Szanowni Państwo,

W związku z wprowadzonymi przez organ prowadzący, Miasto Stołeczne Warszawa, ograniczeniami dziennego czasu pracy stołecznych przedszkoli maksymalnie do 10,5 godziny Przedszkole nr 155 „Roztańczona Kraina” w roku szkolnym 2020/2021 będzie czynne w godz. 6.30 – 17.00.

Zredukowano także liczbę godzin zajęć dodatkowych do 1 godziny na oddział oraz zmniejszono tygodniową liczbę godzin dydaktycznych. Szczegółowe godziny pracy poszczególnych oddziałów zostaną Państwu przedstawione we wrześniu 2020 r.

Od 01.09.2020 r. wzrośnie również dzienna stawka żywieniowa do 14 zł.

Drodzy Rodzice,

prosimy o zapoznanie się z poniższymi dokumentami.

PROCEDURA OKREŚLAJĄCA  SZCZEGÓŁOWE ZASADY FUNKCJONOWANIA  PRZEDSZKOLA NR 155 „ROZTAŃCZONA KRAINA” W WARSZAWIE W CZASIE ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO

WYTYCZNE PRZECIWEPIDEMICZNE GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO

INFORMACJA O CZYNNIKACH RYZYKA COVID-19 ZARÓWNO U DZIECKA, JEGO RODZICÓW LUB OPIEKUNÓW, JAK I INNYCH DOMOWNIKÓW ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA PODJĘTĄ DECYZJĘ ZWIĄZANĄ Z WYSŁANIEM DZIECKA NA ZAJĘCIA, JAK I DOWOŻENIEM DZIECKA DO PLACÓWKI 

Procedura organizacji opieki w przedszkolach/oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę, w tym w przedszkolach specjalnych i specjalnych oddziałach przedszkolnych, od dnia 18 maja 2020 r. do odwołania

Procedura postępowania prewencyjnego pracowników oraz rodziców/opiekunów prawnych dzieci uczęszczających do przedszkola/szkoły podstawowej organizującej oddziały przedszkolne prowadzonej przez m.st. Warszawę, w tym do przedszkola specjalnego i specjalnego oddziału przedszkolnego w czasie zagrożenia epidemicznego

Procedura postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u pracownika/rodzica/opiekuna prawnego/dziecka uczęszczającego do przedszkola/szkoły podstawowej organizującej oddziały przedszkolne prowadzonej przez m.st. Warszawę, w tym do przedszkola specjalnego i specjalnego oddziału przedszkolnego, koronawirusem SARS-COV-2

 

Drodzy Rodzice,

 informujemy, że zgodnie z zaleceniem Prezydenta m.st. Warszawy za zgodą organu prowadzącego zajęcia w Przedszkolu nr 155 „Roztańczona Kraina” zostały zawieszone w okresie od 6 maja 2020 r. do 15 maja 2020 r. na podstawie § 18 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 z późn. zm.).