Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na listopad

ZDROWO JEMY – ZDROWO ROŚNIEMY

HASŁA Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ

 • 3) spożywa posiłki z użyciem sztućców, nakrywa do stołu i sprząta po posiłku;
 • 5) uczestniczy w zabawach ruchowych, w tym rytmicznych, muzycznych, naśladowczych, z przyborami lub bez nich; wykonuje różne formy ruchu: bieżne, skoczne, z czworakowaniem, rzutne;
 • 1) rozpoznaje i nazywa podstawowe emocje, próbuje radzić sobie z ich przeżywaniem;
 • 2) szanuje emocje swoje i innych osób;
 • 11) dostrzega emocjonalną wartość otoczenia przyrodniczego jako źródła satysfakcji estetycznej;
 • 1) przejawia poczucie własnej wartości jako osoby, wyraża szacunek wobec innych osób i przestrzegając tych wartości, nawiązuje relacje rówieśnicze;
 • 4) używa zwrotów grzecznościowych podczas powitania, pożegnania, sytuacji wymagającej przeproszenia i przyjęcia konsekwencji swojego zachowania;
 • 2) wyraża swoje rozumienie świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą języka mówionego, posługuje się językiem polskim w mowie zrozumiałej dla dzieci i osób dorosłych, mówi płynnie, wyraźnie, rytmicznie, poprawnie wypowiada ciche i głośne dźwięki mowy, rozróżnia głoski na początku i końcu w wybranych prostych fonetycznie słowach;
 • 11) wyraża ekspresję twórczą podczas czynności konstrukcyjnych i zabawy, zagospodarowuje przestrzeń, nadając znaczenie umieszczonym w niej przedmiotom, określa ich położenie, liczbę, kształt, wielkość, ciężar, porównuje przedmioty w swoim otoczeniu z uwagi na wybraną cechę.

CELE OPERACYJNE

 DZIECKO:

 • kształtuje dobre nawyki żywieniowe;
 • rozumie ważność spożywania regularnie posiłków, a w szczególności śniadania;
 • zna konsekwencje złej diety;
 • rozwija świadomość na temat zdrowego odżywiania;
 • doskonali umiejętności współdziałania w grupie;
 • poszerza słownik;
 • rozumienie określeń: nad, pod;
 • swobodnie wypowiada się;
 • nabywa odwagi i umiejętności wypowiadania myśli;
 • doskonali motorykę małą podczas prac plastycznych;
 • rozwija wyobraźnię poprzez słuchanie tekstów literackich;
 • reaguje na polecenia w języku angielskim.

 CZYSTE POWIETRZE WOKÓŁ NAS

 HASŁA Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ

5) uczestniczy w zabawach ruchowych, w tym rytmicznych, muzycznych, naśladowczych, z przyborami lub bez nich; wykonuje różne formy ruchu: bieżne, skoczne, z czworakowaniem, rzutne;

 • 8) wykonuje podstawowe ćwiczenia kształtujące nawyk utrzymania prawidłowej postawy ciała;
 • 9) wykazuje sprawność ciała i koordynację w stopniu pozwalającym na rozpoczęcie systematycznej nauki czynności złożonych, takich jak czytanie i pisanie;
 • 4) przedstawia swoje emocje i uczucia, używając charakterystycznych dla dziecka form wyrazu;
 • 8) zauważa, że nie wszystkie przeżywane emocje i uczucia mogą być podstawą do podejmowania natychmiastowego działania, panuje nad nieprzyjemną emocją, np. podczas czekania na własną kolej
  w zabawie lub innej sytuacji;
 • 10) dostrzega, że zwierzęta posiadają zdolność odczuwania, przejawia w stosunku do nich życzliwość
  i troskę;
 • 11) dostrzega emocjonalną wartość otoczenia przyrodniczego jako źródła satysfakcji estetycznej;
 • 6) nazywa i rozpoznaje wartości związane z umiejętnościami i zachowaniami społecznymi, np. szacunek do dzieci i dorosłych, szacunek do ojczyzny, życzliwość okazywana dzieciom i dorosłym – obowiązkowość, przyjaźń, radość;
 • 19) podejmuje samodzielną aktywność poznawczą np. oglądanie książek, zagospodarowywanie przestrzeni własnymi pomysłami konstrukcyjnymi, korzystanie z nowoczesnej technologii itd.

CELE OPERACYJNE

DZIECKO:

 • wypowiada się na temat szkodliwości procesu zanieczyszczania powietrza;
 • poszerza wiedzę na temat skutków palenia papierosów;
 • doskonali umiejętność rozpoznawania różnych źródeł dymów;
 • poszerza wiedzę na temat miejsca, gdzie można być narażonym na dym;
 • układa obrazki zgodnie z chronologią;
 • rozróżnia i nazywa wielkości: duże – małe, grupuje elementy według wielkości, doskonali liczenie;
 • ilustruje ruchem treść wiersza;
 • doskonali motorykę małą podczas prac plastycznych;
 • rozwija wyobraźnię poprzez słuchanie tekstów literackich;
 • reaguje na polecenia w języku angielskim.

 PRAWA DZIECKA

 HASŁA Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ

 • 2) wykonuje czynności samoobsługowe: ubieranie się i rozbieranie, w tym czynności precyzyjne,
  np. zapinanie guzików, wiązanie sznurowadeł;
 • 3) spożywa posiłki z użyciem sztućców, nakrywa do stołu i sprząta po posiłku;
 • 7) wykonuje czynności, takie jak: sprzątanie, pakowanie, trzymanie przedmiotów jedną ręką i oburącz, małych przedmiotów z wykorzystaniem odpowiednio ukształtowanych chwytów dłoni, używa chwytu pisarskiego podczas rysowania, kreślenia i pierwszych prób pisania;
 • 5) rozstaje się z rodzicami bez lęku, ma świadomość, że rozstanie takie bywa dłuższe lub krótsze;
 • 7) szuka wsparcia w sytuacjach trudnych dla niego emocjonalnie; wdraża swoje własne strategie, wspierane przez osoby dorosłe lub rówieśników;
 • 8) zauważa, że nie wszystkie przeżywane emocje i uczucia mogą być podstawą do podejmowania natychmiastowego działania, panuje nad nieprzyjemną emocją, np. podczas czekania na własną kolej
  w zabawie lub innej sytuacji;
 • 5) odpowiada na pytania, opowiada o zdarzeniach z przedszkola, objaśnia kolejność zdarzeń w prostych historyjkach obrazkowych, układa historyjki obrazkowe, recytuje wierszyki, układa i rozwiązuje zagadki;
 • 6) wykonuje własne eksperymenty językowe, nadaje znaczenie czynnościom, nazywa je, tworzy żarty językowe i sytuacyjne, uważnie słucha i nadaje znaczenie swym doświadczeniom;
 • 7) eksperymentuje rytmem, głosem, dźwiękami i ruchem, rozwijając swoją wyobraźnię muzyczną; słucha, odtwarza i tworzy muzykę, śpiewa piosenki, porusza się przy muzyce i do muzyki, dostrzega zmiany charakteru muzyki, np. dynamiki, tempa i wysokości dźwięku oraz wyraża ją ruchem, reaguje na sygnały, muzykuje z użyciem instrumentów oraz innych źródeł dźwięku; śpiewa piosenki z dziecięcego repertuaru oraz łatwe piosenki ludowe; chętnie uczestniczy w zbiorowym muzykowaniu; wyraża emocje i zjawiska pozamuzyczne różnymi środkami aktywności muzycznej; aktywnie słucha muzyki; wykonuje lub rozpoznaje melodie, piosenki i pieśni, np. ważne dla wszystkich dzieci w przedszkolu, np. hymn przedszkola, charakterystyczne dla uroczystości narodowych (hymn narodowy), potrzebne do organizacji uroczystości
  np. Dnia Babci i Dziadka, święta przedszkolaka (piosenki okazjonalne) i inne; w skupieniu słucha muzyki;

CELE OPERACYJNE

DZIECKO:

 • zna podstawowe prawa dziecka i znaczenie pojęć: prawa człowieka, Konwencja o prawach dziecka;
 • próbuje określać własne uczucia i emocje oraz dostrzega je u innych;
 • rozpoznaje przypadki łamania/nierespektowania praw dzieci;
 • uświadamia sobie, że w otoczeniu są osoby do których może zwrócić się o pomoc;
 • poznaje postać Jana Korczaka i jego twórczość;
 • uświadamia sobie konieczności przestrzegania praw;
 • rozumie pojęcie równości wszystkich dzieci wobec prawa;
 • kształtuje postawy tolerancji wobec różnorodności;
 • buduje poczucie własnej wartości;
 • nabywa odwagi i umiejętności wypowiadania myśli;
 • przestrzega reguł zabawy;
 • doskonali motorykę małą podczas prac plastycznych;
 • rozwija wyobraźnię poprzez słuchanie tekstów literackich;
 • reaguje na polecenia w języku angielskim.

 ZWIERZĘTA DOMOWE

 HASŁA Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ

 • 3) spożywa posiłki z użyciem sztućców, nakrywa do stołu i sprząta po posiłku;
 • 6) inicjuje zabawy konstrukcyjne, majsterkuje, buduje, wykorzystując zabawki, materiały użytkowe, w tym materiał naturalny;
 • 8) wykonuje podstawowe ćwiczenia kształtujące nawyk utrzymania prawidłowej postawy ciała;
 • 7) szuka wsparcia w sytuacjach trudnych dla niego emocjonalnie; wdraża swoje własne strategie, wspierane przez osoby dorosłe lub rówieśników;
 • 3) posługuje się swoim imieniem, nazwiskiem, adresem;
 • 9) komunikuje się z dziećmi i osobami dorosłymi, wykorzystując komunikaty werbalne i pozawerbalne; wyraża swoje oczekiwania społeczne wobec innego dziecka, grupy;
 • 6) wykonuje własne eksperymenty językowe, nadaje znaczenie czynnościom, nazywa je, tworzy żarty językowe i sytuacyjne, uważnie słucha i nadaje znaczenie swym doświadczeniom;
 • 7) eksperymentuje rytmem, głosem, dźwiękami i ruchem, rozwijając swoją wyobraźnię muzyczną; słucha, odtwarza i tworzy muzykę, śpiewa piosenki, porusza się przy muzyce i do muzyki, dostrzega zmiany charakteru muzyki, np. dynamiki, tempa i wysokości dźwięku oraz wyraża ją ruchem, reaguje na sygnały, muzykuje z użyciem instrumentów oraz innych źródeł dźwięku; śpiewa piosenki z dziecięcego repertuaru oraz łatwe piosenki ludowe; chętnie uczestniczy w zbiorowym muzykowaniu; wyraża emocje i zjawiska pozamuzyczne różnymi środkami aktywności muzycznej; aktywnie słucha muzyki; wykonuje lub rozpoznaje melodie, piosenki i pieśni, np. ważne dla wszystkich dzieci w przedszkolu, np. hymn przedszkola, charakterystyczne dla uroczystości narodowych (hymn narodowy), potrzebne do organizacji uroczystości
  np. Dnia Babci i Dziadka, święta przedszkolaka (piosenki okazjonalne) i inne; w skupieniu słucha muzyki.

 CELE OPERACYJNE

DZIECKO:

 • utrwala informacje dotyczące zwierząt domowych oraz ich młodych;
 • pogłębia wiedzę na temat klasyfikacji zwierząt (ssaki, gady, płazy, ptaki, ryby);
 • kształtuje odpowiedzialność związaną z opieką nad zwierzętami domowymi;
 • doskonali umiejętność wskazywania podobieństw pomiędzy ilustracjami symbolizującymi pracę weterynarza;
 • rozwija zdolności muzyczne;
 • doskonali umiejętności rozpoznawania i formułowania zagadek ruchowych;
 • kształtuje logiczne myślenie podczas prostych doświadczeń;
 • porównuje liczebności zbiorów, wyznacza różnice typu: więcej, mniej i o ile więcej, o ile mniej;
 • rozwija myślenie przyczynowo - skutkowe;
 • doskonali motorykę małą podczas prac plastycznych;
 • rozwija wyobraźnię poprzez słuchanie tekstów literackich;
 • reaguje na polecenia w języku angielskim.