Oddział III „Pszczółki”

Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne

Kwiecień 2020

 1. Wielkanoc

Hasła z podstawy programowej:

I.5 uczestniczy w zabawach ruchowych, w tym rytmicznych, muzycznych, naśladowczych, z przyborami lub bez nich; wykonuje różne formy ruchu: bieżne, skoczne, z czworakowaniem, rzutne;

II.1 rozpoznaje i nazywa podstawowe emocje, próbuje radzić sobie z ich przeżywaniem

II.2 wyraża swoje rozumienie świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą języka mówionego

IV.3 odróżnia elementy świata fikcji od realnej rzeczywistości; byty rzeczywiste od medialnych, byty realistyczne od fikcyjnych;

II.2 szanuje emocje swoje i innych osób,

III.2 odczuwa i wyjaśnia swoją przynależność do rodziny, narodu, grupy przedszkolnej, grupy chłopców, grupy dziewczynek oraz innych grup;

III.8 obdarza uwagą inne dzieci i osoby dorosłe;

IV.2 wyraża swoje rozumienie świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą języka mówionego, posługuje się językiem polskim w mowie zrozumiałej dla dzieci i osób dorosłych, mówi płynnie, wyraźnie, rytmicznie, poprawnie wypowiada ciche i głośne dźwięki mowy, rozróżnia głoski na początku i końcu w wybranych prostych fonetycznie słowach;

IV.8 wykonuje własne eksperymenty graficzne farbą, kredką, ołówkiem, mazakiem itp.

IV.12 klasyfikuje przedmioty według: wielkości, kształtu, koloru, przeznaczenia, układa przedmioty w grupy, szeregi, rytmy, odtwarza układy przedmiotów i tworzy własne, nadając im znaczenie, rozróżnia podstawowe figury geometryczne (koło, kwadrat, trójkąt, prostokąt);

IV.21 rozumie bardzo proste polecenia w języku obcym nowożytnym i reaguje na nie; uczestniczy w zabawach, np. muzycznych, ruchowych, plastycznych,

Cele:

Dziecko:

 • kształtuje umiejętność uważnego słuchania opowiadania dotyczącego przygotowań do Wielkanocy i wypowiadania się na jego temat
 • poznaje świąteczne zwyczaje i obrzędy
 • rozwija twórcze myślenie podczas rozwiązywania i wymyślania zagadek
 • kształtuje poczucie rytmu, wyobraźnię muzyczną i ekspresję ruchową
 • kształtuje umiejętność analizy i syntezy sylabowej
 • utrwala nazwy tradycyjnych potraw świątecznych
 • doskonali sprawność manualną podczas ozdabiania jaj,
 • przelicza elementy zbioru, tworzy zbiory równoliczne,
 • układa przedmioty od najmniejszego do największego,
 • doskonali słuch fonematyczny,
 • wykonuje prace plastyczne, wykorzystując rożne techniki plastyczne;
 1. Praca rolnika

Hasła z podstawy programowej

IV.5 odpowiada na pytania, opowiada o zdarzeniach, objaśnia kolejność zdarzeń w prostych historyjkach obrazkowych, układa historyjki obrazkowe, recytuje wierszyki, układa i rozwiązuje zagadki;

III.6 nazywa i rozpoznaje wartości związane z umiejętnościami i zachowaniami społecznymi, np. szacunek do dzieci i dorosłych, szacunek do ojczyzny, życzliwość okazywana dzieciom i dorosłym – obowiązkowość, przyjaźń, radość;

IV.2 wyraża swoje rozumienie świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą języka mówionego

Cele:

Dziecko:

 • wdraża się do przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas pobytu na wsi
 • kształtuje postawę odpowiedzialności za zwierzęta
 • poszerza wiedzę na temat cyklu rozwoju roślin
 • rozwija umiejętność tworzenia i przeliczania zbiorów
 • poznaje etapy powstawania chleba
 • rozwija wyobraźnię w zabawach konstrukcyjnych
 • kształtuje umiejętność współpracy
 • poznaje rodzaje pracy w gospodarstwie w odniesieniu do pór roku
 1. Dbamy o naszą planetę

Hasła z podstawy programowej:

III.6 nazywa i rozpoznaje wartości związane z umiejętnościami i zachowaniami społecznymi, np. szacunek do dzieci i dorosłych, szacunek do ojczyzny, życzliwość okazywana dzieciom i dorosłym – obowiązkowość, przyjaźń, radość;

I.6 inicjuje zabawy konstrukcyjne, majsterkuje, buduje wykorzystując zabawki,

IV.16 posługuje się w zabawie i w trakcie wykonywania innych czynności pojęciami dotyczącymi następstwa czasu np. wczoraj, dzisiaj, jutro, rano, wieczorem, w tym nazwami pór roku, nazwami dni tygodnia i miesięcy;

II.3 przeżywa emocje w sposób umożliwiający mu adaptację w nowym otoczeniu, np. w nowej grupie dzieci, nowej grupie starszych dzieci, a także w nowej grupie dzieci i osób dorosłych;

IV.12 klasyfikuje przedmioty według: wielkości, kształtu, koloru, przeznaczenia, układa przedmioty

Cele:

Dziecko:

 • rozwija wiedzę i słownictwo na temat Ziemi
 • kształtuje umiejętność odczytywania instrukcji obrazkowej
 • rozwija poczucie odpowiedzialności za czystość Ziemi
 • wdraża się do bezpiecznego korzystania z urządzeń elektrycznych
 • poznaje sposoby wykorzystania prądu
 • kształtuje świadomość ekologiczną
 • kształtuje umiejętności współpracy i współdziałania
 • kształtuje umiejętności łączenia przyczyny ze skutkiem
 1. Tajemnice książek

Hasła z podstawy programowej:

I.1 zgłasza potrzeby fizjologiczne, samodzielnie wykonuje podstawowe czynności higieniczne;

II.9 wczuwa się w emocje i uczucia osób z najbliższego otoczenia;

IV.13 eksperymentuje, szacuje, przewiduje, dokonuje pomiaru długości przedmiotów, wykorzystując np. dłoń, stopę, but;

I.3 spożywa posiłki z użyciem sztućców, nakrywa do stołu i sprząta po posiłku;

I.4 komunikuje potrzebę ruchu, odpoczynku itp.;

Cele:

Dziecko:

 • poszerza wiedzę na temat powstawania papieru
 • poszerza wiedzę o zawodach: pisarz, grafik, redaktor, drukarz
 • rozwija kreatywność przez zabawę we wspólne tworzenie opowiadania
 • poszerza słownik o pojęcie księgarnia
 • kształtuje umiejętność posługiwania się pieniędzmi przez zabawę w sklep
 • poznaje zasady zachowania się w księgarni
 • poznaje zasady działania biblioteki: wypożyczanie i oddawanie
 • rozwija umiejętności porządkowania przedmiotów (książek) wg cech (np. wygląd, treść)