  kształtuje umiejętności wypowiedzi o marzeniach i uważnego słuchania

- rozwija zdolności plastyczne

Zwierzęta małe i duże

Hasła z podstawy programowej:

I.5 uczestniczy w zabawach ruchowych, w tym rytmicznych, muzycznych, naśladowczych, z przyborami lub bez nich; wykonuje różne formy ruchu

III.6 nazywa i rozpoznaje wartości związane z umiejętnościami i zachowaniami społecznymi, np. szacunek do dzieci i dorosłych, szacunek do ojczyzny, życzliwość okazywana dzieciom i dorosłym – obowiązkowość, przyjaźń, radość;

IV.5 odpowiada na pytania, opowiada o zdarzeniach z przedszkola, objaśnia kolejność zdarzeń w prostych historyjkach obrazkowych, układa historyjki obrazkowe, recytuje wierszyki, układa i rozwiązuje zagadki;

Cele operacyjne

Dziecko:

-  poznaje podstawowe cechy klasyfikacji zwierząt: ssaki, ptaki, gady, płazy, owady.

-  rozwija umiejętności wskazywania cech różniących zwierzęta (większy – mniejszy) oraz cech wspólnych (wygląd, środowisko życia, pożywienie)

-  poszerza wiedzę o dzikich zwierzętach żyjących w Polsce

-  doskonali poprawną emisję głosu, dykcji i oddechu przez naśladowanie dźwięków wydawanych przez zwierzęta

-  rozwija umiejętności techniczne

- kształtuje umiejętności reagowania na polecenia w trakcie zabaw ruchowych

- poznaje zasady zachowania bezpieczeństwa w lesie w stosunku do zwierząt: nie podchodź, nie dotykaj, nie uciekaj

Lato

Hasła z podstawy programowej:

I.5 uczestniczy w zabawach ruchowych, w tym rytmicznych, muzycznych, naśladowczych, z przyborami lub bez nich; wykonuje różne formy ruchu: bieżne, skoczne, z czworakowaniem, rzutne;

III.6 nazywa i rozpoznaje wartości związane z umiejętnościami i zachowaniami społecznymi, np. szacunek do dzieci i dorosłych, szacunek do ojczyzny, życzliwość okazywana dzieciom i dorosłym – obowiązkowość, przyjaźń, radość;

IV.7 eksperymentuje rytmem, głosem, dźwiękami i ruchem, rozwijając swoją wyobraźnię muzyczną; słucha, odtwarza i tworzy muzykę, śpiewa piosenki, porusza się przy muzyce i do muzyki, dostrzega zmiany charakteru muzyki, np. dynamiki, tempa i wysokości dźwięku oraz wyraża ją ruchem, reaguje na sygnały, muzykuje z użyciem instrumentów

IV.19 podejmuje samodzielną aktywność poznawczą np. oglądanie książek, zagospodarowywanie przestrzeni własnymi pomysłami konstrukcyjnymi, korzystanie z nowoczesnej technologii itd.;

Cele operacyjne

Dziecko:

- poznaje powszechne gatunkami roślin w Polsce i ich rolę

- wdraża się do ostrożności w kontaktach z roślinami;  rozwija wiedzę o barwach, kontrastach

- poznaje sposoby bezpiecznego zachowania w trudnych sytuacjach pogodowych

- doskonali umiejętność klasyfikowania przedmiotów (pary podobne, pary funkcyjne)

- poszerza wiedzę na temat pochodzenia, natury i skutków zjawisk pogodowych

- utrwala wiedzę na temat barw i ich łączenia

- doskonali percepcję wzrokową

- utrwala wiedzę dotyczącą cech barw: ciepłe i zimne kolory

- rozwija umiejętności plastyczne i wyobraźnię

Wakacje!

Hasła z podstawy programowej:

I.5 uczestniczy w zabawach ruchowych, w tym rytmicznych, muzycznych, naśladowczych, z przyborami lub bez nich; wykonuje różne formy ruchu: bieżne, skoczne, z czworakowaniem, rzutne;

III.6 nazywa i rozpoznaje wartości związane z umiejętnościami i zachowaniami społecznymi, np. szacunek do dzieci i dorosłych, szacunek do ojczyzny, życzliwość okazywana dzieciom i dorosłym – obowiązkowość, przyjaźń, radość;

IV.11 wyraża ekspresję twórczą podczas czynności konstrukcyjnych i zabawy, zagospodarowuje przestrzeń, nadając znaczenie umieszczonym w niej przedmiotom, określa ich położenie, liczbę, kształt, wielkość, ciężar, porównuje przedmioty w swoim otoczeniu z uwagi na wybraną cechę;

Cele operacyjne

Dziecko:

- poznaje zasady bezpieczeństwa – postępowanie w przypadku zagubienia się

- rozwija umiejętności bezpiecznego posługiwania się danymi identyfikacyjnymi: imię, nazwisko, imiona rodziców, adres

- kształtuje umiejętności uważnego słuchania opowiadania i wypowiadania się na jego temat.

- rozwija wyobraźnię i kreatywność przez układanie pejzaży górskich z figur geometrycznych.

- doskonali poprawną emisję głosu, dykcji i oddechu przez zabawę w echo

- utrwala wiedzę na temat rzek, jezior, mórz

- doskonali umiejętności koordynacji ruchowej i orientacji w przestrzeni