UCHWAŁA NR XLIX/1205/2017 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

z dnia 25 maja 2017 r.

w sprawie czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych

Na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 2 w związku z ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) uchwala się, co następuje

§ 1.

Bezpłatne nauczanie, wychowanie i opieka nad dziećmi realizowane są w przedszkolach publicznych prowadzonych przez m.st. Warszawę oraz oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę w całym czasie ich pracy.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi m.st. Warszawy.

§ 3.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 r.

Przewodnicząca Rady m.st. Warszawy

Ewa Malinowska-Grupińska