MAJ   2019

1. TAJEMNICE KSIĄŻEK – temat realizowany metodą projektu

Hasła z podstawy programowej

Dziecko:

I.6 inicjuje zabawy konstrukcyjne, majsterkuje, buduje, wykorzystując zabawki, materiały użytkowe,

II.9 wczuwa się w emocje i uczucia osób z najbliższego otoczenia;                                                                                   

III.9 komunikuje się z dziećmi i osobami dorosłymi, wykorzystując komunikaty werbalne i pozawerbalne; (…)                                     

IV. 2 wyraża swoje rozumienie świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą języka mówionego, posługuje się językiem polskim (…);

IV.3 odróżnia elementy świata fikcji od realnej rzeczywistości (…);                                                                                                                                    

IV.4 rozpoznaje litery, którymi jest zainteresowane na skutek zabawy i spontanicznych odkryć, (…)    

IV.14 określa kierunki i ustala położenie przedmiotów w stosunku do własnej osoby, a także w stosunku do innych przedmiotów, rozróżnia stronę lewą i prawą;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     IV.21 IV.21 rozumie bardzo proste polecenia w języku obcym nowożytnym i reaguje na nie (…)

Cele szczegółowe:           

Dziecko:

 • formułuje pytania, hipotezy, poszukuje sposobów na ich weryfikację;
 • wykorzystuje różne źródła informacji w celu znalezienia odpowiedzi na postawione pytania;
 • zna zasady korzystania z biblioteki;
 • wymienia zawody związane z powstawaniem książek (pisarz, ilustrator, grafik, redaktor, drukarz, introligator itp.);
 • tworzy własną książkę;
 • uczestniczy w zabawach z literą F,f – rozpoznaje ją wśród innych, wyszukuje w wyrazach i zdaniach, kreśli po śladzie;
 • tworzy krótką wypowiedź na temat swojej ulubionej lektury;
 • układa krótką bajkę;
 • korzysta z instrukcji obrazkowej;
 • doskonali umiejętność zapisywania działań arytmetycznych w dostępny sposób;
 • doskonali umiejętność używania określeń dotyczących orientacji w przestrzeni. 

2. W KRAINIE MUZYKI

Hasła z podstawy programowej

Dziecko:

I.5 uczestniczy w zabawach ruchowych, w tym rytmicznych, muzycznych, naśladowczych

II.6 rozróżnia emocje i uczucia przyjemne i nieprzyjemne, ma świadomość, że odczuwają i przeżywają je wszyscy ludzie;

III. 8 obdarza uwagą inne dzieci i osoby dorosłe;                                                                                        

III. 9 komunikuje się z dziećmi i osobami dorosłymi, wykorzystując komunikaty werbalne i pozawerbalne;

IV.1 wyraża swoje rozumienie świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą komunikatów pozawerbalnych: tańca, intencjonalnego ruchu, gestów, impresji plastycznych, technicznych, teatralnych, mimicznych, konstrukcji i modeli z tworzyw i materiału naturalnego;                 

IV.4 rozpoznaje litery, którymi jest zainteresowane na skutek zabawy i spontanicznych odkryć,                                                 

 IV.7 eksperymentuje rytmem, głosem, dźwiękami i ruchem, rozwijając swoją wyobraźnię muzyczną; słucha, odtwarza i tworzy muzykę, śpiewa piosenki, porusza się przy muzyce i do muzyki, dostrzega zmiany charakteru muzyki, np. dynamiki, tempa i wysokości dźwięku oraz wyraża ją ruchem, reaguje na sygnały, muzykuje z użyciem instrumentów oraz innych źródeł dźwięku; śpiewa piosenki z dziecięcego repertuaru oraz łatwe piosenki ludowe; chętnie uczestniczy w zbiorowym muzykowaniu; wyraża emocje i zjawiska pozamuzyczne różnymi środkami aktywności muzycznej; aktywnie słucha muzyki;

IV.8 wykonuje własne eksperymenty graficzne farbą, kredką, ołówkiem, mazakiem itp.;

IV.21 rozumie bardzo proste polecenia w języku obcym nowożytnym i reaguje na nie.                                              

Cele szczegółowe:

Dziecko

 • doskonali umiejętność rytmicznego poruszania się w takt muzyki;
 • rozwija sprawność fizyczną i koordynację wzrokowo-ruchową;
 • dostrzega zmiany charakteru muzyki, reaguje na sygnały;
 • utrwala nazwy instrumentów muzycznych;
 • rozwija umiejętność odczytywania prostych wyrazów;
 • tworzy zbiory według instrukcji;
 • rozwija umiejętność ilustrowania treści utworu za pomocą środków plastycznych;
 • rozwija sprawność mięśni nadgarstka, dłoni i palców;
 • rozwija umiejętność układania rytmów 3–4-elementowych;
 • uczestniczy w zabawach z literą H,h – rozpoznaje ją wśród innych, wyszukuje w wyrazach i zdaniach, kreśli po śladzie; 

3. ŚWIĘTO MAMY I TATY

Hasła z podstawy programowej

Dziecko:

I. 7 wykonuje czynności, takie jak: sprzątanie, pakowanie, trzymanie przedmiotów jedną ręką i oburącz, małych przedmiotów z wykorzystaniem odpowiednio ukształtowanych chwytów dłoni, używa chwytu pisarskiego podczas rysowania, kreślenia i pierwszych prób pisania;

II.4 przedstawia swoje emocje i uczucia, używając charakterystycznych dla dziecka form wyrazu;

III.2 odczuwa i wyjaśnia swoją przynależność do rodziny (…);

III.4 używa zwrotów grzecznościowych podczas powitania, pożegnania, sytuacji wymagającej przeproszenia i przyjęcia konsekwencji swojego zachowania;                                                                                                                  

IV.4 rozpoznaje litery, którymi jest zainteresowane na skutek zabawy i spontanicznych odkryć,                                                  

IV.9 czyta obrazy, wyodrębnia i nazywa ich elementy, nazywa symbole i znaki znajdujące się w otoczeniu, wyjaśnia ich znaczenie;          

IV.16 posługuje się w zabawie i w trakcie wykonywania innych czynności pojęciami dotyczącymi następstwa czasu (…);  

IV.17 rozpoznaje modele monet i banknotów o niskich nominałach, porządkuje je, rozumie, do czego służą pieniądze w gospodarstwie domowym;    

IV.19podejmuje samodzielną aktywność poznawczą np. oglądanie książek, zagospodarowywanie przestrzeni własnymi pomysłami konstrukcyjnymi, korzystanie z nowoczesnej technologii itd.;  

IV.20 wskazuje zawody wykonywane przez rodziców i osoby z najbliższego otoczenia wyjaśnia, czym zajmuje się osoba wykonująca dany zawód;   

IV.21 rozumie bardzo proste polecenia w języku obcym nowożytnym i reaguje na nie

Cele szczegółowe                                                                                                                        Dziecko:                                                                                             

 • poszerza słownik czynny o skojarzenia ze słowami: mama, tata, dom;
 • doskonali umiejętność wypowiadania się na określony temat;
 • rozwija umiejętności uważnego słuchania utworu i rozumienia jego treści;
 • rozwija sprawność motoryczną;
 • doskonali umiejętność posługiwania się liczebnikami porządkowymi;
 • rozwija umiejętności dramowe i teatralne; rozwija ekspresję twórczą;
 • rozwija umiejętność rozpoznawania symboli monet, banknotów, cyfr i liczb;
 • rozwija kompetencje językowe poprzez analizę i syntezę głosek i sylab w słowach;
 • wypowiada się temat zawodów wykonywanych przez jego rodziców; 

4. WRAŻENIA I UCZUCIA

Hasła z podstawy programowej                                                                                               

Dziecko

I.2 wykonuje czynności samoobsługowe: ubieranie się i rozbieranie, w tym czynności precyzyjne, np. zapinanie guzików, wiązanie sznurowadeł;                 

I.6 inicjuje zabawy konstrukcyjne, majsterkuje, buduje, wykorzystując zabawki, materiały użytkowe;

II.1 rozpoznaje i nazywa podstawowe emocje, próbuje radzić sobie z ich przeżywaniem;

II.2 szanuje emocje swoje i innych osób;

II.4 przedstawia swoje emocje i uczucia używając charakterystycznych dla dziecka form wyrazu;  

II.6 rozróżnia emocje i uczucia przyjemne i nieprzyjemne, ma świadomość, że odczuwają i przeżywają je wszyscy ludzie;

II.7 szuka wsparcia w sytuacjach trudnych dla niego emocjonalnie; wdraża swoje własne strategie, wspierane przez osoby dorosłe lub rówieśników;

II.8 zauważa, że nie wszystkie przeżywane emocje i uczucia mogą być podstawą do podejmowania natychmiastowego działania, panuje nad nieprzyjemną emocją, np. podczas czekania na własną kolej w zabawie lub innej sytuacji;

II.9 wczuwa się w emocje i uczucia osób z najbliższego otoczenia;                                                         

III.8 obdarza uwagą inne dzieci i osoby dorosłe;                                                                                          

III.9 komunikuje się z dziećmi i osobami dorosłymi, wykorzystując komunikaty werbalne i pozawerbalne;                

IV.5 odpowiada na pytania, opowiada o zdarzeniach z przedszkola,                                                                                                                                      

IV.2 wyraża swoje rozumienie świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą języka mówionego (…);

IV.8  wykonuje własne eksperymenty graficzne farbą, kredką, ołówkiem, mazakiem;   

IV.9 czyta obrazy, wyodrębnia i nazywa ich elementy, nazywa symbole i znaki znajdujące się w otoczeniu, wyjaśnia ich znaczenie;

IV.19 podejmuje samodzielną aktywność poznawczą np. oglądanie książek, zagospodarowywanie przestrzeni własnymi pomysłami konstrukcyjnymi, korzystanie z nowoczesnej technologii itd.;                                                                                                                                                   

IV.21 rozumie bardzo proste polecenia w języku obcym nowożytnym i reaguje na nie

Cele szczegółowe

Dziecko:

 • uczestniczy w zabawach z literą j,J - rozwija kompetencje językowe poprzez analizę i syntezę głosek i sylab w słowach;
 • poszerza słownik czynny o wyrażenia związane ze stanami emocjonalnymi;
 • rozwija umiejętności wyrażania emocji za pomocą gestu, mimiki i rekwizytów;
 • rozwija ekspresję ruchową;
 • doskonali umiejętności występowania przed publicznością;
 • rozwija fantazję i wyobraźnię;
 • rozwija świadomość własnych emocji, stanów uczuciowych;
 • kształtuje umiejętności budowania wypowiedzi na określony temat;
 • ćwiczy umiejętność logicznego myślenia;
 • rozwija zainteresowania konstrukcyjne;
 • utrwala informacje dotyczące rozpoznawania emocji innych;
 • doskonali umiejętność współpracy w zespole.