MARZEC  2019 r.

 

1.PRZEDWIOŚNIE

Hasła z podstawy programowej

Dziecko:

II.4 przedstawia swoje emocje i uczucia, używając charakterystycznych dla dziecka form wyrazu;(…)                                                                                    

III.4 używa zwrotów grzecznościowych podczas powitania, pożegnania, sytuacji wymagającej przeproszenia i przyjęcia konsekwencji swojego zachowania;                

III.8 obdarza uwagą inne dzieci i osoby dorosłe;                                                                                                        

III.9 komunikuje się z dziećmi i osobami dorosłymi, wykorzystując komunikaty werbalne i pozawerbalne; (…)                                                                    

IV. 2 wyraża swoje rozumienie świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą języka mówionego, posługuje się językiem polskim(…)              

IV.4 rozpoznaje litery, którymi jest zainteresowane na skutek zabawy i spontanicznych odkryć, (…)                                                                            

IV. 7 słucha, odtwarza i tworzy muzykę, śpiewa piosenki, porusza się przy muzyce i do muzyki, dostrzega zmiany charakteru muzyki,(…)                                       

IV.8 wykonuje własne eksperymenty graficzne farbą, kredką, ołówkiem, mazakiem itp.;                                         

IV.18 posługuje się pojęciami dotyczącymi zjawisk przyrodniczych, np. tęcza, deszcz, burza,                                          

IV.21 rozumie bardzo proste polecenia w języku obcym nowożytnym i reaguje na nie (…)

Cele szczegółowe

Dziecko:

 • buduje zrozumiałe wypowiedzi odnoszące się do własnych doświadczeń, przeżyć i emocji
 • utrwala informacje o charakterystycznych cechach wiosny;
 • doskonali umiejętności matematyczne – aspekt porządkowy liczb;
 • rozwijanie zainteresowania badawcze;
 • poznaje literę W w; bierze udział w zabawach z literą W w
 • rozwijanie kompetencji językowych dzieci przez poznanie i stosowanie przysłów oraz związków frazeologicznych związanych z wiosną;
 • rozwija sprawności grafomotoryczne;
 • wdrażanie się do odpowiedzialności za własne zdrowie i samopoczucie;
 • rozwija kompetencje językowe przez analizę i syntezę głosek w słowach;
 • tworzenie kalendarza pogody; rozwijanie umiejętności odczytywania prognozy pogody oraz prezentowania jej na forum grupy;
 • bierze udział w zabawach w kodowanie z wykorzystaniem maty do kodowania, ozobotów oraz kodów obrazkowych
 • nazywa uczucia; radzi sobie z przeżywaniem różnych uczuć.

2. PORZĄDKI W OGRODZIE

Hasła z podstawy programowej                                                                                                                                                                                  

Dziecko

I.2 wykonuje czynności samoobsługowe: ubieranie się i rozbieranie, w tym czynności precyzyjne, np. zapinanie guzików, wiązanie sznurowadeł;                     

II.1 rozpoznaje i nazywa podstawowe emocje, próbuje radzić sobie z ich przeżywaniem;                                             

III. 8 obdarza uwagą inne dzieci i osoby dorosłe;                                                                                                                

III. 9 komunikuje się z dziećmi i osobami dorosłymi, wykorzystując komunikaty werbalne i pozawerbalne;                                                                  

IV.3 odróżnia elementy świata fikcji od realnej rzeczywistości; byty rzeczywiste od medialnych, byty realistyczne od fikcyjnych;                                                

IV.4 rozpoznaje litery, którymi jest zainteresowane na skutek zabawy i spontanicznych odkryć,                                                                                                   

IV. 5 odpowiada na pytania, opowiada o zdarzeniach z przedszkola,                                                                               

IV. 7 słucha, odtwarza i tworzy muzykę, śpiewa piosenki, porusza się przy muzyce i do muzyki, dostrzega zmiany charakteru muzyki,                                          

IV.8 wykonuje własne eksperymenty graficzne farbą, kredką, ołówkiem, mazakiem itp.;                                        

IV.12 klasyfikuje przedmioty według: wielkości, kształtu, koloru, przeznaczenia, układa przedmioty w grupy,                                                     

 IV.18 posługuje się pojęciami dotyczącymi zjawisk przyrodniczych, np. tęcza, deszcz, burza,                                                                           

IV.21 rozumie bardzo proste polecenia w języku obcym nowożytnym i reaguje na nie.                                               

Cele szczegółowe:

 • utrwala informacje o zmianach zachodzących wiosną w przyrodzie, odwołuje się do własnych doświadczeń;
 • doskonalenie umiejętności przeliczania;
 • doskonalenie umiejętności słuchania tekstu i wypowiadania się na temat jego treści;
 • poznaje literę C c; bierze udział w zabawach z literą C c
 • rozwija kompetencje arytmetyczne przez wprowadzenie zapisu dodawania cyfr;
 • kształtuje postawę proekologiczną – zakłada przedszkolną uprawę roślin;
 • rozwijanie kompetencje matematyczne przez porządkowanie obiektów według określonych cech;
 • rozwija umiejętności wykonywania prac przestrzennych;
 • kształtuje poczucie rytmu, wyobraźni muzycznej i ekspresji ruchowej;
 • rozwijanie umiejętności obserwacji zmian zachodzących w przyrodzie;
 • doskonali umiejętności arytmetyczne przez ćwiczenie zapisu dodawania cyfr;
 • doskonali umiejętności uważnego słuchania tekstu i wypowiadania się na temat jego treści,
 • rozwija percepcję słuchową

 3. WITAJ WIOSNO

Hasła z podstawy programowej

Dziecko

I.5 uczestniczy w zabawach ruchowych, w tym rytmicznych, muzycznych, naśladowczych, z przyborami lub bez nich; wykonuje różne formy ruchu: bieżne, skoczne, z czworakowaniem, rzutne;                                                              

I.6 inicjuje zabawy konstrukcyjne;                                                                                                                             

III.4  używa zwrotów grzecznościowych podczas powitania, pożegnania, sytuacji wymagającej przeproszenia i przyjęcia konsekwencji swojego zachowania;   

IV.4 rozpoznaje litery, którymi jest zainteresowane na skutek zabawy i spontanicznych odkryć,                                                                     

IV.8 wykonuje własne eksperymenty graficzne farbą, kredką, ołówkiem, mazakiem itp.;                                           

IV.9  czyta obrazy, wyodrębnia i nazywa ich elementy, nazywa symbole i znaki znajdujące się w otoczeniu, wyjaśnia ich znaczenie;                                      

 IV.12 klasyfikuje przedmioty według: wielkości, kształtu, koloru, przeznaczenia, układa przedmioty w grupy,                                                                 

IV.18 posługuje się pojęciami dotyczącymi zjawisk przyrodniczych, np. tęcza, deszcz, burza, opadanie liści z drzew, (…)                                                      

IV.19 podejmuje samodzielną aktywność poznawczą np. oglądanie książek, zagospodarowywanie przestrzeni własnymi pomysłami konstrukcyjnymi, korzystanie z nowoczesnej technologii itd.;                                                                            

IV.21 rozumie bardzo proste polecenia w języku obcym nowożytnym i reaguje na nie.

Cele szczegółowe

Dziecko:

 • utrwala informacje o kierunkach wędrówek ptaków – samodzielnie wyszukuje informacje;
 • poznaje literę G g; bierze udział w zabawach z litera G g
 • rozwija kompetencje matematyczne przez stosowanie liczebników głównych i porządkowych;
 • poznaje zasady zdrowego trybu życia;
 • utrwalanie kształty poznanych liter;
 • doskonali umiejętności interpretowania muzyki ruchem; kształtowanie wrażliwości estetycznej; rozwijanie pamięci wzrokowej;
 • poznaje zwyczaje dotyczące pożegnania zimy w różnych rejonach Polski,
 • kształtowanie koordynacji wzrokowo-ruchowej przez zabawy ruchowe;

 

4. ZWIERZĘTA NA WIEJSKIM PODWÓRKU

Hasła z podstawy programowej

Dziecko

I.2 wykonuje czynności samoobsługowe: ubieranie się i rozbieranie, w tym czynności precyzyjne, np. zapinanie guzików, wiązanie sznurowadeł;                        

III. 8 obdarza uwagą inne dzieci i osoby dorosłe;                                                                                                       

III. 9 komunikuje się z dziećmi i osobami dorosłymi, wykorzystując komunikaty werbalne i pozawerbalne;                                                                  

IV. 7 słucha, odtwarza i tworzy muzykę, śpiewa piosenki, porusza się przy muzyce i do muzyki, dostrzega zmiany charakteru muzyki,                             

IV.8  wykonuje własne eksperymenty graficzne farbą, kredką, ołówkiem, mazakiem;                                                

IV.19 podejmuje samodzielną aktywność poznawczą np. oglądanie książek, zagospodarowywanie przestrzeni własnymi pomysłami konstrukcyjnymi, korzystanie z nowoczesnej technologii itd.;                                                                                                                                                   

IV.21 rozumie bardzo proste polecenia w języku obcym nowożytnym i reaguje na nie

Cele szczegółowe

Dziecko:

 • Wdraża się do samodzielnego wyszukiwania i weryfikowania informacji dotyczących pracy w gospodarstwie, rozwijanie umiejętności współpracy,
 • poznaje literę Ł ł, bierze udział w zabawach z literą Ł ł
 • kształtuje kompetencje językowe przez analizę i syntezę głosek w słowach;
 • rozwija wiedzę przyrodniczą na temat zwierząt; doskonalenie sprawności narządów artykulacyjnych;
 • rozwija spostrzegawczość słuchową i wiedzę na temat zwierząt gospodarskich, ćwiczy pamięć słuchową;
 • układa obrazki i opowiada historyjkę zgodnie z chronologią wydarzeń,
 • utrwala informacje o produktach wytwarzanych z mleka.