Innowacja pedagogiczna „Zabawy w kodowanie”

Nadrzędnym celem innowacji „Zabawy w kodowanie” jest rozwijanie u dzieci przedszkolnych w wieku 5-6 lat umiejętności logicznego myślenia, kształtowania wyobraźni przestrzennej oraz wprowadzenia młodego człowieka w cyfrowy świat, szczególnie w świat związany z programowaniem, a także upowszechnianiem wiedzy na temat bezpiecznego korzystania z nowoczesnych technologii.

Rzeczywistość, która nas otacza zachęca dzieci w wieku przedszkolnym do poznawania, doświadczania i odkrywania świata poprzez stosowanie nowych technik cyfryzacji.

Dzięki sterowanemu Ozobotowi-Bit przedszkolaki podczas fantastycznej zabawy mogą rozwijać swoją wyobraźnię, logiczne myślenie, pamięć, koncentrację uwagi, analizę, syntezę wzrokową i słuchową oraz koordynację ruchową.

Sukces, jakim jest zaprogramowanie trasy dla Ozobota-Bit, aby on wykonał polecenia i dotarł do celu szczególnie u dzieci nieśmiałych powoduje nabieranie wiary we własne umiejętności i siłę umysłu. Takie przekonanie to cenne przygotowanie do stawiania czoła późniejszym szkolnym zadaniom.

Chcemy, aby dzieci w przedszkolu przeżyły swoją pierwszą, niesamowitą przygodę z programowaniem. Kreatywna przygoda z dekodowaniem i kodowaniem pomaga dzieciom zrozumieć, że aby osiągnąć cel, nie wolno się poddawać i zawsze należy próbować udoskonalać swoje działania.

******************************************

Innowacja pedagogiczna „Historia Sztuki”

Innowacja pedagogiczna „Historia Sztuki” jest nowatorskim pomysłem rozwijania u dzieci uzdolnień i zainteresowań plastycznych. Rozwój umiejętności plastycznych, inspirowany dziełami znanych malarzy, poznawanie elementów historii sztuki, to ciekawe i nowe spojrzenie na edukację plastyczną dzieci. Innowacja pedagogiczna „Historia Sztuki” jest skierowana do dzieci pięcioletnich i będzie realizowana na zajęciach koła plastycznego. Gwarantuje ona rozwijanie umiejętności plastycznych, twórczy rozwój w kierunku artystycznym oraz zachęca do obcowania ze sztuką.

„Historia Sztuki” to innowacyjny plan pracy wpływający na twórcze i kreatywne wychowanie dzieci, uczynienie małego dziecka wrażliwym i otwartym. Innowacja przybliża dzieciom świat sztuki – malarstwa, tworzonego na przełomie dziejów. Inspirowanie się znanymi obrazami w tworzeniu własnych prac przez dzieci, to nowatorskie podejście do tematyki zajęć plastycznych w przedszkolu. Innowacja pozwoli dzieciom na obcowanie ze sztuką, przybliży wybrane elementy historii malarstwa.

Dzieci wykazujące zainteresowania i uzdolnienia plastyczne mają potrzebę twórczej aktywności, eksperymentowania różnymi materiałami plastycznymi, poznawania nowych technik plastycznych. Zaspokojenie tych potrzeb wymaga odpowiedniego nauczania, ciekawych metod i form pracy, organizowania zajęć dodatkowych.

Realizacja innowacji wpłynie na rozwijanie uzdolnień, wyobraźni twórczej, wrażliwości estetycznej oraz ekspresji plastycznej dzieci. Wspomoże ich rozwój w kierunku zgodnym z ich zainteresowaniami i predyspozycjami, a w przyszłości umożliwi osiąganie sukcesów w dalszej edukacji plastycznej.

******************************************

Innowacja pedagogiczna „Bajeczki nie tylko do poduszeczki”

Innowacja pedagogiczna „Bajeczki nie tylko do poduszeczki” ma na celu realizowanie zadań profilaktycznych (zahamowanie lęków, trudności adaptacyjnych w przedszkolu, nieśmiałości), kształtowanie odporności emocjonalnej, rozbudzanie dziecięcej aktywności i samodzielności oraz rozwijanie kompetencji językowych. Lęki, obawy to uczucia, które towarzyszą dzieciom od najmłodszych lat. Nauczyciel pracujący z dziećmi, mający z nim codzienny kontakt przez wiele godzin potrafi wychwycić wszelkie problemy i zaburzenia towarzyszące dzieciom. Realizacja innowacji pedagogicznej z wykorzystaniem bajkoterapii wpłynie na rozwój emocjonalny dzieci. Atrakcyjność ćwiczeń i zabaw zaproponowanych w innowacji mają przede wszystkim na celu:

  • zachęcanie do twórczego myślenia,
  • budowanie dziecięcej wiedzy o świecie,
  • kształtowanie odporności emocjonalnej koniecznej do radzenia sobie z różnymi sytuacjami, problemami czy zaburzeniami wieku dziecięcego,
  • rozbudzanie dziecięcej aktywności i samodzielności,
  • usuwanie różnych barier i przeszkód w procesie rozwijania aktywności twórczej (emocjonalnych, adaptacyjnych wieku przedszkolnego).

Innowacja jest przeznaczona do realizacji w grupie dzieci trzyletnich. Zawarte w innowacji założenia są cenne i prawidłowo dopasowane do potrzeb dzieci w tym wieku oraz stanowią ważny element w procesie adaptacyjnym w przedszkolu.

******************************************

Innowacja pedagogiczna „Nic w przedszkolu nie marnuję, nie wyrzucam – segreguję i buduję”

Innowacja pedagogiczna „Nic w przedszkolu nie marnuję, nie wyrzucam – segreguję i buduję” pozwala na ukazanie dzieciom sposobów dbania o nasze środowisko, naszą planetę, ukazuje sposoby segregowania odpadów oraz ponownego wykorzystania ich podczas zabawy.

Realizacja innowacji pozwoli na rozbudzenie wśród dzieci i ich rodziców postawy proekologicznej, poszanowania dla świata przyrody, pozwoli na wyrobienie u najmłodszych nawyku segregowania śmieci oraz ukaże możliwości ponownego wykorzystania surowców wtórnych. Zajęcia odbywają się wraz z rodzicami w godzinach popołudniowych. Biorąc udział w realizacji innowacji dzieci będą miały możliwość rozwijania swojej wyobraźni oraz sfery manualnej, a rodzice – wzmocnić swoje więzi z dziećmi oraz zintegrować się z grupą przedszkolną.