ODDZIAŁ V „MOTYLKI”

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO - DYDAKTYCZNE

MARZEC

 

Temat kompleksowy: Kubusiowi przyjaciele natury – projekt edukacyjny

Hasła z podstawy programowej:
Dziecko:

I.5 uczestniczy w zabawach ruchowych, w tym rytmicznych, muzycznych, naśladowczych, z przyborami lub bez nich; wykonuje różne formy ruchu;
II.10 dostrzega, że zwierzęta posiadają zdolność odczuwania, przejawia w stosunku do nich życzliwość i troskę;
II.11 dostrzega emocjonalną wartość otoczenia przyrodniczego jako źródła satysfakcji estetycznej;
III.8 obdarza uwagą dzieci i osoby dorosłe;
IV.2 wyraża swoje rozumienie świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą języka mówionego, posługuje się językiem polskim w mowie zrozumiałej dla dzieci i osób dorosłych;
IV.5 odpowiada na pytania, opowiada o zdarzeniach z przedszkola, objaśnia kolejność zdarzeń, układa i rozwiązuje zagadki;
IV.9 czyta obrazy, wyodrębnia i nazywa ich elementy, nazywa symbole i znaki znajdujące się w otoczeniu, wyjaśnia ich znaczenie
IV.18 posługuje się pojęciami dotyczącymi życia zwierząt, roślin i ludzi w środowisku przyrodniczym, korzystania z dóbr przyrody

 

Cele :

Dziecko:

 • poznaje zasady dbania o środowisko naturalne;
 • segreguje odpady do pojemników w odpowiednim kolorze;
 • wyjaśnia znaczenie ruchu dla zdrowia człowieka;
 • aktywnie uczestniczy w zabawach i ćwiczeniach ruchowych;
 • działa zgodnie z instrukcją;
 • wykonuje prace plastyczno – techniczne z materiałów odpadowych;
 • wskazuje sposoby dbania o zasoby naturalne na świecie.

 

Temat kompleksowy: Wiosna zaraz tu przybędzie, kolorowo będzie wszędzie

Hasła z podstawy programowej:
Dziecko:

I.8 wykonuje podstawowe ćwiczenia kształtujące nawyk utrzymania prawidłowej postawy ciała;

II.11 dostrzega emocjonalną wartość otoczenia przyrodniczego jako źródła satysfakcji estetycznej;
III.9 komunikuje się z dziećmi i osobami dorosłymi, wykorzystując komunikaty werbalne i pozawerbalne;
IV.7 eksperymentuje rytmem, głosem, dźwiękami i ruchem, słucha, odtwarza i tworzy muzykę, śpiewa piosenki, porusza się przy muzyce i do muzyki;
IV.15 przelicza elementy zbiorów w czasie zabawy, posługuje się liczebnikami głównymi i porządkowymi, rozpoznaje cyfry oznaczające liczby od 0 do 10;
IV.19 podejmuje samodzielną aktywność poznawczą np. oglądanie książek itp.

 

Cele :

Dziecko:

 • obserwuje przyrodę i wskazuje zmiany zachodzące w okresie przedwiośnia;
 • rozpoznaje i nazywa wybrane kwiaty charakterystyczne dla wiosny;
 • dostosowuje swój ubiór do warunków pogodowych;
 • prowadzi prostą hodowlę roślin;
 • odczytuje informacje zapisane za pomocą symboli;
 • śpiewa piosenki, realizuje rytmy za pomocą gestodźwięków oraz instrumentów perkusyjnych.

 

Temat kompleksowy: Słychać śpiew wśród drzew i chmur – to artystów ptasich chór

Hasła z podstawy programowej:

Dziecko:

I.5 uczestniczy w zabawach ruchowych, wykonuje różne formy ruchu: bieżne, skoczne, z czworakowaniem, rzutne;

II.10 dostrzega, że zwierzęta posiadają zdolność odczuwania, przejawia w stosunku do nich życzliwość i troskę;
III.5 współdziała z dziećmi w zabawie, pracach użytecznych, podczas odpoczynku;
IV.8 wykonuje własne eksperymenty graficzne farbą, kredką, ołówkiem, mazakiem itp.;
IV.16 posługuje się w zabawie i w trakcie wykonywania innych czynności pojęciami dotyczącymi następstwa czasu np. wczoraj, dzisiaj, jutro, rano, wieczorem, w tym nazwami pór roku;
IV.18 posługuje się pojęciami dotyczącymi zjawisk przyrodniczych np. sezonowa wędrówka ptaków itp.;
IV.21 rozumie bardzo proste polecenia w języku obcym nowożytnym i reaguje na nie, używa wyrazów i zwrotów mających znaczenie dla danej zabawy; powtarza rymowanki i proste wierszyki.

Cele :

Dziecko:

 • skupia uwagę podczas słuchania dłuższych form literackich;
 • rozwija sprawność narządów artykulacyjnych;  
 • posiada podstawowe informacje o wybranych ptakach spotykanych w Warszawie;
 • wypowiada się na forum grupy, przedstawia swoje pomysły;
 • korzysta z różnych źródeł informacji np. książki, czasopisma, Internet;
 • wykonuje prace plastyczne różnymi technikami.

 

Temat kompleksowy: „Szybko biegnie każdy dzień – rosnę szybko, dużo wiem”

Hasła z podstawy programowej:

I.6 inicjuje zabawy konstrukcyjne, majsterkuje, buduje, wykorzystując zabawki, materiały użytkowe;
II.1 rozpoznaje i nazywa podstawowe emocje, próbuje radzić sobie z ich przeżywaniem;
II.4 przedstawia swoje emocje i uczucia, używając charakterystycznych dla dziecka form wyrazu;
III.5 ocenia swoje zachowanie w kontekście podjętych czynności i zadań oraz przyjętych norm grupowych; przyjmuje, respektuje i tworzy zasady zabawy w grupie;
IV.2 posługuje się językiem polskim w mowie zrozumiałej dla dzieci i osób dorosłych, mówi płynnie, wyraźnie, rytmicznie[
IV.4 rozpoznaje litery, którymi jest zainteresowane na skutek zabawy i spontanicznych odkryć;

IV.13 ekperymentuje, szacuje, przewiduje, dokonuje pomiaru długości przedmiotów, wykorzystując np. dłoń, stopę, but.

 

Cele:

Dziecko:

 • dokonuje pomiarów długości za pomocą wspólnej miary (sznurka, kroków itp.);
 • wypowiada się na temat wysłuchanych utworów literackich, dokonuje charakterystyki bohaterów, ocenia ich postępowanie;
 • tworzy i gra w gry planszowe, potrafi przyjąć porażkę;
 • doskonali słuch fonematyczny dokonując analizy i syntezy sylabowej i głoskowej wyrazów;
 • identyfikuje i nazywa uczucia swoje i innych, wskazuje sposoby radzenia sobie z emocjami typu: nieśmiałość, smutek, złość