ZAMIERZENIA  WYCHOWAWCZO - DYDAKTYCZNE

KWIECIEŃ  ODDZIAŁ IV ,,WESOŁE ELFY”

 

BLOK TEMATYCZNY: MAMO,TATO,WOLĘ WODĘ

HASŁA Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ:

1.4komunikuje potrzebę ruchu, odpoczynku itp.;

1.5 uczestniczy w zabawach ruchowych, w tym rytmicznych, muzycznych, naśladowczych, z przyborami lub bez nich; wykonuje różne formy ruchu: bieżne, skoczne, z czworakowaniem, rzutne;

1.7wykonuje czynności, takie jak: sprzątanie, pakowanie, trzymanie przedmiotów jedną ręką i oburącz, małych przedmiotów z wykorzystaniem odpowiednio ukształtowanych chwytów dłoni, używa chwytu pisarskiego podczas rysowania, kreślenia i pierwszych prób pisania;

2.8zauważa, że nie wszystkie przeżywane emocje i uczucia mogą być podstawą do podejmowania natychmiastowego działania, panuje nad nieprzyjemną emocją, np. podczas czekania na własną kolej w zabawie lub innej sytuacji;

3.5 ocenia swoje zachowanie w kontekście podjętych czynności i zadań oraz przyjętych norm grupowych; przyjmuje, respektuje i tworzy zasady zabawy w grupie, współdziała z dziećmi w zabawie, pracach użytecznych, podczas odpoczynku;

obdarza uwagą inne dzieci i osoby dorosłe;

3.9komunikuje się z dziećmi i osobami dorosłymi, wykorzystując komunikaty werbalne i pozawerbalne; wyraża swoje oczekiwania społeczne wobec innego dziecka, grupy.

4.1wyraża swoje rozumienie świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą komunikatów pozawerbalnych: tańca, intencjonalnego ruchu, gestów, impresji plastycznych, technicznych, teatralnych, mimicznych, konstrukcji i modeli z tworzyw i materiału naturalnego;

4.2wyraża swoje rozumienie świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą języka mówionego, posługuje się językiem polskim w mowie zrozumiałej dla dzieci i osób dorosłych, mówi płynnie, wyraźnie, rytmicznie, poprawnie wypowiada ciche i głośne dźwięki mowy, rozróżnia głoski na początku i końcu w wybranych prostych fonetycznie słowach;

4.8wykonuje własne eksperymenty graficzne farbą, kredką, ołówkiem, mazakiem itp., tworzy proste i złożone znaki, nadając im znaczenie, odkrywa w nich fragmenty wybranych liter, cyfr, kreśli wybrane litery i cyfry na gładkiej kartce papieru, wyjaśnia sposób powstania wykreślonych, narysowanych lub zapisanych kształtów, przetwarza obraz ruchowy na graficzny i odwrotnie, samodzielnie planuje ruch przed zapisaniem, np. znaku graficznego, litery i innych w przestrzeni sieci kwadratowej lub liniatury, określa kierunki i miejsca na kartce papieru;

CELE OPERACYJNE

DZIECKO:

 • Dziecko wie, jak wielką rolę w życiu odgrywa woda i jak należy ją oszczędzać
 • Jak należy dbać o naszą planetę
 • Poznaje zasady segregowania śmieci
 • Poznaje zasady ochrony zwierzat leśnych i lasów
 • Rozumie problemy ekologiczne związane z brakiem i zanieczyszczeniem wody,
 • Wymienia pomysły na mierzenie objętości wody,
 • Porównuje objętość wody,
 • Przelicza w swoim zakresie,
 • Określa różnice w wyglądzie wody deszczowej i mineralnej lub z kranu,

 

BLOK TEMATYCZNY: PRACA ROLNIKA

HASŁA Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ:

1.1zgłasza potrzeby fizjologiczne, samodzielnie wykonuje podstawowe czynności higieniczne;

1.2wykonuje czynności samoobsługowe: ubieranie się i rozbieranie, w tym czynności precyzyjne, np. zapinanie guzików, wiązanie sznurowadeł;

1.5 uczestniczy w zabawach ruchowych, w tym rytmicznych, muzycznych, naśladowczych, z przyborami lub bez nich; wykonuje różne formy ruchu: bieżne, skoczne, z czworakowaniem, rzutne;

4.12 klasyfikuje przedmioty według: wielkości, kształtu, koloru, przeznaczenia, układa przedmioty w grupy, szeregi, rytmy, odtwarza układy przedmiotów i tworzy własne, nadając im znaczenie, rozróżnia podstawowe figury geometryczne (koło, kwadrat, trójkąt, prostokąt);

4.11wyraża ekspresję twórczą podczas czynności konstrukcyjnych i zabawy, zagospodarowuje przestrzeń, nadając znaczenie umieszczonym w niej przedmiotom, określa ich położenie, liczbę, kształt, wielkość, ciężar, porównuje przedmioty w swoim otoczeniu z uwagi na wybraną cechę;

4.19podejmuje samodzielną aktywność poznawczą np. oglądanie książek, zagospodarowywanie przestrzeni własnymi pomysłami konstrukcyjnymi, korzystanie z nowoczesnej technologii itd.;

CELE OPERACYJNE

DZIECKO:

·         podaje różnice i podobieństwa pomiędzy zdjęciami wsi i miasta,

·         wskazuje na mapie tereny nizinne,

·         podaje skojarzenia ze słowem „wieś”,

·         porównuje słomę i siano poznając je za pomocą zmysłów,

·         wyjaśnia związek frazeologiczny „Mieć w głowie siano”,

·         porównuje długość nitek siana,

 • wykonuje pracę plastyczną – obraz wiejski.
 • odgaduje zagadki na temat maszyn i narzędzi rolniczych,
 • wyjaśnia, czym jest gospodarstwo ekologiczne,
 • porównuje warzywa i owoce wywodzące się z gospodarstwa ekologicznego i tradycyjnego,
 • poszukuje produktów ekologicznych w gazetach,

 

BLOK TEMATYCZNY: WIELKANOC

HASŁA Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ:

1.5 uczestniczy w zabawach ruchowych, w tym rytmicznych, muzycznych, naśladowczych, z przyborami lub bez nich; wykonuje różne formy ruchu: bieżne, skoczne, z czworakowaniem, rzutne;

1.7wykonuje czynności, takie jak: sprzątanie, pakowanie, trzymanie przedmiotów jedną ręką i oburącz, małych przedmiotów z wykorzystaniem odpowiednio ukształtowanych chwytów dłoni, używa chwytu pisarskiego podczas rysowania, kreślenia i pierwszych prób pisania;

2.11dostrzega emocjonalną wartość otoczenia przyrodniczego jako źródła satysfakcji estetycznej.

3.9komunikuje się z dziećmi i osobami dorosłymi, wykorzystując komunikaty werbalne i pozawerbalne; wyraża swoje oczekiwania społeczne wobec innego dziecka, grupy.

3.6nazywa i rozpoznaje wartości związane z umiejętnościami i zachowaniami społecznymi, np. szacunek do dzieci i dorosłych, szacunek do ojczyzny, życzliwość okazywana dzieciom i dorosłym – obowiązkowość, przyjaźń, radość;

4.5odpowiada na pytania, opowiada o zdarzeniach z przedszkola, objaśnia kolejność zdarzeń w prostych historyjkach obrazkowych, układa historyjki obrazkowe, recytuje wierszyki, układa i rozwiązuje zagadki;

4.21rozumie bardzo proste polecenia w języku obcym nowożytnym i reaguje na nie; uczestniczy w zabawach, np. muzycznych, ruchowych, plastycznych, konstrukcyjnych, teatralnych; używa wyrazów i zwrotów mających znaczenie dla danej zabawy lub innych podejmowanych czynności; powtarza rymowanki i proste wierszyki, śpiewa piosenki w grupie; rozumie ogólny sens krótkich historyjek opowiadanych lub czytanych, gdy są wspierane np. obrazkami, rekwizytami, ruchem, mimiką, gestami;

CELE OPERACYJNE

DZIECKO:

 • opowiada o sposobach spędzania Świąt Wielkanocnych w swojej rodzinie,
 • omawia różnice i podobieństwa pomiędzy palmami wielkanocnymi,
 • wymienia podobieństwa i różnice pomiędzy kraszankami, wydmuszkami, pisankami itd.,
 • omawia tradycje obchodzenia Wielkiej Soboty,
 • omawia, co powinno znaleźć się w świątecznym koszyczku,
 • omawia symbolikę potraw w święconce,
 • nazywa potrawy z wielkanocnego stołu,
 • odciska wzory na papierowych jajkach za pomocą farby, klamerki i pomponów.

BLOK TEMATYCZNY: DBAMY O NASZĄ PLANETĘ

HASŁA Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ:

 

1.2wykonuje czynności samoobsługowe: ubieranie się i rozbieranie, w tym czynności precyzyjne, np. zapinanie guzików, wiązanie sznurowadeł;

1.8wykonuje podstawowe ćwiczenia kształtujące nawyk utrzymania prawidłowej postawy ciała;

rozpoznaje i nazywa podstawowe emocje, próbuje radzić sobie z ich przeżywaniem;

2.3przeżywa emocje w sposób umożliwiający mu adaptację w nowym otoczeniu, np. w nowej grupie dzieci, nowej grupie starszych dzieci, a także w nowej grupie dzieci i osób dorosłych;

3.9komunikuje się z dziećmi i osobami dorosłymi, wykorzystując komunikaty werbalne i pozawerbalne; wyraża swoje oczekiwania społeczne wobec innego dziecka, grupy.

4.4rozpoznaje litery, którymi jest zainteresowane na skutek zabawy i spontanicznych odkryć, odczytuje krótkie wyrazy utworzone z poznanych liter w formie napisów drukowanych dotyczące treści znajdujących zastosowanie w codziennej aktywności;

4.8wykonuje własne eksperymenty graficzne farbą, kredką, ołówkiem, mazakiem itp., tworzy proste i złożone znaki, nadając im znaczenie, odkrywa w nich fragmenty wybranych liter, cyfr, kreśli wybrane litery i cyfry na gładkiej kartce papieru, wyjaśnia sposób powstania wykreślonych, narysowanych lub zapisanych kształtów, przetwarza obraz ruchowy na graficzny i odwrotnie, samodzielnie planuje ruch przed zapisaniem, np. znaku graficznego, litery i innych w przestrzeni sieci kwadratowej lub liniatury, określa kierunki i miejsca na kartce papieru;

4.9czyta obrazy, wyodrębnia i nazywa ich elementy, nazywa symbole i znaki znajdujące się w otoczeniu, wyjaśnia ich znaczenie;

4.11wyraża ekspresję twórczą podczas czynności konstrukcyjnych i zabawy, zagospodarowuje przestrzeń, nadając znaczenie umieszczonym w niej przedmiotom, określa ich położenie, liczbę, kształt, wielkość, ciężar, porównuje przedmioty w swoim otoczeniu z uwagi na wybraną cechę;

4.15przelicza elementy zbiorów w czasie zabawy, prac porządkowych, ćwiczeń i wykonywania innych czynności, posługuje się liczebnikami głównymi i porządkowymi, rozpoznaje cyfry oznaczające liczby od 0 do 10, eksperymentuje z tworzeniem kolejnych liczb, wykonuje dodawanie i odejmowanie w sytuacji użytkowej, liczy obiekty, odróżnia liczenie błędne od poprawnego;

4.18posługuje się pojęciami dotyczącymi zjawisk przyrodniczych, np. tęcza, deszcz, burza, opadanie liści z drzew, sezonowa wędrówka ptaków, kwitnienie drzew, zamarzanie wody, dotyczącymi życia zwierząt, roślin, ludzi w środowisku przyrodniczym, korzystania z dóbr przyrody, np. grzybów, owoców, ziół;

CELE OPERACYJNE

DZIECKO:

 • dostrzega emocjonalną wartość otoczenia przyrodniczego jako źródła satysfakcji estetycznej,
 • wypowiada się na określony temat,
 • buduje swoją wypowiedź na podstawie ilustracji,
 • nazywa zwierzęta egzotyczne i krajowe,
 • wymienia zwierzęta zagrożone wyginięciem,
 • kreśli szlaczki literopodobne,
 • wyróżnia pierwszą głoskę w prostych słowach,
 • rozpoznaje i wyjaśnia znaczek recyklingu,
 • prawidłowo segreguje śmieci,
 • rozpoznaje materiał/tworzywo, z którego  wykonany jest przedmiot,