Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze

na miesiąc LISTOPAD

grupa IV „Wesołe Elfy”

 

  1. Jesienne wspomnienia

 

Hasła z podstawy programowej – dziecko:

I.5 uczestniczy w zabawach ruchowych, w tym rytmicznych, muzycznych, naśladowczych, z przyborami lub bez nich; wykonuje różne formy ruchu: bieżne, skoczne, z czworakowaniem, rzutne;

II.1 rozpoznaje i nazywa podstawowe emocje, próbuje radzić sobie z ich przeżywaniem;

II.4 przedstawia swoje emocje i uczucia, używając charakterystycznych dla dziecka form wyrazu;

III.2 odczuwa i wyjaśnia swoją przynależność do rodziny, narodu, grupy przedszkolnej,

III.6 nazywa i rozpoznaje wartości związane z umiejętnościami i zachowaniami społecznymi, np. szacunek do dzieci i dorosłych, szacunek do ojczyzny

IV.2 wyraża swoje rozumienie świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą języka mówionego, posługuje się językiem polskim w mowie zrozumiałej dla dzieci i osób dorosłych,

IV.10 wymienia nazwę swojego kraju i jego stolicy, rozpoznaje symbole narodowe (godło, flaga, hymn)

 

Cele szczegółowe – dziecko:

- wymienia członków swojej rodziny, opisuje ich;

- stosuje słownictwo dotyczące relacji rodzinnych: babcia, dziadek, wujek, ciocia;

- przelicza używając liczebników głównych i porządkowych;

- rozpoznaje i nazywa dawne urządzenia gospodarstwa domowego, porównuje je z dzisiejszymi;

- formułuje zasady bezpiecznego korzystania z urządzeń elektrycznych;

- śpiewa pierwszą zwrotkę i refren Hymnu Polski zachowując właściwą postawę;

- prawidłowo korzysta z nożyczek, tnie papier po linii prostej i okręgu.

 

  1. Jesienna pogoda

 

Hasła z podstawy programowej – dziecko:

I.8 wykonuje podstawowe ćwiczenia kształtujące nawyk utrzymania prawidłowej postawy ciała;

II.8 zauważa, że nie wszystkie przeżywane emocje i uczucia mogą być podstawą do podejmowania natychmiastowego działania, panuje nad nieprzyjemną emocją, np. podczas czekania na własną kolej w zabawie lub innej sytuacji;

III.9 komunikuje się z dziećmi i osobami dorosłymi, wykorzystując komunikaty werbalne i pozawerbalne; wyraża swoje oczekiwania społeczne wobec innego dziecka, grupy.

IV.5 odpowiada na pytania, opowiada o zdarzeniach z przedszkola, objaśnia kolejność zdarzeń w prostych historyjkach obrazkowych, układa historyjki obrazkowe, recytuje wierszyki, układa i rozwiązuje zagadki;

IV.13 eksperymentuje, szacuje, przewiduje,

IV.18 posługuje się pojęciami dotyczącymi zjawisk przyrodniczych, np. tęcza, deszcz, burza, opadanie liści z drzew, sezonowa wędrówka ptaków, kwitnienie drzew, zamarzanie wody, dotyczącymi życia zwierząt, roślin, ludzi w środowisku przyrodniczym, korzystania z dóbr przyrody, np. grzybów, owoców, ziół.

 

Cele szczegółowe – dziecko:

- obserwuje i opisuje zmiany zachodzące w przyrodzie jesienią;

- aktywnie uczestniczy w doświadczeniach i zabawach badawczych - stawia hipotezy, formułuje wnioski;

- tworzy improwizacje ruchowe przy muzyce;

- reaguje na ustalony sygnał;

- rozumie i wykonuje proste polecenia.

 

  1. Zwierzęta domowe

 

Hasła z podstawy programowej – dziecko:

I.7 wykonuje czynności, takie jak: sprzątanie, pakowanie, trzymanie przedmiotów jedną ręką i oburącz, małych przedmiotów z wykorzystaniem odpowiednio ukształtowanych chwytów dłoni, używa chwytu pisarskiego podczas rysowania, kreślenia i pierwszych prób pisania;

II.10 dostrzega, że zwierzęta posiadają zdolność odczuwania, przejawia w stosunku do nich życzliwość i troskę;

III.8 obdarza uwagą inne dzieci i osoby dorosłe;

IV.7 eksperymentuje rytmem, głosem, dźwiękami i ruchem, rozwijając swoją wyobraźnię muzyczną; słucha, odtwarza i tworzy muzykę, śpiewa piosenki, porusza się przy muzyce i do muzyki, dostrzega zmiany charakteru muzyki, np. dynamiki, tempa i wysokości dźwięku oraz wyraża ją ruchem, reaguje na sygnały, muzykuje z użyciem instrumentów oraz innych źródeł dźwięku;

IV.11 wyraża ekspresję twórczą podczas czynności konstrukcyjnych i zabawy, zagospodarowuje przestrzeń, nadając znaczenie umieszczonym w niej przedmiotom, określa ich położenie, liczbę, kształt, wielkość, ciężar, porównuje przedmioty w swoim otoczeniu z uwagi na wybraną cechę;

IV.20 wskazuje zawody wykonywane przez rodziców i osoby z najbliższego otoczenia, wyjaśnia, czym zajmuje się osoba wykonująca dany zawód;

IV.21 rozumie bardzo proste polecenia w języku obcym nowożytnym i reaguje na nie; uczestniczy w zabawach, np. muzycznych, ruchowych, plastycznych, konstrukcyjnych, teatralnych; używa wyrazów i zwrotów mających znaczenie dla danej zabawy lub innych podejmowanych czynności; powtarza rymowanki i proste wierszyki, śpiewa piosenki w grupie; rozumie ogólny sens krótkich historyjek opowiadanych lub czytanych, gdy są wspierane np. obrazkami, rekwizytami, ruchem, mimiką, gestami;

 

Cele szczegółowe – dziecko:

-  wymienia zasady dbania o zwierzęta domowe;

- opowiada o pracy weterynarza;

- lepi z plasteliny według wzoru i własnego pomysłu;

- dzieli wyrazy na sylaby;

- śpiewa piosenki, realizuje układy rytmiczne na instrumentach perkusyjnych (grzechotka, klawesy);

- łączy obrazki w pary według wybranego kryterium

 

  1. Zimno, coraz zimniej

 

Hasła z podstawy programowej - dziecko:

I.5 uczestniczy w zabawach ruchowych, w tym rytmicznych, muzycznych, naśladowczych, z przyborami lub bez nich; wykonuje różne formy ruchu: bieżne, skoczne, z czworakowaniem, rzutne;

II.10 dostrzega, że zwierzęta posiadają zdolność odczuwania, przejawia w stosunku do nich życzliwość i troskę;

III.9 komunikuje się z dziećmi i osobami dorosłymi, wykorzystując komunikaty werbalne i pozawerbalne; wyraża swoje oczekiwania społeczne wobec innego dziecka, grupy

IV.5 odpowiada na pytania, opowiada o zdarzeniach z przedszkola, objaśnia kolejność zdarzeń w prostych historyjkach obrazkowych, układa historyjki obrazkowe, recytuje wierszyki, układa i rozwiązuje zagadki;

IV.8 wykonuje własne eksperymenty graficzne farbą, kredką, ołówkiem, mazakiem itp., tworzy proste i złożone znaki, nadając im znaczenie

IV.15 przelicza elementy zbiorów w czasie zabawy, prac porządkowych, ćwiczeń i wykonywania innych czynności, posługuje się liczebnikami głównymi i porządkowymi, rozpoznaje cyfry oznaczające liczby od 0 do 10;

IV.16 posługuje się w zabawie i w trakcie wykonywania innych czynności pojęciami dotyczącymi następstwa czasu np. wczoraj, dzisiaj, jutro, rano, wieczorem, w tym nazwami pór roku, nazwami dni tygodnia i miesięcy;

 

Cele szczegółowe - dziecko:

- rozpoznaje i nazywa polskie zwierzęta leśne (borsuk, wiewiórka, sarna, niedźwiedź);

- wymienia sposoby przygotowania się zwierząt do zimy;

- wskazuje sposoby właściwego pomagania zwierzętom przez człowieka;

- opowiada o pracy leśnika;

- przelicza elementy zbioru, posługuje się liczebnikami głównymi i porządkowymi;

- aktywnie uczestniczy w zabawach plastycznych;

- ilustruje muzykę ruchem.