Treści Programowe w dniach 01.06.2020 r. - 19.06.2020 r.

 

Temat: Wszystkie dzieci nasze są

 

Cele:

Dziecko:

- poprawnie reaguje na polecenia;

- wypowiada się na określony temat;
- układa i opowiada historyjkę obrazkową, stosuje pojęcia dotyczące czasu: najpierw, potem, na końcu;
- wymienia kilka praw dziecka;
- zauważa podobieństwa i różnice między dziećmi różnych narodowości;
- porusza się przy muzyce wg własnego pomysłu;
- śpiewa piosenkę;
- uważnie słucha utworów literackich i odpowiada na związane z nimi pytania;
- rozpoznaje i nazywa emocje;
- recytuje fragment wiersza;
- maluje farbami lub wykonuje pracę inną techniką plastyczną;
- bierze udział w zabawie z wykorzystaniem j. angielskiego.

 

Hasła z podstawy programowej:

- I.5 uczestniczy w zabawach ruchowych, w tym: rytmicznych, muzycznych, naśladowczych, z przyborami lub bez nich, wykonuje różne formy ruchu: bieżne, skoczne, z czworakowaniem, rzutne;
- I.7 wykonuje czynności, takie jak: trzymanie przedmiotów jedną ręką i oburącz, małych przedmiotów z wykorzystaniem odpowiednio ukształtowanych chwytów dłoni, używa chwytu pisarskiego podczas rysowania i kreślenia (…);

- II.4 przedstawia swoje emocje i uczucia, używając charakterystycznych dla dziecka form wyrazu;
- II.6 rozróżnia emocje przyjemne i nieprzyjemne, ma świadomość, że odczuwają i przeżywają je wszyscy ludzie;

- III.8 obdarza uwagą dzieci i osoby dorosłe;

- III.9 komunikuje się z dziećmi i osobami dorosłymi, wykorzystując komunikaty werbalne i pozawerbalne; wyraża swoje oczekiwania społeczne wobec innego dziecka, grupy;
- IV.2 wyraża swoje rozumienie świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą języka mówionego, posługuje się językiem polskim w mowie zrozumiałej dla dzieci i osób dorosłych (…);
- IV.5 odpowiada na pytania, objaśnia kolejność zdarzeń w prostych historyjkach obrazkowych, układa historyjki obrazkowe;
- IV.7 eksperymentuje rytmem, głosem, dźwiękami i ruchem, rozwijając swą wyobraźnię muzyczną; słucha, odtwarza i tworzy muzykę, śpiewa piosenki, porusza się przy muzyce i do muzyki (…)
- IV.8 wykonuje własne eksperymenty graficzne farbą, kredką, ołówkiem, mazakiem itp.;
- IV.16 posługuje się w zabawie i w trakcie wykonywanie innych czynności pojęciami dotyczącymi następstwa czasu;
- IV.21 rozumie bardzo proste polecenia w języku obcym nowożytnym i reaguje na nie; uczestniczy w zabawach np. muzycznych, ruchowych, konstrukcyjnych, teatralnych, używa wyrazów i zwrotów mających znaczenie dla danej zabawy lub innych podejmowanych czynności (…).

Temat: Zwierzęta małe i duże
Cele:

Dziecko:
- rozwiązuje zagadki;
- wypowiada się na temat ilustracji;
- słucha tekstu literackiego, odpowiada na związane z nim pytania;
- rozpoznaje wybrane zwierzęta (występujące w Polsce oraz egzotyczne);
- rozpoznaje i nazywa odgłosy przyrody;
- przelicza, porównuje liczebność zbiorów, stosuje pojęcia: więcej, mniej, tyle samo;
- poprawnie reaguje na polecenia;
- tworzy prace plastyczne poprzez wydzieranie, wycinanie, klejenie, rysowanie;
- wskazuje cechy wspólne przedmiotów oraz różnice między nimi.

Hasła z podstawy programowej:
Dziecko:

- I.5 uczestniczy w zabawach ruchowych, w tym rytmicznych, muzycznych, naśladowczych, z przyborami lub bez nich; wykonuje różne formy ruchu: bieżne, skoczne, z czworakowaniem, rzutne;

- II.10 dostrzega, że zwierzęta posiadają zdolność odczuwania, przejawia w stosunku do nich życzliwość i troskę;

- III.9 komunikuje się z dziećmi i osobami dorosłymi, wykorzystując komunikaty werbalne i

pozawerbalne; wyraża swoje oczekiwania społeczne wobec innego dziecka, grupy.

- IV.2 wyraża swoje rozumienie świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą języka mówionego, posługuje się językiem polskim w mowie zrozumiałej dla dzieci i osób dorosłych, mówi płynnie, wyraźnie, rytmicznie, poprawnie wypowiada ciche i głośne dźwięki mowy, rozróżnia głoski na początku i końcu w w wybranych prostych fonetycznie słowach;

- IV.8 wykonuje własne eksperymenty graficzne farbą, kredką, ołówkiem, mazakiem itp., tworzy proste i złożone znaki, nadając im znaczenie.

- IV.12 klasyfikuje przedmioty według: wielkości, kształtu, koloru, przeznaczenia, układa przedmioty w grupy, szeregi, rytmy, odtwarza układy przedmiotów i tworzy własne, nadając im znaczenie, rozróżnia podstawowe figury geometryczne (koło, kwadrat, trójkąt, prostokąt);

- IV.18 posługuje się pojęciami dotyczącymi zjawisk przyrodniczych, np. tęcza, deszcz, burza, opadanie liści z drzew, sezonowa wędrówka ptaków, kwitnienie drzew, zamarzanie wody, dotyczącymi życia zwierząt, roślin, ludzi w środowisku przyrodniczym, korzystania z dóbr przyrody, np. grzybów, owoców, ziół;

Temat:Lato

Hasła z postawy programowej

Dziecko:                                                                                                                                                                                                       

I.5 uczestniczy w zabawach ruchowych, w tym rytmicznych, muzycznych, naśladowczych, z przyborami lub bez nich; wykonuje różne formy ruchu: bieżne, skoczne, z czworakowaniem, rzutne;                                                                                                                                                      

III.4 przedstawia swoje emocje i uczucia, używając charakterystycznych dla dziecka form wyrazu;                                                                 

IV.2 wyraża swoje rozumienie świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą języka mówionego, posługuje się językiem polskim w mowie zrozumiałej dla dzieci i osób dorosłych, mówi płynnie, wyraźnie, rytmicznie, poprawnie wypowiada ciche i głośne dźwięki mowy, rozróżnia głoski na początku i końcu w wybranych prostych fonetycznie słowach;                                                                                                             

IV.5 odpowiada na pytania, opowiada o zdarzeniach z przedszkola, objaśnia kolejność zdarzeń w prostych historyjkach obrazkowych, układa historyjki obrazkowe, recytuje wierszyki, układa i rozwiązuje zagadki.                                                                                        

IV.7 eksperymentuje rytmem, głosem, dźwiękami i ruchem, rozwijając swoją wyobraźnię muzyczną; słucha, odtwarza i tworzy muzykę, śpiewa piosenki, porusza się przy muzyce i do muzyki, dostrzega zmiany charakteru muzyki, np. dynamiki, tempa i wysokości dźwięku oraz wyraża ją ruchem, reaguje na sygnały, muzykuje z użyciem instrumentów                                                                

IV.8 wykonuje własne eksperymenty graficzne farbą, kredką, ołówkiem, mazakiem itp., tworzy proste i złożone znaki, nadając im znaczenie, odkrywa w nich fragmenty wybranych liter, cyfr, kreśli wybrane litery i cyfry na gładkiej kartce papieru, wyjaśnia sposób powstania wykreślonych, narysowanych lub zapisanych kształtów, przetwarza obraz ruchowy na graficzny i odwrotnie, samodzielnie planuje ruch przed zapisaniem, np. znaku graficznego, litery i innych w przestrzeni sieci kwadratowej lub liniatury, określa kierunki i miejsca na kartce papieru                                                                                                                   

IV.11 wyraża ekspresję twórczą podczas czynności konstrukcyjnych i zabawy, zagospodarowuje przestrzeń, nadając znaczenie umieszczonym w niej przedmiotom, określa ich położenie, liczbę, kształt, wielkość, ciężar, porównuje przedmioty w swoim otoczeniu z uwagi na wybraną cechę;                                                                                                                   

IV.19 podejmuje samodzielną aktywność poznawczą np. oglądanie książek, zagospodarowywanie przestrzeni własnymi pomysłami konstrukcyjnymi, korzystanie z nowoczesnej technologii itd.;                                                                                                              

IV.21 rozumie bardzo proste polecenia w języku obcym nowożytnym i reaguje na nie; uczestniczy w zabawach, np. muzycznych, ruchowych, plastycznych, konstrukcyjnych, teatralnych; używa wyrazów i zwrotów mających znaczenie dla danej zabawy lub innych podejmowanych czynności; powtarza rymowanki i proste wierszyki, śpiewa piosenki w grupie; rozumie ogólny sens krótkich historyjek opowiadanych lub czytany

Cele operacyjne                                                                                                          

Dziecko:

  • Obserwuje zmiany zachodzące w przyrodzie latem.
  • Rozpoznaje i podaje nazwy kolorów podstawowych i pochodnych.
  • Poznaje zjawiska atmosferyczne występujące w czasie burzy.
  • Rozumie podstawy zasady bezpiecznego zachowania się w czasie burzy – chowania się do budynku.
  • Poznaje znaczenie wyrażenia kalendarz pogodowy.
  • Rozumie znaczenie oznaczeń symbolicznych – posługuje się nazwami zjawisk atmosferycznych.
  • Utrwala wiedzę na temat letnich zjawisk atmosferycznych.
  • Utrwala wiedzę na temat barw podstawowych i pochodnych i ich łączenia.
  • Rozwija umiejętności plastyczne i wyobraźnię
  • Poznaje powszechne gatunki roślin (owoców i warzyw) i ich wykorzystanie w gospodarstwie domowym.