ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO - DYDAKTYCZNE NA MIESIĄC MARZEC

1. W MARCU JAK W GARNCU

HASŁA Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ

 • I.3) spożywa posiłki z użyciem sztućców, nakrywa do stołu i sprząta po posiłku;
 • I.5) uczestniczy w zabawach ruchowych, w tym rytmicznych, muzycznych, naśladowczych, z przyborami lub bez nich; wykonuje różne formy ruchu: bieżne, skoczne, z czworakowaniem, rzutne;
 • II.1) rozpoznaje i nazywa podstawowe emocje, próbuje radzić sobie z ich przeżywaniem;
 • II.2) szanuje emocje swoje i innych osób;
 • II.11) dostrzega emocjonalną wartość otoczenia przyrodniczego jako źródła satysfakcji estetycznej;
 • III.1) przejawia poczucie własnej wartości jako osoby, wyraża szacunek wobec innych osób i przestrzegając tych wartości, nawiązuje relacje rówieśnicze;
 • III.4) używa zwrotów grzecznościowych podczas powitania, pożegnania, sytuacji wymagającej przeproszenia i przyjęcia konsekwencji swojego zachowania;
 • IV.2) wyraża swoje rozumienie świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą języka mówionego, posługuje się językiem polskim w mowie zrozumiałej dla dzieci i osób dorosłych, mówi płynnie, wyraźnie, rytmicznie, poprawnie wypowiada ciche i głośne dźwięki mowy, rozróżnia głoski na początku i końcu w wybranych prostych fonetycznie słowach;
 • IV.11) wyraża ekspresję twórczą podczas czynności konstrukcyjnych i zabawy, zagospodarowuje przestrzeń, nadając znaczenie umieszczonym w niej przedmiotom, określa ich położenie, liczbę, kształt, wielkość, ciężar, porównuje przedmioty w swoim otoczeniu z uwagi na wybraną cechę.

CELE OPERACYJNE

DZIECKO:

 • doskonali umiejętność porównywania;
 • utrwala świadomość cykliczności pór roku i symboli z nimi związanych;
 • formułuje hipotezy i weryfikuje je za pomocą prostych doświadczeń;
 • zna przysłowia i ich znaczenie;
 • doskonali motorykę małą podczas prac plastycznych;
 • rozwija wyobraźnię poprzez słuchanie tekstów literackich;
 • poszerzanie zainteresowań czytelniczych;
 • wzmacnia poczucia przynależności do grupy rówieśniczej;
 • rozwija umiejętności korzystania z mapy i poszerza słownik;
 • rozumienie określeń: nad, pod;
 • swobodnie wypowiada się;
 • reaguje na polecenia w języku angielskim;
 • nabywa odwagi i umiejętności wypowiadania myśli.

2. PORZĄDKI W OGRODZIE

HASŁA Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ

 • I.5) uczestniczy w zabawach ruchowych, w tym rytmicznych, muzycznych, naśladowczych, z przyborami lub bez nich; wykonuje różne formy ruchu: bieżne, skoczne, z czworakowaniem, rzutne;
 • I.8) wykonuje podstawowe ćwiczenia kształtujące nawyk utrzymania prawidłowej postawy ciała;
 • I.9) wykazuje sprawność ciała i koordynację w stopniu pozwalającym na rozpoczęcie systematycznej nauki czynności złożonych, takich jak czytanie i pisanie;
 • II.4) przedstawia swoje emocje i uczucia, używając charakterystycznych dla dziecka form wyrazu;
 • II.8) zauważa, że nie wszystkie przeżywane emocje i uczucia mogą być podstawą do podejmowania natychmiastowego działania, panuje nad nieprzyjemną emocją, np. podczas czekania na własną kolej w zabawie lub innej sytuacji;
 • III.6) nazywa i rozpoznaje wartości związane z umiejętnościami i zachowaniami społecznymi, np. szacunek do dzieci i dorosłych, szacunek do ojczyzny, życzliwość okazywana dzieciom i dorosłym – obowiązkowość, przyjaźń, radość;
 • IV.19) podejmuje samodzielną aktywność poznawczą np. oglądanie książek, zagospodarowywanie przestrzeni własnymi pomysłami konstrukcyjnymi, korzystanie z nowoczesnej technologii itd.

CELE OPERACYJNE

DZIECKO:

 • rozpoznaje oznaki wiosny;
 • doskonali umiejętność uważnej obserwacji;
 • utrwala informacje o narzędziach ogrodniczych i poszerza słownik o nazwy narzędzi ogrodniczych;
 • poznaje warunki prawidłowej hodowli roślin;
 • doskonali motorykę małą podczas prac plastycznych;
 • uważne słucha utworu i udziela odpowiedzi na pytania dotyczące jego treści;
 • doskonali kompetencje matematyczne – lateralizację, kodowanie;
 • swobodnie wypowiada się;
 • reaguje na polecenia w języku angielskim.

3. WITAJ, WIOSNO!

HASŁA Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ

 • I.2) wykonuje czynności samoobsługowe: ubieranie się i rozbieranie, w tym czynności precyzyjne, np. zapinanie guzików, wiązanie sznurowadeł;
 • I.3) spożywa posiłki z użyciem sztućców, nakrywa do stołu i sprząta po posiłku;
 • I.4) komunikuje potrzebę ruchu, odpoczynku itp.;
 • I.7) wykonuje czynności, takie jak: sprzątanie, pakowanie, trzymanie przedmiotów jedną ręką i oburącz, małych przedmiotów z wykorzystaniem odpowiednio ukształtowanych chwytów dłoni, używa chwytu pisarskiego podczas rysowania, kreślenia i pierwszych prób pisania;
 • II.5) rozstaje się z rodzicami bez lęku, ma świadomość, że rozstanie takie bywa dłuższe lub krótsze;
 • II.8) zauważa, że nie wszystkie przeżywane emocje i uczucia mogą być podstawą do podejmowania natychmiastowego działania, panuje nad nieprzyjemną emocją, np. podczas czekania na własną kolej w zabawie lub innej sytuacji;
 • IV.5) odpowiada na pytania, opowiada o zdarzeniach z przedszkola, objaśnia kolejność zdarzeń w prostych historyjkach obrazkowych, układa historyjki obrazkowe, recytuje wierszyki, układa i rozwiązuje zagadki;
 • IV.6) wykonuje własne eksperymenty językowe, nadaje znaczenie czynnościom, nazywa je, tworzy żarty językowe i sytuacyjne, uważnie słucha i nadaje znaczenie swym doświadczeniom;
 • IV.7) eksperymentuje rytmem, głosem, dźwiękami i ruchem, rozwijając swoją wyobraźnię muzyczną; słucha, odtwarza i tworzy muzykę, śpiewa piosenki, porusza się przy muzyce i do muzyki, dostrzega zmiany charakteru muzyki, np. dynamiki, tempa i wysokości dźwięku oraz wyraża ją ruchem, reaguje na sygnały, muzykuje z użyciem instrumentów oraz innych źródeł dźwięku; śpiewa piosenki z dziecięcego repertuaru oraz łatwe piosenki ludowe; chętnie uczestniczy w zbiorowym muzykowaniu; wyraża emocje i zjawiska pozamuzyczne różnymi środkami aktywności muzycznej; aktywnie słucha muzyki; wykonuje lub rozpoznaje melodie, piosenki i pieśni, np. ważne dla wszystkich dzieci w przedszkolu np. hymn przedszkola, charakterystyczne dla uroczystości narodowych (hymn narodowy), potrzebne do organizacji uroczystości np. Dnia Babci i Dziadka, święta przedszkolaka (piosenki okazjonalne) i inne; w skupieniu słucha muzyki.

CELE OPERACYJNE

DZIECKO:

 • doskonali umiejętności grafomotoryczne;
 • poznaje wartości odżywcze warzyw oraz sposoby ich przygotowywania;
 • zapoznaje się z cyklem życia motyla;
 • doskonali słuch fonemowy i uwrażliwia się na świat przyrody;
 • poznaje budowę ciała i środowisko życia ślimaka;
 • zapoznaje się z tradycją topienia marzanny;
 • reaguje na polecenia w języku angielskim;
 • doskonali motorykę małą podczas prac plastycznych;
 • nabywa odwagi i umiejętności wypowiadania myśli;
 • przestrzega reguł zabawy.

4. ZWIERZĘTA NA WIEJSKIM PODWÓRKU

HASŁA Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ

 • I.3) spożywa posiłki z użyciem sztućców, nakrywa do stołu i sprząta po posiłku;
 • I.6) inicjuje zabawy konstrukcyjne, majsterkuje, buduje, wykorzystując zabawki, materiały użytkowe, w tym materiał naturalny;
 • I.8) wykonuje podstawowe ćwiczenia kształtujące nawyk utrzymania prawidłowej postawy ciała;
 • II.7) szuka wsparcia w sytuacjach trudnych dla niego emocjonalnie; wdraża swoje własne strategie, wspierane przez osoby dorosłe lub rówieśników;
 • III.3) posługuje się swoim imieniem, nazwiskiem, adresem;
 • III.9) komunikuje się z dziećmi i osobami dorosłymi, wykorzystując komunikaty werbalne i pozawerbalne; wyraża swoje oczekiwania społeczne wobec innego dziecka, grupy;
 • IV.6) wykonuje własne eksperymenty językowe, nadaje znaczenie czynnościom, nazywa je, tworzy żarty językowe i sytuacyjne, uważnie słucha i nadaje znaczenie swym doświadczeniom;
 • IV.7) eksperymentuje rytmem, głosem, dźwiękami i ruchem, rozwijając swoją wyobraźnię muzyczną; słucha, odtwarza i tworzy muzykę, śpiewa piosenki, porusza się przy muzyce i do muzyki, dostrzega zmiany charakteru muzyki, np. dynamiki, tempa i wysokości dźwięku oraz wyraża ją ruchem, reaguje na sygnały, muzykuje z użyciem instrumentów oraz innych źródeł dźwięku; śpiewa piosenki z dziecięcego repertuaru oraz łatwe piosenki ludowe; chętnie uczestniczy w zbiorowym muzykowaniu; wyraża emocje i zjawiska pozamuzyczne różnymi środkami aktywności muzycznej; aktywnie słucha muzyki; wykonuje lub rozpoznaje melodie, piosenki i pieśni, np. ważne dla wszystkich dzieci w przedszkolu, np. hymn przedszkola, charakterystyczne dla uroczystości narodowych (hymn narodowy), potrzebne do organizacji uroczystości np. Dnia Babci i Dziadka, święta przedszkolaka (piosenki okazjonalne) i inne; w skupieniu słucha muzyki.

CELE OPERACYJNE

DZIECKO:

 • utrwala informacje dotyczące zwierząt wiejskich oraz ich młodych;
 • pogłębia wiedzę na temat jajek, ich budowy i sposobów wykorzystania;
 • poznaje ptaki znoszące jaja;
 • doskonali umiejętność rozróżniania fikcji i rzeczywistości;
 • rozwija zdolności muzyczne;
 • doskonali umiejętności rozpoznawania i formułowania zagadek ruchowych;
 • kształtuje logiczne myślenie podczas prostych doświadczeń;
 • porównuje liczebności zbiorów, wyznacza różnice typu: więcej, mniej i o ile więcej, o ile mniej;
 • doskonali motorykę małą podczas prac plastycznych;
 • nabywa odwagi i umiejętności wypowiadania myśli;
 • rozwija myślenie przyczynowo - skutkowe;
 • reaguje na polecenia w języku angielskim.