Bogaty i różnorodny program zajęć dostosowany do wieku i zainteresowań dziecka, jak i stosowanie różnych metod nauczania umożliwią Państwa dzieciom przygotowanie się do rozpoczęcia edukacji w szkole. 

W pracy z dziećmi naszym celem jest:

 • wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień i zainteresowań,
 • kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych dzieciom w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji,
 • budowanie systemu wartości,
 • kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej, umiejętności przeżywania sukcesu oraz radzenia sobie z porażkami,
 • rozwijanie umiejętności społecznych,
 • troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną,
 • budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym,
 • wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz prace plastyczne,
 • kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej oraz postawy patriotycznej,
 • zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej,
 • przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym,
 • przygotowanie dzieci należących do mniejszości narodowej do posługiwania się językiem mniejszości poprzez rozbudzanie ich świadomości narodowej, etnicznej i językowej.

Celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka. Wsparcie to realizowane jest przez proces opieki, wychowania i nauczania – uczenia się, co umożliwia dziecku odkrywanie własnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenie doświadczeń na drodze prowadzącej do prawdy, dobra i piękna. W efekcie takiego wsparcia dziecko osiąga dojrzałość do podjęcia nauki na pierwszym etapie edukacji.

Zadania przedszkola

 1. Wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze jego rozwoju.
 2. Tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa.
 3. Wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej i umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych.
 4. Zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci doświadczeń, które umożliwią im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony.
 5. Wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, dobór treści adekwatnych do poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania, z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań.
 6. Wzmacnianie poczucia wartości, indywidualność, oryginalność dziecka oraz potrzeby tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie.
 7. Tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo, w tym bezpieczeństwo w ruchu drogowym.
 8. Przygotowywanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbanie o zdrowie psychiczne, realizowane m.in. z wykorzystaniem naturalnych sytuacji, pojawiających się w przedszkolu oraz sytuacji zadaniowych, uwzględniających treści adekwatne do intelektualnych możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci.
 9. Tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki.
 10. Tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości i umożliwiających poznanie wartości oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, adekwatnych do etapu rozwoju dziecka.
 11. Tworzenie warunków umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację elementów techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania i podejmowania intencjonalnego działania, prezentowania wytworów swojej pracy.
 12. Współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka.
 13. Kreowanie, wspólne z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących do poznania przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa w przedszkolu, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze, oraz rozwijania zachowań wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju.
 14. Systematyczne uzupełnianie, za zgodą rodziców, realizowanych treści wychowawczych o nowe zagadnienia, wynikające z pojawienia się w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju.
 15. Systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzące do osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole.
 16. Organizowanie zajęć – zgodnie z potrzebami – umożliwiających dziecku poznawanie kultury i języka mniejszości narodowej lub etnicznej lub języka regionalnego – kaszubskiego.
 17. Tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur.

Nowa podstawa programowa określa, jakimi umiejętnościami powinno wykazać się dziecko, które kończy edukację przedszkolną. Jednocześnie zachęca ona nauczycieli do wzbogacania i pogłębiania treści nauczania. Stwarza nauczycielom możliwość opracowywania własnych programów nauczania szczegółowego planowania pracy z dziećmi.

Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze prowadzone są w oparciu o programy:

 • ,,Rozwój - wychowanie - edukacja" program wychowania przedszkolnego Anna Stalmach-Tkacz, Karina Mucha
 • ,,Dar zabawy" program wychowania przedszkolnego B. Bilewicz-Kuźnia, S. Kustosz, K.Małek
 • ,,Zastosowanie darów Froebla w dziecięcej matematyce" -  E. Gruszczyk-Kolczyńskiej
 • „Wzory i obrazki” program rozwijający percepcję wzrokową M. Frostig i D.Horne
 • Dzielnicowy Program Edukacji Ekologicznej

oraz programy własne

 • ,,Tanecznym krokiem"
 • ,,Zabawy plastyczne"
 • ,,Mały plastyk"
 • ,,Zabawy tańcem i muzyką"
 • ,,Kim będę, gdy dorosnę?"
 • ,,Akademia Zdrowia Przedszkolaka"
 • ,,Podróż po Europie"
 • ,,Sprytna rączka" - program usprawniania manualnego ręki
 • ,,Z uśmiechem do przedszkola" - program adaptacyjny
 • ,,Przedszkolaków spotkania z kulturą" - program z zakresu edukacji kulturalnej.
 • ,,Bezpieczny przedszkolak"
 • ,,Oswoić emocje - z samym sobą i innymi"
 • ,,Dzieciństwo bez przemocy - stop agresji"
 • ,,Matematyka na wesoło - gry, zabawy i łamigłówki matematyczne"
 • ,,Anglojęzyczna literatura dziecięca" - program dla dzieci w wieku 3-4 lata
 • ,,Matematyka w kolorze klocków LEGO - program dla dzieci w wieku 3-4 lata

W przedszkolu realizowane są również innowacje pedagogiczne opracowane przez nauczycieli:

 • Zabawy w kodowanie
 • Historia Sztuki
 • Bajeczki nie tylko do poduszeczki
 • Nic w przedszkolu nie marnuję, nie wyrzucam, segreguję i buduję.
 • Ja, mama i tata - bawimy się w teatr
 • Mama, tata i ja - zabawy muzyczno-plastyczne

W przedszkolu realizujemy również inne programy i projekty, m.in.:

 • Program powszechnej dwujęzyczności ,,Dwujęzyczne dzieci"
 • Ogólnopolski program ,,Uczymy dzieci programować"
 • Projekt ,,Mały Miś w świecie wielkiej literatury"
 • Projekt edukacyjny ,,Mamy swoje prawa"

      oraz projekty własne opracowywane i dofinansowane w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych.

W codziennej pracy z dziećmi nauczycielki wykorzystują też elementy Ruchu Rozwijającego wg W. Sherborne, Kinezjologii Edukacyjnej wg Dennisona, pedagogiki zabawy, terapii baśnią, dramy i muzykoterapii, dywan Tuputan, bumbumrurki, klocki Froebla, roboty Ozoboty, LEGO Education, klocki rehabilitacyjne MOOVIE23.

Treści edukacyjne, metody i formy pracy dostosowane są do wieku, możliwości dzieci oraz służą ich wszechstronnemu rozwojowi.