CZERWIEC   2019

1. DZIEŃ DZIECKA

Hasła z podstawy programowej

DzieckoI.6 inicjuje zabawy konstrukcyjne, majsterkuje, buduje, wykorzystując zabawki,materiały użytkowe,                                              

II.6 rozróżnia emocje i uczucia przyjemne i nieprzyjemne, ma świadomość, indywidualne potrzeby;                                            

III.9 komunikuje się z dziećmi i osobami dorosłymi, wykorzystując komunikaty werbalne i pozawerbalne; (…)                                   

IV. 2 wyraża swoje rozumienie świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą języka mówionego, posługuje się językiem polskim (…);

IV.3 odróżnia elementy świata fikcji od realnej rzeczywistości (…);                                                                                                                                    

IV.4 rozpoznaje litery, którymi jest zainteresowane na skutek zabawy i spontanicznych odkryć, (…)    

IV.14 określa kierunki i ustala położenie przedmiotów w stosunku do własnej osoby, a także w stosunku do innych przedmiotów, rozróżnia stronę lewą i prawą;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      IV.21 IV.21 rozumie bardzo proste polecenia w języku obcym nowożytnym i reaguje na nie (…)

Cele szczegółowe:

Dziecko:

 • doskonali umiejętność uważnego słuchania utworu i rozumienia jego treści, wypowiadania się na zadany temat;
 • wymienia podstawowe prawa dziecka;
 • doskonali umiejętności konstrukcyjne;
 • rozwija fantazję i wyobraźnię;
 • rozwija umiejętności teatralne i dramowe;
 • ćwiczy umiejętności odtwarzania wzoru;
 • rozwija umiejętności właściwego odnoszenia się do rówieśników, stosowania zwrotów grzecznościowych w zabawie.
 • współdziała w grupie;
 • samodzielnie wyszukuje informacje o dzieciach z różnych stron świata w książkach i albumach;
 • poszerza słownik czynny o skojarzenia związane z opisywaniem wyglądu, opisuje wygląd wybranej osoby, wskazuje różnice i podobieństwa;
 • doskonali słuch fonemowy i fonetyczny;
 • utrwala umiejętności analizy głoskowej;  

 

2. LATO

Hasła z podstawy programowej

Dziecko:

I.5 uczestniczy w zabawach ruchowych, w tym rytmicznych, muzycznych, naśladowczych

II.6 rozróżnia emocje i uczucia przyjemne i nieprzyjemne, ma świadomość, że odczuwają i przeżywają je wszyscy ludzie;

III. 8 obdarza uwagą inne dzieci i osoby dorosłe;                                                                                          

III. 9 komunikuje się z dziećmi i osobami dorosłymi, wykorzystując komunikaty werbalne i pozawerbalne;

IV.1 wyraża swoje rozumienie świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą komunikatów pozawerbalnych: tańca, intencjonalnego ruchu, gestów, impresji plastycznych, technicznych, teatralnych, mimicznych, konstrukcji i modeli z tworzyw i materiału naturalnego;                                                                                            

IV.4 rozpoznaje litery, którymi jest zainteresowane na skutek zabawy i spontanicznych odkryć,                                                         

IV.7 eksperymentuje rytmem, głosem, dźwiękami i ruchem, rozwijając swoją wyobraźnię muzyczną; słucha, odtwarza i tworzy muzykę, śpiewa piosenki, porusza się przy muzyce i do muzyki, dostrzega zmiany charakteru muzyki, np. dynamiki, tempa i wysokości dźwięku oraz wyraża ją ruchem, reaguje na sygnały, muzykuje z użyciem instrumentów oraz innych źródeł dźwięku; śpiewa piosenki z dziecięcego repertuaru oraz łatwe piosenki ludowe; chętnie uczestniczy w zbiorowym muzykowaniu; wyraża emocje i zjawiska pozamuzyczne różnymi środkami aktywności muzycznej; aktywnie słucha muzyki;

IV.8 wykonuje własne eksperymenty graficzne farbą, kredką, ołówkiem, mazakiem itp.;

IV.18 posługuje się pojęciami dotyczącymi zjawisk przyrodniczych, np. tęcza, deszcz, zamarzanie wody, dotyczącymi życia zwierząt, roślin, ludzi w środowisku zagospodarowywanie przestrzeni własnymi pomysłami konstrukcyjnymi,

IV.21 rozumie bardzo proste polecenia w języku obcym nowożytnym i reaguje na nie.                                              

IV.19 podejmuje samodzielną aktywność poznawczą np. oglądanie książek,

Cele szczegółowe

Dziecko:

 • rozwija umiejętności muzyczne i rytmiczne;
 • porusza się przy muzyce i do muzyki; dostrzega zmiany charakteru muzyki;
 • reaguje na sygnały;
 • doskonali umiejętności polisensorycznego rozpoznawania przedmiotów;
 • poszerza słownik czynny o wyrazy związane z letnimi owocami i krajobrazami;
 • rozwija zainteresowania przyrodnicze;
 • utrwala informacje o zjawiskach atmosferycznych;
 • ćwiczy umiejętność logicznego myślenia;
 • doskonali koordynację wzrokowo-ruchową;
 • rozwija wyobraźnię plastyczną i estetykę;
 • doskonali umiejętność planowania własnej pracy;
 • rozwija umiejętności klasyfikacji;
 • rozwija kompetencje językowe poprzez analizę i syntezę głosek i sylab w słowach;  

3. WAKACJE

Hasła z podstawy programowej

Dziecko:

I. 7 wykonuje czynności, takie jak: sprzątanie, pakowanie, trzymanie przedmiotów jedną ręką i oburącz, małych przedmiotów z wykorzystaniem odpowiednio ukształtowanych chwytów dłoni, używa chwytu pisarskiego podczas rysowania, kreślenia i pierwszych prób pisania;

II.4 przedstawia swoje emocje i uczucia, używając charakterystycznych dla dziecka form wyrazu;

II.11 dostrzega emocjonalną wartość otoczenia przyrodniczego jako źródła satysfakcji estetycznej

III.3 posługuje się swoim imieniem i nazwiskiem

IV.4 rozpoznaje litery , którymi jest zainteresowane na skutek zabawy i spontanicznych odkryć

IV.5 odpowiada na pytania, opowiada o zdarzeniach z przedszkola objaśnia kolejność zdarzeń w prostych historyjkach obrazkowych, układa historyjki obrazkowe, recytuje wierszyki układa i rozwiązuje zagadki

IV.9 czyta obrazy, wyodrębnia i nazywa ich elementy , nazywa symbole i znaki znajdujące się w otoczeniu, wyjaśnia ich znaczenie

IV.15 przelicza elementy zbiorów w czasie zabawy, prac porządkowych, ćwiczeń i wykonywania innych czynności, posługuje się liczebnikami głównymi i porządkowymi, rozpoznaje cyfry oznaczające liczby od 0 do 10, eksperymentuje z tworzeniem kolejnych liczb, wykonuje dodawanie i odejmowanie w sytuacji użytkowej, liczy obiekty, odróżnia liczenie błędne od poprawnego;  

IV.16 posługuje się w zabawie i w trakcie wykonywania innych czynności pojęciami dotyczącymi następstwa czasu (…);  

IV.17 rozpoznaje modele monet i banknotów o niskich nominałach, porządkuje je, rozumie, do czego służą pieniądze w gospodarstwie domowym;                                                                                                                                                                                                                                                                                           IV.19 IV.19 podejmuje samodzielną aktywność poznawczą np. oglądanie książek, zagospodarowywanie przestrzeni własnymi pomysłami konstrukcyjnymi, korzystanie z nowoczesnej technologii itd.;

IV.21 rozumie bardzo proste polecenia w języku obcym nowożytnym i reaguje na nie

Cele szczegółowe                                                                                                                       

Dziecko:

 • rozwija motorykę małą i prawidłowy chwyt pisarski;
 • rozwija umiejętności właściwego odnoszenia się do rówieśników, stosowania zwrotów grzecznościowych w zabawie;
 • poszerza słownik czynny o wyrazy związane z morskim krajobrazem;
 • rozwija kompetencje językowe poprzez analizę i syntezę głosek i sylab w słowach;
 • rozwija słuch fonematyczny;doskonali percepcję wzrokową, koordynację wzrokowo-ruchową;
 • doskonali umiejętność orientacji w schemacie ciała;
 • poszerza słownik czynny o nazwy związane z zachowaniem bezpieczeństwa;
 • rozwija umiejętności dramowe i teatralne;
 • utrwala informacje dotyczące zachowania bezpieczeństwa na wakacjach;
 • doskonali umiejętności dzielenia się wiedzą z innymi;
 • rozwiązuje rebusy