ODDZIAŁ V „MOTYLKI”

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO - DYDAKTYCZNE

WRZESIEŃ 2021 R.

 

 

Temat kompleksowy: Ja i Ty to my

Hasła z podstawy programowej:

Dziecko:

I.5 uczestniczy w zabawach ruchowych, w tym rytmicznych, muzycznych, naśladowczych, wykonuje różne formy ruchu: bieżne, skoczne, z czworakowaniem, rzutne;

II.3 przeżywa emocje w sposób umożliwiający mu adaptację w nowym otoczeniu, np. w nowej grupie dzieci, nowej grupie starszych dzieci, a także w nowej grupie dzieci  i osób dorosłych;                                         II.9 wczuwa się w emocje i uczucia osób z najbliższego otoczenia;                                                   

 III.1 przejawia poczucie własnej wartości jako osoby, wyraża szacunek wobec innych osób                   i przestrzegając tych wartości, nawiązuje relacje rówieśnicze;

III.5 ocenia swoje zachowanie w kontekście podjętych czynności i zadań oraz przyjętych norm grupowych; przyjmuje, respektuje i tworzy zasady zabawy w grupie, współdziała z dziećmi          w zabawie, pracach użytecznych, podczas odpoczynku;

IV.16 posługuje się w zabawie i w trakcie wykonywania innych czynności pojęciami dotyczącymi następstwa czasu np. wczoraj, dzisiaj, jutro, rano, wieczorem, w tym nazwami pór roku, nazwami dni tygodnia i miesięcy;

 

Cele:

Dziecko:

 • rozpoznaje i nazywa podstawowe emocje, radzi sobie z ich przeżywaniem
 • potrafi przedstawić emocje i uczucia z wykorzystaniem charakterystycznych dla dziecka form wyrazu
 • rozróżnia emocje i uczucia przyjemne i nieprzyjemne
 • przestrzega zasad i norm obowiązujących w grupie rówieśniczej oraz w kontaktach z dorosłymi
 • stosuje formy grzecznościowe adekwatnie do sytuacji
 • kształtuje umiejętności kulturalnego
 • dostrzega różnice i podobieństwa między ludźmi
 • rozwija zainteresowania czytaniem poprzez wprowadzenie elementów metody czytania globalnego
 • rozpoznaje zapisu graficzny własnego imienia
 • odczytuje informacje przedstawione symbolicznie
 • poznaje sposoby przedstawiania przestrzeni na płaszczyźnie (mapy, plany)
 • prawidłowo posługuje się liczebnikami głównymi
 • klasyfikuje przedmioty według kilku cech
 • rozwija umiejętności tworzenia zbiorów
 • doskonali sprawności grafomotoryczne

 

Temat kompleksowy: Spotkanie z latawcem

Hasła z podstawy programowej:

Dziecko:

II.11 dostrzega emocjonalną wartość otoczenia przyrodniczego jako źródła satysfakcji estetycznej;

IV.1 wyraża swoje rozumienie świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą komunikatów pozawerbalnych: tańca, intencjonalnego ruchu, gestów, impresji plastycznych, technicznych, teatralnych, mimicznych, konstrukcji i modeli z tworzyw i materiału naturalnego;

IV.3 odróżnia elementy świata fikcji od realnej rzeczywistości; byty rzeczywiste od medialnych, byty realistyczne od fikcyjnych;

IV.18 posługuje się pojęciami dotyczącymi zjawisk przyrodniczych, np. tęcza, deszcz, burza, kwitnienie drzew, zamarzanie wody, dotyczącymi życia zwierząt, roślin, ludzi w środowisku przyrodniczym, korzystania z dóbr przyrody, np. grzybów, owoców;

IV.23 reaguje na proste polecenie w języku regionalnym, używa wyrazów i zwrotów mających znaczenie w zabawie i innych podejmowanych czynnościach: powtarza rymowanki i proste wierszyki, śpiewa piosenki; rozumie ogólny sens krótkich historyjek opowiadanych lub czytanych wspieranych np. obrazkiem, rekwizytem;

Cele:

Dziecko:

 • kształtuje umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych, np. podczas rywalizacji
 • doskonali umiejętności oceniania zachowania innych oraz dokonywania samooceny
 • doskonali umiejętności posługiwania się gestem, mimiką, ruchem w celu wyrażenia określonych treści
 • dostrzega związki przyczynowo - skutkowe, prawidłowości podczas przeprowadzania doświadczeń i eksperymentów
 • poprawnie formułuje wypowiedzi
 • kształtuje słuch fonematyczny
 • kształtuje gotowość do nauki czytania, pisania oraz liczenia
 • wzbudza zainteresowania czytaniem i literami: litery „o” „O”

 

Temat kompleksowy: Pożegnanie lata

Hasła z podstawy programowej:

Dziecko:

II.3 przeżywa emocje w sposób umożliwiający mu adaptację w nowym otoczeniu, np. w nowej grupie dzieci, nowej grupie starszych dzieci, a także w nowej grupie dzieci  i osób dorosłych;

II.7 szuka wsparcia w sytuacjach trudnych dla niego emocjonalnie; draża swoje własne strategie, wspierane przez osoby dorosłe lub rówieśników;

III.8 obdarza uwagą inne dzieci i osoby dorosłe;                                                    

IV.5 odpowiada na pytania, opowiada o zdarzeniach z przedszkola, objaśnia kolejność zdarzeń 

 w prostych historyjkach obrazkowych, układa historyjki obrazkowe, recytuje wierszyki, układa          i rozwiązuje zagadki;

IV.18 posługuje się pojęciami dotyczącymi zjawisk przyrodniczych, np. tęcza, deszcz, burza, kwitnienie drzew, zamarzanie wody, dotyczącymi życia zwierząt, roślin, ludzi w środowisku przyrodniczym, korzystania z dóbr przyrody, np. grzybów, owoców;

Cele:

Dziecko:

 • przedstawia swoje emocje i uczucia podczas tworzenia i oglądania dzieł sztuki
 • jest wrażliwe na piękno i różnorodność ojczystego kraju
 • kształtuje poczucie tożsamości narodowej
 • nabywanie wiedzy o własnym kraju poprzez zabawy z mapą
 • dostrzega cechy charakterystyczne dla krajobrazów Polski
 • zna symbole narodowe
 • zna nazwy i wygląd letnich kwiatów i owoców
 • rozwija pamięć oraz myślenie skojarzeniowe, poprzez stosowanie mnemotechnik
 • kształtuje umiejętności czytania obrazów, symboli oraz całościowego rozpoznawania wyrazów (czytanie globalne)
 • wzbudza zainteresowanie czytaniem i literami: litery „a” „A”
 • rozwija umiejętności klasyfikowania, przeliczania oraz porównywania elementów w zbiorach

 

Temat kompleksowy: Tajemnice Ziemi

Hasła z podstawy programowej:

Dziecko:

II.2 szanuje emocje swoje i innych osób;

II.9 wczuwa się w emocje i uczucia osób z najbliższego otoczenia

II.10 dostrzega, że zwierzęta posiadają zdolność odczuwania, przejawia w stosunku do nich życzliwość i troskę;

III.7 respektuje prawa i obowiązki swoje oraz innych osób, zwracając uwagę na ich indywidualne potrzeby;

IV.4 rozpoznaje litery, którymi jest zainteresowane na skutek zabawy i spontanicznych odkryć, odczytuje krótkie wyrazy utworzone z poznanych liter w formie napisów drukowanych dotyczące treści znajdujących zastosowanie w codziennej aktywności;

IV.8 wykonuje własne eksperymenty graficzne farbą, kredką, ołówkiem, mazakiem itp., tworzy proste i złożone znaki, nadając im znaczenie, odkrywa w nich fragmenty wybranych liter, cyfr, kreśli wybrane litery i cyfry na gładkiej kartce papieru, wyjaśnia sposób powstania wykreślonych, narysowanych lub zapisanych kształtów, przetwarza obraz ruchowy na graficzny i odwrotnie, samodzielnie planuje ruch przed zapisaniem, np. znaku graficznego, litery i innych w przestrzeni sieci kwadratowej lub liniatury, określa kierunki i miejsca na kartce papieru;

Cele:

Dziecko:

 • przejawia aktywną postawę proekologiczną,  rozumie konieczności podejmowania działań proekologicznych w najbliższym otoczeniu i na co dzień
 • doskonali umiejętności współpracy w zespole
 • wielozmysłowo poznaje otaczający świat
 • tworzy sytuacje sprzyjające wyrażaniu rozumienia świata oraz zjawisk
 • rozbudza zainteresowania dotyczące wiedzy o naszej planecie i jej położeniu w kosmosie
 • rozwija wiedzę o kontynentach oraz ich faunie, florze i mieszkańcach
 • rozwija wyobraźnię muzycznej poprzez odtwarzanie sekwencji rytmicznych
 • wzbudza zainteresowanie czytaniem i literami: litery „t” „T”
 • zna pojęcie liczby jeden, zna cyfrę 1
 • rozwija umiejętności posługiwania się liczebnikami głównymi i porządkowymi