Oddział IV „Wesołe Elfy”

Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne

LUTY

 

Temat kompleksowy: Do sklepów wyruszamy, gdy zakupy zrobić mamy

Hasła z podstawy programowej:
Dziecko:

I.5 uczestniczy w zabawach ruchowych, w tym rytmicznych, muzycznych, naśladowczych, z przyborami lub bez nich; wykonuje różne formy ruchu: bieżne, skoczne, z czworakowaniem, rzutne;
III.8 obdarza uwagą inne dzieci i osoby dorosłe;

IV.2 wyraża swoje rozumienie świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą języka mówionego, posługuje się językiem polskim w mowie zrozumiałej dla dzieci i osób dorosłych,

IV.17 rozpoznaje modele monet i banknotów o niskich nominałach, porządkuje je, rozumie, do czego służą pieniądze w gospodarstwie domowym;

IV.3 odróżnia elementy świata fikcji od realnej rzeczywistości; byty rzeczywiste od medialnych, byty realistyczne od fikcyjnych

Cele :

Dziecko:

 • przygotowuje rekwizyty potrzebne do zabawy w sklep
 • odgrywa rolę w zabawie
 • przestrzega zasad bezpieczeństwa podczas spaceru
 • stosuje się do zasad kulturalnego zachowania się w miejscach publicznych
 • nazywa różne części garderoby
 • wypowiada się na temat sytuacji przedstawionych w historyjce obrazkowej, ustala chronologię wydarzeń
 • poznaje drogę powstawania produktów mlecznych (od surowca do produktu)

Temat kompleksowy: Ruch to zdrowie – zimowe zabawy sportowe

Hasła z podstawy programowej:

I.5 uczestniczy w zabawach ruchowych, w tym rytmicznych, muzycznych, naśladowczych, z przyborami lub bez nich; wykonuje różne formy ruchu: bieżne, skoczne, z czworakowaniem, rzutne;

I.8 wykonuje podstawowe ćwiczenia kształtujące nawyk utrzymania prawidłowej postawy ciała

II.4 przedstawia swoje emocje i uczucia, używając charakterystycznych dla dziecka form wyrazu;
III.5 ocenia swoje zachowanie w kontekście podjętych czynności i zadań oraz przyjętych norm grupowych;

III.6 nazywa i rozpoznaje wartości związane z umiejętnościami i zachowaniami społecznymi np. życzliwości, obowiązkowość, przyjaźń, radoś

IV.5 odpowiada na pytania, recytuje wierszyki, układa i rozwiązuje zagadki

IV.14 określa kierunki i ustala położenie przedmiotów w stosunku do własnej osoby, rozróżnia stronę lewą i prawą;

Cele :

Dziecko:

 • nazywa zimowe dyscypliny sportowe
 • aktywnie uczestniczy w zabawie ruchowej, przestrzegając zasad bezpieczeństwa
 • przedstawia ruchem różne zabawy zimowe
 • Ćwiczy sprawność i szybkość
 • doskonali umiejętność poruszania się w przestrzeni zgodnie z poleceniami
 • nazywa sprzęty i sporty zimowe
 • właściwie reaguje na sygnał
 • potrafi stać nieruchomo

 

Temat kompleksowy: Podróżować każdy może: na rowerze, na motorze

Hasła z podstawy programowej:

I.5 uczestniczy w zabawach ruchowych, w tym rytmicznych, muzycznych, naśladowczych, z przyborami lub bez nich; wykonuje różne formy ruchu: bieżne, skoczne, z czworakowaniem, rzutne;
II.1 rozpoznaje i nazywa podstawowe emocje, próbuje radzić sobie z ich przeżywaniem;

II.2 szanuje emocje swoje i innych osób;

II.4 przedstawia swoje emocje i uczucia, używając charakterystycznych dla dziecka form wyrazu;

IV.7 słucha, odtwarza i tworzy muzykę, śpiewa piosenki, porusza się przy muzyce i do muzyki, dostrzega zmiany charakteru muzyki, np. dynamiki, tempa i wysokości dźwięku oraz wyraża ją ruchem, reaguje na sygnały, muzykuje z użyciem instrumentów oraz innych źródeł dźwięku

IV.8 wykonuje własne eksperymenty graficzne farbą, kredką, ołówkiem, mazakiem itp.; tworzy proste i złożone znaki;

IV.19 podejmuje samodzielną aktywność poznawczą np. oglądanie książek, zagospodarowywanie przestrzeni własnymi pomysłami konstrukcyjnymi, korzystanie z nowoczesnej technologii itd.; 

Cele :

Dziecko:

 • rozpoznaje i naśladuje odgłosy różnych pojazdów
 • posługuje się liczebnikami porządkowymi
 • zgodnie współpracuje z rówieśnikami
 • buduje samolot z klocków
 • wskazuje, jakim pojazdem najlepiej pokonać wskazaną odległość
 • zna nazwy pojazdów lądowych, wodnych i powietrznych
 • poznaje różne rodzaje lokomotyw
 • wie, czym różniły się dawne pociągi od współczesnych
 • naśladuje ruchem sposób poruszania się różnych pojazdów wodnych
 • odróżnia pojazdy wodne silnikowe od bezsilnikowych

Temat kompleksowy: Taki nastrój jest w teatrze, że zachwycam się, gdy patrzę

Hasła z podstawy programowej:

I.8 wykonuje podstawowe ćwiczenia kształtujące nawyk utrzymania prawidłowej postawy ciała;

IV.3 odróżnia elementy świata fikcji od realnej rzeczywistości; byty rzeczywiste od medialnych, byty realistyczne od fikcyjnych;

IV.1 wyraża swoje rozumienie świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą komunikatów pozawerbalnych: tańca, intencjonalnego ruchu, gestów, impresji plastycznych, technicznych, teatralnych,(…);

IV.7eksperymentuje rytmem, głosem, dźwiękami i ruchem, rozwijając swoją wyobraźnię muzyczną; słucha, odtwarza i tworzy muzykę, śpiewa piosenki, porusza się przy muzyce i do muzyki, dostrzega zmiany charakteru muzyki, np. dynamiki, tempa i wysokości dźwięku;

III.9 komunikuje się z dziećmi i osobami dorosłymi wykorzystując komunikaty werbalne i niewerbalne;

IV.12 klasyfikuje przedmioty według: wielkości, kształtu, koloru, przeznaczenia, układa przedmioty w grupy, szeregi, rytmy, odtwarza układy przedmiotów i tworzy własne;

IV.19 podejmuje samodzielną aktywność poznawczą np. oglądanie książek 

Cele:

Dziecko:

 • zdobywa wiedzę i poszerza słownictwo związane z teatrem
 • poznaje pogodne utwory literackie
 • dzieli się spostrzeżeniami, przeżyciami i wiedzą na różne tematy w sposób spontaniczny, otwarty i zrozumiały dla otoczenia
 • rozwija wyobraźnię i fantazję przez tworzenie i odgrywanie scenek teatralnych
 • wyraża uczucia ruchem, gestem, mimiką
 • rozwija wyobraźnię i fantazję przy tworzeniu wspólnych opowiadań, zachowuję kolejność zdarzeń
 • wykorzystuje niewerbalne środki wyrazu: ruch ciała, mimikę, spojrzenie
 • zna atrybuty postaci z bajek
 • rozwiązuje zagadki o teatrze