ZAMIERZENIA  WYCHOWAWCZO - DYDAKTYCZNE

CZERWIEC 2019

 

BLOK TEMATYCZNY: DZIEŃ DZIECKA

HASŁA Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ:

1.5 uczestniczy w zabawach ruchowych, w tym rytmicznych, muzycznych, naśladowczych, z przyborami lub bez nich; wykonuje różne formy ruchu: bieżne, skoczne, z czworakowaniem, rzutne;

1.7wykonuje czynności, takie jak: sprzątanie, pakowanie, trzymanie przedmiotów jedną ręką i oburącz, małych przedmiotów z wykorzystaniem odpowiednio ukształtowanych chwytów dłoni, używa chwytu pisarskiego podczas rysowania, kreślenia i pierwszych prób pisania;

1.9 wykazuje sprawność ciała i koordynację w stopniu pozwalającym na rozpoczęcie systematycznej nauki czynności złożonych, takich jak czytanie i pisanie.

2.2szanuje emocje swoje i innych osób;

2.3przeżywa emocje w sposób umożliwiający mu adaptację w nowym otoczeniu, np. w nowej grupie dzieci, nowej grupie starszych dzieci, a także w nowej grupie dzieci i osób dorosłych;

2.4przedstawia swoje emocje i uczucia, używając charakterystycznych dla dziecka form wyrazu;

2.6rozróżnia emocje i uczucia przyjemne i nieprzyjemne, ma świadomość, że odczuwają i przeżywają je wszyscy ludzie;

3.6nazywa i rozpoznaje wartości związane z umiejętnościami i zachowaniami społecznymi, np. szacunek do dzieci i dorosłych, szacunek do ojczyzny, życzliwość okazywana dzieciom i dorosłym – obowiązkowość, przyjaźń, radość;

4.5odpowiada na pytania, opowiada o zdarzeniach z przedszkola, objaśnia kolejność zdarzeń w prostych historyjkach obrazkowych, układa historyjki obrazkowe, recytuje wierszyki, układa i rozwiązuje zagadki;

4.8wykonuje własne eksperymenty graficzne farbą, kredką, ołówkiem, mazakiem itp., tworzy proste i złożone znaki, nadając im znaczenie, odkrywa w nich fragmenty wybranych liter, cyfr, kreśli wybrane litery i cyfry na gładkiej kartce papieru, wyjaśnia sposób powstania wykreślonych, narysowanych lub zapisanych kształtów, przetwarza obraz ruchowy na graficzny i odwrotnie, samodzielnie planuje ruch przed zapisaniem, np. znaku graficznego, litery i innych w przestrzeni sieci kwadratowej lub liniatury, określa kierunki i miejsca na kartce papieru;

CELE OPERACYJNE

DZIECKO:

 • zasad panujących w grupie,
 • wykonuje proste ćwiczenia ruchowe,
 • wymienia różnice i podobieństwa między dziećmi na świecie,
 • wymienia podobieństwa i różnice w cechach zewnętrznych, wyglądzie, ubiorze kolegów i koleżanek,
 • szuka okazów przyrodniczych należących do tej samej kategorii, nazywa je,
 • wypowiada się na temat wysłuchanego tekstu,
 • wypełnia diagram Vena, szukając cech wspólnych i indywidualnych,
 • zna Prawa Dziecka
 • wypowiada się na temat kim by chciał zostać w przyszłości,
 • uczestniczy w bloku zajęć o emocjach,
 • podaje sposoby wspierania Unicef-u,

 

BLOK TEMATYCZNY: PODRÓŻ PRZEZ KONTYNENTY,   CZYLI FAUNA I FLORA ŚWIATA

HASŁA Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ:

3.1przejawia poczucie własnej wartości jako osoby, wyraża szacunek wobec innych osób i przestrzegając tych wartości, nawiązuje relacje rówieśnicze

2.7 szuka wsparcia w sytuacjach trudnych dla niego emocjonalnie; wdraża swoje własne strategie, wspierane przez osoby dorosłe lub rówieśników;

3.2odczuwa i wyjaśnia swoją przynależność do rodziny, narodu, grupy przedszkolnej, grupy chłopców, grupy dziewczynek oraz innych grup, np. grupy teatralnej, grupy sportowej;

4.1wyraża swoje rozumienie świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą komunikatów pozawerbalnych: tańca, intencjonalnego ruchu, gestów, impresji plastycznych, technicznych, teatralnych, mimicznych, konstrukcji i modeli z tworzyw i materiału naturalnego;

4.2wyraża swoje rozumienie świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą języka mówionego, posługuje się językiem polskim w mowie zrozumiałej dla dzieci i osób dorosłych, mówi płynnie, wyraźnie, rytmicznie, poprawnie wypowiada ciche i głośne dźwięki mowy, rozróżnia głoski na początku i końcu w wybranych prostych fonetycznie słowach;

4.11 wyraża ekspresję twórczą podczas czynności konstrukcyjnych i zabawy, zagospodarowuje przestrzeń, nadając znaczenie umieszczonym w niej przedmiotom, określa ich położenie, liczbę, kształt, wielkość, ciężar, porównuje przedmioty w swoim otoczeniu z uwagi na wybraną cechę;

4.17rozpoznaje modele monet i banknotów o niskich nominałach, porządkuje je, rozumie, do czego służą pieniądze w gospodarstwie domowym;

4.18posługuje się pojęciami dotyczącymi zjawisk przyrodniczych, np. tęcza, deszcz, burza, opadanie liści z drzew, sezonowa wędrówka ptaków, kwitnienie drzew, zamarzanie wody, dotyczącymi życia zwierząt, roślin, ludzi w środowisku przyrodniczym, korzystania z dóbr przyrody, np. grzybów, owoców, ziół;

 CELE OPERACYJNE

DZIECKO:

 • dostrzega emocjonalną wartość otoczenia przyrodniczego jako źródła satysfakcji estetycznej,
 • wypowiada się na określony temat,
 • buduje swoją wypowiedź na podstawie ilustracji,
 • nazywa zwierzęta egzotyczne i krajowe,
 • wymienia zwierzęta zagrożone wyginięciem,
 • kreśli szlaczki literopodobne,
 • wyróżnia pierwszą głoskę w prostych słowach,
 • rozpoznaje i wyjaśnia znaczek recyklingu,
 • prawidłowo segreguje śmieci,
 • rozpoznaje materiał/tworzywo, z którego  wykonany jest przedmiot,
 • Wie jak dbać o środowisko naturalne
 • Uczy się szacunku do zwierząt, wie jak należy się nimi opiekować

 BLOK TEMATYCZNY:LATO

HASŁA Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ:

1.8wykonuje podstawowe ćwiczenia kształtujące nawyk utrzymania prawidłowej postawy ciała;

rozpoznaje i nazywa podstawowe emocje, próbuje radzić sobie z ich przeżywaniem;

3.5 ocenia swoje zachowanie w kontekście podjętych czynności i zadań oraz przyjętych norm grupowych; przyjmuje, respektuje i tworzy zasady zabawy w grupie, współdziała z dziećmi w zabawie, pracach użytecznych, podczas odpoczynku;

4.11wyraża ekspresję twórczą podczas czynności konstrukcyjnych i zabawy, zagospodarowuje przestrzeń, nadając znaczenie umieszczonym w niej przedmiotom, określa ich położenie, liczbę, kształt, wielkość, ciężar, porównuje przedmioty w swoim otoczeniu z uwagi na wybraną cechę;

4.12klasyfikuje przedmioty według: wielkości, kształtu, koloru, przeznaczenia, układa przedmioty w grupy, szeregi, rytmy, odtwarza układy przedmiotów i tworzy własne, nadając im znaczenie, rozróżnia podstawowe figury geometryczne (koło, kwadrat, trójkąt, prostokąt);

4.21rozumie bardzo proste polecenia w języku obcym nowożytnym i reaguje na nie; uczestniczy w zabawach, np. muzycznych, ruchowych, plastycznych, konstrukcyjnych, teatralnych; używa wyrazów i zwrotów mających znaczenie dla danej zabawy lub innych podejmowanych czynności; powtarza rymowanki i proste wierszyki, śpiewa piosenki w grupie; rozumie ogólny sens krótkich historyjek opowiadanych lub czytanych, gdy są wspierane np. obrazkami, rekwizytami, ruchem, mimiką, gestami;

4.18posługuje się pojęciami dotyczącymi zjawisk przyrodniczych, np. tęcza, deszcz, burza, opadanie liści z drzew, sezonowa wędrówka ptaków, kwitnienie drzew, zamarzanie wody, dotyczącymi życia zwierząt, roślin, ludzi w środowisku przyrodniczym, korzystania z dóbr przyrody, np. grzybów, owoców, ziół;

CELE OPERACYJNE

DZIECKO:

 • opowiada historyjki na podstawie obrazków,
 • wymienia nazwy miesięcy, porządkuje je,
 • klasyfikuje nazwy miesięcy do odpowiednich pór roku,
 • segreguje przedmioty zgodnie z kryterium wielkości i grubości.
 • uczestniczy w wykonywaniu eksperymentów przyrodniczych,
 • podaje zalecenia, jak zachowywać się w czasie burzy,
 • uczestniczy w bloku zajęć o emocjach,
 • na podstawie wyglądu nieba wnioskuje o zbliżającej się burzy,
 • opowiada, gdzie i kiedy można zobaczyć tęczę,
 • tłumaczy, jak powstaje tęcza,
 • rozwiązuje zagadki na temat zwierząt o owadów łąkowych,

 BLOK TEMATYCZNY: WAKACJE

HASŁA Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ:

 1.7wykonuje czynności, takie jak: sprzątanie, pakowanie, trzymanie przedmiotów jedną ręką i oburącz, małych przedmiotów z wykorzystaniem odpowiednio ukształtowanych chwytów dłoni, używa chwytu pisarskiego podczas rysowania, kreślenia i pierwszych prób pisania;

1.9wykonuje podstawowe ćwiczenia kształtujące nawyk utrzymania prawidłowej postawy ciała;

2.1rozpoznaje i nazywa podstawowe emocje, próbuje radzić sobie z ich przeżywaniem;

2.4szanuje emocje swoje i innych osób;

3.5ocenia swoje zachowanie w kontekście podjętych czynności i zadań oraz przyjętych norm grupowych; przyjmuje, respektuje i tworzy zasady zabawy w grupie, współdziała z dziećmi w zabawie, pracach użytecznych, podczas odpoczynku

3.7respektuje prawa i obowiązki swoje oraz innych osób, zwracając uwagę na ich indywidualne potrzeby;

4.2wyraża swoje rozumienie świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą języka mówionego, posługuje się językiem polskim w mowie zrozumiałej dla dzieci i osób dorosłych, mówi płynnie, wyraźnie, rytmicznie, poprawnie wypowiada ciche i głośne dźwięki mowy, rozróżnia głoski na początku i końcu w wybranych prostych fonetycznie słowach;

4.5odpowiada na pytania, opowiada o zdarzeniach z przedszkola, objaśnia kolejność zdarzeń w prostych historyjkach obrazkowych, układa historyjki obrazkowe, recytuje wierszyki, układa i rozwiązuje zagadki;

4.9czyta obrazy, wyodrębnia i nazywa ich elementy, nazywa symbole i znaki znajdujące się w otoczeniu, wyjaśnia ich znaczenie;

4.16posługuje się w zabawie i w trakcie wykonywania innych czynności pojęciami dotyczącymi następstwa czasu np. wczoraj, dzisiaj, jutro, rano, wieczorem, w tym nazwami pór roku, nazwami dni tygodnia i miesięcy;

 CELE OPERACYJNE

DZIECKO:

 • wyszukuje miasta i tereny górskie na mapie,
 • wymienia przedmioty potrzebne na wyprawie w góry,
 • podaje nazwy zwierząt i roślin, które można znaleźć w górach,
 • rozwiązuje zagadki logiczne,
 • wskazuje różnice i podobieństwa,
 • klasyfikuje i segreguje proste obiekty.
 • Zna zasady bezpiecznego zachowania
 • odpowiada na pytania „Co by było gdyby?”
 • odczytuje piktogramy,
 • podaje możliwe kierunki wypraw wakacyjnych,
 • wymienia środki transportu i sposoby ich poruszania się,
 • wyszukuje wybrane kontynenty i państwa na globusie,
 • przelicza oczka na kostce, dodaje liczbę oczek na kostce, dopasowuje odpowiednią liczbę liczmanów.