Treści Programowe w dniach 30.03.2020 r. -10. 04.2020 r.

Temat kompleksowy : Witaj wiosno

Cele:

Dziecko:

 • wymyśla i rozwiązuje zagadki;
 • uważnie obserwuje otoczenie;
 • utrwala zdobytą wiedzę i umiejętności;
 • wydziera małe kawałki papieru, przykleja, przelicza przedmioty;
 • wypowiada się na temat otoczenia przyrodniczego;
 • używa słów określających wiosnę;
 • klasyfikuje przedmioty (pary podobne, pary funkcyjne);

Hasła z podstawy programowej:

I.5 uczestniczy w zabawach ruchowych, w tym rytmicznych, muzycznych, naśladowczych, z przyborami lub bez nich; wykonuje różne formy ruchu: bieżne, skoczne, z czworakowaniem, rzutne;

I.9 wykazuje sprawność ciała i koordynację w stopniu pozwalającym na rozpoczęcie systematycznej nauki czynności złożonych, takich jak czytanie i pisanie.

IV.3 odróżnia elementy świata fikcji od realnej rzeczywistości; byty rzeczywiste od medialnych, byty realistyczne od fikcyjnych;

IV.18 posługuje się pojęciami dotyczącymi zjawisk przyrodniczych, np. tęcza, deszcz, burza, opadanie liści z drzew, sezonowa wędrówka ptaków, kwitnienie drzew, zamarzanie wody, dotyczącymi życia zwierząt, roślin, ludzi w środowisku przyrodniczym, korzystania z dóbr przyrody, np. grzybów, owoców, ziół;

IV.11 wyraża ekspresję twórczą podczas czynności konstrukcyjnych i zabawy, zagospodarowuje przestrzeń, nadając znaczenie umieszczonym w niej przedmiotom, określa ich położenie, liczbę, kształt, wielkość, ciężar, porównuje przedmioty w swoim otoczeniu z uwagi na wybraną cechę;

Tematy dzienne:

Wiosenne kwiaty

Jaka jest wiosna?

Zapraszamy do nas ptaszki!

 Pokaz mody wiosennej

Wiosna w doniczce

Temat kompleksowy: Wielkanoc

Cele :

Dziecko:

 • uważnie słucha opowiadania i odpowiada na pytania do jego treści;
 • wycina, przykleja według instrukcji, tworzy świąteczne ozdoby (np. pisanki);
 • wypowiada się na temat zwyczajów i obrzędów świąt Wielkanocnych;
 • bierze udział w zabawach oddechowych, ortofonicznych;
 • śpiewa, inscenizuje piosenkę;
 • rozwiązuje i wymyśla zagadki;
 • odczytuje prostą instrukcję;
 • układa historyjkę obrazkową;
 • przelicza, porównuje liczebność zbiorów, posługuje się pojęciami: więcej, mniej, tyle samo;
 • uczestniczy w świątecznych przygotowaniach, współpracuje z domownikami, wykonuje drobne prace porządkowe;
 • słucha piosenki w j. angielskim, powtarza wybrane słowa.

 

Hasła z podstawy programowej:
Dziecko:

- I.3 spożywa posiłki z użyciem sztućców, nakrywa do stołu, sprząta po posiłku;
- I.7 wykonuje czynności, takie jak: sprzątanie, pakowanie, trzymanie przedmiotów jedną ręką i oburącz, małych przedmiotów z wykorzystaniem odpowiednio ukształtowanych chwytów dłoni (…);

- II.4 przedstawia swoje emocje i uczucia, używając charakterystycznych dla dziecka form wyrazu;

- III.8 obdarza uwagą dzieci i osoby dorosłe;

- III.9 komunikuje się z dziećmi i osobami dorosłymi, wykorzystując komunikaty werbalne i pozawerbalne; wyraża swoje oczekiwania społeczne wobec innego dziecka, grupy;
- IV.2 wyraża swoje rozumienie świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą języka mówionego, posługuje się językiem polskim w mowie zrozumiałej dla dzieci i osób dorosłych (…);
- IV.5 odpowiada na pytania, objaśnia kolejność zdarzeń w prostych historyjkach obrazkowych, układa historyjki obrazkowe, recytuje wierszyki, układa i rozwiązuje zagadki (…);
- IV.14 określa kierunki i ustala położenie przedmiotów w stosunku do własnej osoby (…);
- IV.15 przelicza elementy zbiorów w czasie zabawy, prac porządkowych, ćwiczeń i wykonywania innych czynności, posługuje się liczebnikami głównymi i porządkowymi (…);
- IV.21 rozumie bardzo proste polecenia w języku obcym nowożytnym i reaguje na nie; uczestniczy w zabawach np. muzycznych, ruchowych, konstrukcyjnych, teatralnych, używa wyrazów i zwrotów mających znaczenie dla danej zabawy lub innych podejmowanych czynności (…).

Tematy dzienne:

Jak przygotowujemy się do Świąt ?

Jakie są tradycje Świąt Wielkanocnych?

Co włożymy do koszyka Wielkanocnego?

Jakie potrawy postawimy świątecznym stole?

Czym różni się pisanka od kraszanki?